Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Videreutdanning i veiledning - tidligere Veiledning og coaching trinn I og II

Videreutdanning i veiledning - tidligere Veiledning og coaching trinn I og II


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Anne Marie Aubert, HiL

Bjarne Strøm, HiG


Videreutdanning i veiledning er samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer.

Studiet består av fire emner – hvert på 15 studiepoeng som til sammen utgjør et studietilbud på 60 studiepoeng på deltid over to år. Studiet kan innpasses i ulike masterløp. Arbeid foregår blant annet for å få til et samarbeid med NTNU. NTNU tilbyr som eneste utdanningsinstitusjon i Norge en disiplinorientert master i pedagogikk, studieretning rådgivning (120sp som kvalifiserer til opptak i ph.d programmet i pedagogikk/rådgivning).

Høgskolene i Gjøvik og Lillehammer har helse- og sosialfag som utgangspunkt for sin videreutdanning, mens NTNU har pedagogikk og skole. Bortsett fra betegnelsene "Veiledning og Rådgivning" – anses utdanningene å gi tilsvarende grunnlag for videre masterløp. Høgskolene i Gjøvik og Lillehammer bruker ”Veiledning” og som paraplybegrep for en utdanning som kvalifiserer for arbeid som veileder, coach, mentor eller rådgiver i ulike sammenhenger.

Studieplanen har som utgangspunkt at veiledning er nært knyttet til yrkeshverdagens praksisvirkelighet og erfaring. Praksis skal være gjenstand for refleksjon og utvikling både på individ, gruppe og organisasjonsnivå. En vesentlig grunntanke ved studiet er at læring er en uavsluttet livslang prosess. Som utdannede veiledere skal studentene ha kompetanse i å kunne lede, strukturere og legge til rette for virksomme læreprosesser på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Mer om studiet finnes her


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2012
Studiestart
01.09.2010
Opptakskrav

3 årig utdanning fra høgskole eller universitet (bachelor utdanning), og minst 2 års relevant yrkespraksis. Søkere med annen aktuell utdanning/erfaringsbakgrunn vil kunne bli vurdert for opptak etter individuell vurdering(Vi gjør oppmerksom på at en må ha generell studiekompetanse for å bli vurdert som søker).

Studenter som har 30 studiepoeng (eller tilsvarende) i veiledning fra tidligere, kan søke opptak direkte til emne 3.

OPPTAK SKJER GJENNOM HØGSKOLEN I GJØVIK

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet har samling på en fast ukedag. Ca. en gang pr. måned har studentene studiedag hvor det arbeides med ulike oppgaver og arbeidskrav. Det er ca. 25 samlingsdager i løpet av studieåret. Normert studietid for hvert trinn er 1 år, med en forventet studieinnsats i gjennomsnitt ca. 20 timer pr. uke. Det er obligatoriske samlingsdager – noe som innebærer 80% frammøte for å kunne ta eksamen.

Oppstart for emne 1 og 3 er månedskiftet august /september. For emne 2 og 4 er oppstart i januar. Emne 1 og 2 er lokalisert til Høgskolen i Gjøvik, emne 3 og 4 på Høgskolen i Lillehammer. Fagfolk fra begge høgskoler er involvert i alle emner.

Arbeidsformer

Samlingsdagene er sammensatt slik at de tre perspektivene aktiveres på ulike måter og i ulik grad. Det legges til rette gjennom øvelser, trening og drøftinger til at egne erfaringer danner grunnlag for samspill og samhandling i veiledning. Teori presenteres både gjennom forelesninger og etterlesninger. Video brukes som læringsverktøy. Det legges stor vekt på skriftlighet gjennom loggskriving og andre arbeidskrav. Det forventes aktiv deltakelse av alle. På 5 halve samlingsdager i hvert emne deltar studentene i veiledningsgrupper ledet av høgskolenes veiledere. Studentene har i tillegg praksis på i alt 60 timer fordelt over de fire emnene.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Ane-Gunhild Amirnejad 14.10.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L