Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Ledelse i skoler og barnehager i utvikling (Oppdragsstudium)

Ledelse i skoler og barnehager i utvikling (Oppdragsstudium)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1571
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet skal styrke ledelse i skoler og barnehager og bidra til å sikre rekruttering av kompetente ledere til lederstillinger i kommunen.

Studiet har et overordnet fokus på de pedagogiske institusjonenes viktigste samfunnsoppgaver, og lederens arbeid med å legge til rette for at disse løses så godt som mulig. Tre hovedtemaer går igjen gjennom hele studiet:

 

 1. Læringsutbytte, dokumentasjon, vurdering og motivasjon: Fokuserer på institusjonenes arbeid med å legge til rette for barn og unges kompetanseutvikling. Det legges vekt på hvordan kollektive rammer og individuell oppfølging styrker hvert enkelt barns læringsutbytte og motivasjon for videre læring, inkludert kunnskap om hva både styringsdokumenter og nyere forskning sier om dette. Dette vil behandles i forhold til kjente læringsteorier og studentenes egne pedagogiske ståsted.
 2. Lærings-, leke- og omsorgsmiljø: Fokuserer på institusjonenes arbeid med å bygge gode lærings- og omsorgsfellesskap, miljøer som skaper trivsel og støtter utvikling av dannelse, empati, fellesskap og samarbeid. Elementer som medvirkning og selvstendighet vil være sentrale her.
 3. Ledelse av utviklingsarbeid og læringsfelleskap: Fokuserer på hvordan lederen kan legge til rette for god utvikling i og av egen organisasjon, med mål om å utvikle en lærende organisasjon.

Dette studiet er et oppdragsstudium og ikke mulig å søke på for andre enn ansatte i Ringsaker kommune.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
Mai 2010 - feb 2011
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2004/2005
Faglig innhold

Kunnskapsmål

Kandidatene:

 • har bred kunnskap om barn og unges læringsutbytte, motivasjon og trivsel, og kan anvende kunnskap på nye områder innenfor disse områdene
 • har avansert kunnskap om ledelse og endringsarbeid i skole- og barnehagesektoren, og kan anvende kunnskap på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • har kunnskap om grunnleggende fenomen i kommunikasjon (metakompetanse)

Ferdighetsmål

Kandidatene:

 • kan analysere eksisterende teorier og metoder innen ledelse og endringsarbeid, og ut fra dette legge til rette for god utvikling i og av egen organisasjon
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å formulere resonnementer der praksis møter teori.
 • kan gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidatene:

 • kan gjenkjenne og identifisere grunnleggende fenomen i egen og andres praksis (metakompetanse)
 • kan analysere relevante yrkesetiske problemstillinger
 • kan formidle og kommunisere om selvstendige arbeider og om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, og bidra til nytenkning
Opptakskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende. Ingen rangering da dette er et oppdragsstudie med en fastsatt studentgruppe.

Videre utdanning

- Studiet kan søkes innpasset som et masteremne i pedagogikk eller ledelse (MPA)

- Studiet gir kompetanse til å mestre lederoppgaver generelt, og lederoppgaver i skole og barnehage spesielt.

Undervisnings- og læringsmetode

Fem samlinger (2 + 2 + 3 + 2 + 1 dager) gjennomføres desentralisert i Ringsaker

 • forelesninger
 • etterlesninger
 • demonstrasjoner
 • instruksjoner
 • øvelser

Mellomarbeid både individuelt og i gruppe

 • Aksjonslæring i grupper, med individuell utprøving og erfaringsinnsamling og individuell og kollektiv dokumentasjon og refleksjon
 • Skriftlige resymé av fagstoff og individuelle, nettbaserte diskusjoner
Eksamensform

Arbeidskrav:

 • Delta på samlinger
 • Resymé av fagstoff
 • Nettdiskusjon
 • Underveisrapport (gruppe) om eget aksjonslæringsprosjekt

Eksamen:

a) Individuell skriftlig hjemmeeksamen som strekker seg over 48 timer. Del a teller 60% på samlet karakter.

b) Gruppebasert rapport fra aksjonslæring. Rapporten skal dokumentere prosesser og resultater, i organisasjonen og i egen utvikling, samt reflektere over fagstoffet på studiet. Del b teller 40% på samlet karakter

Vurderes med karakter A-F

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder og bruke disse på riktig måte bl.a ved oppgaveskriving.

Evalueringsopplegg

En referansegruppe bestående av studenter og oppdragsgiver evaluerer studiet fortløpende.

Ved studiets avslutning evalueres studiet gjennom:

- Mal for emneansvarliges evaluering av gjennomført emne

- Studienemdas mal for studentevaluering

- I forbindelse med muntlig presentasjon av aksjonslæringsprosjektene på siste samling vil studentenes nærmeste kollegaer og ledere bli invitert med. Deres vurderinger og responser på arbeidet som er gjort vil også gi nyttige bidrag i forhold til evaluering på studiet.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L