Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon (del 1)

Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon (del 1)


Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
1549
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Ved HiL: Egil Weider Hartberg


Studiet skal gi grunnlag for å undervise i medie- og kommunikasjonsfag i den videregående skolen. Studiet er yrkesrettet og teori- og praksisbasert, og har som mål å utvikle yrkeskunnskap og en reflektert handlingskompetanse hos studentene.

Det gjøres oppmerksom på at dette studiet ikke er åpent for søking våren 2010.

MÅLOMRÅDER
Arbeidet med målområdene skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon. I fag- og yrkesdidaktikk skal studentene tilegne seg innsikt i fagets egenart, og utvikle en teoretisk bakgrunn for å etablere handlings- og endringskompetanse.

Studentene skal i følge Rammeplanen i PPU av 2003 jobbe med følgende målområder:

 1. Læreren og eleven
 2. Læreren og organisasjonen
 3. Læreren og samfunnet

Ved Høgskolen i Hedmark (HiHm) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) er dette konkretisert gjennom følgende hovedområder:

 • Fagets/yrkets begrunnelse. Historisk perspektiv og samfunnsperspektiv. Hvorfor er faget/yrket et skolefag?
 • Fagets/yrkets egenart og historiske rolle som vitenskapsfag og skolefag. Fagets/yrkets skiftende roller i samfunnet
 • Fagets/yrkets fagdidaktikk og undervisningsmetoder. Hvordan erobrer studenter og elever faglig innsikt?
 • Planlegging og gjennomføring av undervisning. Fra rammeplaner og fagplaner til individuell læring

Videre skal studentene arbeide med konkrete fagdidaktiske utfordringer for å bli bevisst og utvikle sine praktisk pedagogiske ferdigheter i samspill med medstudenter og faglige veiledere

 • Fagets/yrkets forskjellige læringsarenaer. Hvordan samarbeide med andre skoler og institusjoner i samfunnet?
 • Fagets/yrkets undervisningsmetoder. Hvordan arbeide for å nå ulike og konkrete læringsmål i faget?
 • Faglig veiledning i klasse, grupper og på individnivå. Tilrettelagt undervisning på fagets og elevenes premisser.
 • Fagets/yrkets utfordringer i vurderingsarbeidet. Hvordan vurderer vi og hvem, hva og hvilken effekt har dette for elev, lærer og samfunnet?

Det fagdidaktiske tilbudet lyses ut med forbehold om tilstrekkelig søkning og endelig vedtak om igangsetting.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
04.01.2010
Studiested

HiL

Opptakskrav

Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng).
eller
Profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum 2 års yrkespraksis
eller
Generell studiekompetanse og fag-/svennebrev eller annen fullført 3-årig yrkesutdanning og 1-årig yrkesteoretisk utdanning og minimum 2 års yrkespraksis.

Studentene søker seg til fagdidaktikk i medier og kommunikasjon på to måter:

 1. Via Høgskolen i Hedmark og studiet i praktisk pedagogisk utdanning (60 sp). Der velges fagdidaktisk retning (studentene blir senere overført til HiL)
 2. For studenter som ikke er tatt opp på praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Hedmark skjer opptak til fagdidaktikk i medier og kommunikasjon via lokalt opptak ved Høgskolen i Lillehammer.
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet i medier og kommunikasjon er organisert i to moduler. Studentene kan velge mellom 15 studiepoeng eller 30 studiepoeng (15 + 15 fordypning). 30 sp innebærer en fordypning i de samme målområdene som en møter på 15 sp.

Fagdidaktikken vil bli lagt til andre semester, med avsluttende eksamen ved semesterslutt i mai/juni. Modul 1 er både for studenter som velger å ta 15 sp og 30 sp i medier og kommunikasjonsdidaktikk. Studenter med 15 sp fordypning får denne modulen i fjerde semester.

Undervisningen er obligatorisk, og fravær utover 20 % må kompenseres etter avtale med faglærer.

Alle pålagte innleveringer er obligatoriske. Studenten skal levere mappearbeid som til slutt samles i en utvalgsmappe i modul 1.

Studentene skal levere en fordypningsoppgave i modul 2.

Innholdet i disse vil gå fram av semesterplanen som deles ut ved starten av hvert semester.

Alle obligatoriske innleveringer skal være godkjent, og eventuelt blitt vurdert til ”Bestått” av faglig ansvarlig(e) før kandidaten kan framstille seg for endelig, avsluttende eksamen

De organiserings- og arbeidsformer som brukes i studiet, er i seg selv en del av innholdet i studiet. Gjennom å delta i undervisningen vil studentene få praktiske ferdigheter i arbeidsmåter som de kan bruke i egen undervisning.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, workshop, gruppearbeid, gruppediskusjoner, individuelt arbeid og veiledning, både på campus og i det virtuelle rom. Det legges vekt på at studentene prøver ut og tar i bruk digitale verktøy i kommunikasjon med medstudenter og forelesere, i sin egen læring, og ved distribusjon av egne uttrykk.

 Undervisningen legger opp til at studentene selv skal få prøve ulike arbeidsformer og dele erfaringer fra praksisfeltet. Det blir på den måten mulighet for å flette teori og praksis sammen gjennom blant annet eksemplifisering av det som skjer ute i ”skolehverdagen”. Diskusjonen og kommentering av eksemplene blir viktig for studentenes læringsprosess. Det samme gjelder refleksjonsarbeid.

Eksamensform

Studenter som tar 15 studiepoeng

 Endelig karakter settes på grunnlag av:

 • Individuell muntlig prøve – teller 60%
 • Mappevurdering – teller 40%

Gjennom studietiden vil studentene måtte arbeide med obligatoriske skriftlige arbeider, og utføre oppgaver individuelt eller i gruppe som skal bearbeides i basisgrupper. Dette er en del av den formative vurderingen i studiet (underveisvurdering). Noen av disse arbeidene vil inngå i en egen ”Utvalgsmappe”, som legges fram til vurdering i slutten av semesteret. (Dato for innlevering vil gå fram av semesterplanen som blir utdelt ved semesterstart.) Mappa vil inneholde arbeider fra modul 1.

Studenter som tar 15 studiepoeng fordypning (totalt 30 sp)

Mappearbeidene skal leveres, velges og blir trukket ut etter samme prosedyre som 15 sp.

Mappeevalueringen teller 20 % og den individuelle muntlige prøven teller 35 % av den endelige karakteren. Studentene skal også levere en individuell fordypningsoppgave som teller 45 % av den endelige karakteren.

Endelig karakter settes altså på grunnlag av:

 • individuell muntlig prøve - teller 35 %
 • mappeevaluering - teller 20 %
 • individuell fordypningsoppgave - teller 45 %

Det gis én gradert karakter på vitnemålet, gradert fra A til F hvor A er beste og E er laveste ståkarakter. Hvert delemne må ha bestått karakter for at hovedemnet skal være bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Ane-Gunhild Amirnejad 08.02.2013
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L