Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i sosialt arbeid (kull 2010 - 13)

Bachelor i sosialt arbeid (kull 2010 - 13)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210080
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Naushad Qureshi

Målet med utdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er reflekterte omkring egen og brukernes rolle. Studiet kvalifiserer for å arbeide med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper.

Den vanlige yrkesbetegnelsen er sosionom. Sosionomers hovedarbeidsplass er i den kommunale sosial- og barneverntjenesten. Andre arbeidsplasser kan være institusjoner med ulike målgrupper, f.eks. rus, psykiatri, somatiske sykehus, personalforvaltning og frivillige organisasjoner.

Studiet vektlegger kunnskap om sosiale prosesser og strukturer som påvirker menneskers liv. Undervisningen er basert på forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Studiet fremmer refleksjon over fag, egne holdninger og framtidig yrkesrolle.

Utenlandsopphold
Aktuelt i praksisperioden i vårsemesteret i 2. studieår.

Videre utdanning
Sosionomer kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier på HiL og ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.Studiemodell Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i sosialt arbeid: Struktur/emneoppbygging

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1BV01/3, 1SO1/3, 1VP01/3 Grunnleggende perspektiver i helse- og
sosialarbeid
60 O 30 30        
1SO05 Emne 2. Sosialt arbeids
kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis
30 O     30      
1SO06 Emne 3. Praksis med praksisforberedende
undervisning
30 O       30    
SOA2001 Emne 4. Sosialt arbeid med mennesker med
sammensatte behov
30 O         30  
SOA2002 Emne 5. Forskning i eget fag 10 O           10
SOA2004 Selvvalgt fellesemne for bachelor i
sosialt arbeid, barnevern og vernepleie
5 O           5
SOA2003 Emne 7. Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Målet med utdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er reflekterte både på egen rolle og på brukernes rolle. Studentene skal få kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. De skal engasjeres faglig, oppøve evnen til kritisk refleksjon over fag, etikk, egen yrkesrolle og de sosiale prosesser og strukturer som er rammer for brukernes liv.

Studiet er et 3-årig studium som kvalifiserer for å arbeide med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper.

Studiet er et heltidsstudium. Det er inndelt i til sammen 7 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen.

  • Emne 1: Grunnleggende perspektiver i helse- og sosialarbeid, 4 delemner (totalt 60 studiepoeng)
  • Emne 2: Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis (30 studiepoeng).
  • Emne 3: Praksis med praksisforberedende undervisning (30 studiepoeng).
  • Emne 4: Sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov (30 studiepoeng).
  • Emne 5: "Forskning i eget felt" - prosjektarbeid (10 studiepoeng).
  • Emne 6: Fellesemne med Bachelor i barnevern (5 studiepoeng).
  • Emne 7: Fordypningsoppgave (15 studiepoeng).
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. Politiattest

Yrkesmuligheter

Den vanlige yrkesbetegnelsen er sosionom. Sosionomers hovedarbeidsplass er i den kommunale sosial- og barneverntjenesten. Andre arbeidsplasser kan være institusjoner med ulike målgrupper for eksempel rus, psykiatri, somatiske sykehus, personalforvaltning, frivillige organisasjoner osv.

Videre utdanning

Sosionomer kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier i innland så vel som utland. Høgskolen i Lillehammer har to mastertilbud som det kan søkes opptak til, mastergrad i velferdspolitikk og mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeids- og evalueringsformene beskrives nærmere under hvert enkelt emne. Studentene må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før studenten kan gå videre i studiet.

Eksamensform

Se under det enkelte emne

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Spesielle reglement/lover

Det kreves gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31, Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6.

Det foretas også en skikkethetsvurdering som skal sikre at kandidater fra helse- og sosialfaglige
utdanninger er i stand til å møte kravene til yrkesrollen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i
en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å
kunne fungere i yrket. Mer om dette her

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 21.03.2014
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L