Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (2010 - 2014)

Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (2010 - 2014)


Fagområde
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
2071001
Opptak
Antall studiepoeng
120
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid er tverrprofesjonelt og flervitenskapelig, og har som hovedmål at yrkesutøvere i helse-, sosial- og utdanningssektoren oppnår bred spesialkompetanse innenfor helsefremmende arbeid, omsorg og utvikling i lokalsamfunnet. Studiets mål er å bidra til sosial rettferdighet, deltakelse og likeverd gjennom ressursmobiliserende arbeid for å skape bedre folkehelse og offentlig velferd i samarbeid med brukergrupper og lokalbefolkningen.

Studiet er et samarbeid mellom høgskolene i Gjøvik, Lillehammer, Hedmark og Østfold.

Mastergradsstudiet skal:

  • utvikle fordypningskompetanse på høyere nivå basert på tverrprofesjonelle og flervitenskapelige perspektiver innen helsefremmende arbeid og omsorg i ulike typer lokalsamfunn
  • utvikle handlingskompetanse innen ressursmobiliserende arbeid med målsettinger om oppnåelse av en bedret livssituasjon for utsatte og sårbare grupper
  • kvalifisere til å lede helsefremmende arbeid i yrkesfeltet
  • bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom ulike yrkesgrupper
  • kvalifisere til deltagelse i utvikling og fornyelse av det offentlige velferdssystemet

Mer om studiet finner du på nettsidene til Høgskolen i Gjøvik Opptaket går gjennom Høgskolen i Gjøvik.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
4 år, deltid
Grad/kompetanse
Masterstudium
Kull
2010/2014
Faglig innhold

Utdanningen har fokus på utsatte grupper i samfunnet og på helsefremmende arbeid og omsorg på flere samfunnsarenaer. Målet er å utvikle kunnskap som vil bidra til en bedret livssituasjon for utsatte og sårbare grupper, til fornyelse innenfor det offentlige velferdssystemet og en bærekraftig, sosial utvikling på regionalt nivå og i nærmiljøene.

Opptakskrav

Minimum treårig høgskoleutdanning innen relevante fagområder som utdanning, helse- og sosial eller andre velferdsområder. I tillegg kreves minimum to års praksiserfaring.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå samt minimum to års relevant yrkeserfaring kan tas opp etter individuell vurdering. Søkere vil bli rangert etter konkurransepoeng.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for leder- og fagutviklingsstillinger innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og andre velferdsområder. Som kandidat med denne utdanningen vil du være kvalifisert for å lede endrings-og utviklingsprosesser i samarbeid med ulike brukergrupper og ha kompetanse som er egnet for å skape utvikling og fornyelse innenfor en sektor eller et fagfelt. Kunnskapen kan anvendes på individ-, gruppe – eller systemnivå.

Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen bygger på pedagogiske prinsipper om å oppnå læring gjennom erfaringsbasert kunnskap og handling. Studentaktive og problemorienterte metoder vil bli benyttet. Studiets faglige profil er basert på samarbeid med det helse – og sosialfaglige praksisfeltet, ulike brukergrupper og deres pårørende. Det legges derfor vekt på å knytte undervisning, prosjekt- og forskningsarbeid til deltakernes arbeidssituasjon.

Studiet gjennomføres med fleksible, nettbaserte metoder kombinert med faste studiesamlinger av tre dagers varighet ca. tre ganger pr. semester. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inklusive forelesninger, seminarer, prosjektarbeid, individuell og gruppe- veiledning, studentstyrt basisgruppearbeid og kollokvier. Forelesningene problematiserer og presenterer temaer som er knyttet til pensum for de ulike emneområdene, og studiets innhold for øvrig. Basisgruppene er tverrfaglig og geografisk sammensatt. Basisgruppene er først og fremst studentenes studiegruppe mellom hver samling på høgskolen.

Det planlegges regelmessige samlinger ca. tre ganger pr. semester (onsdag til fredag). Samlingene vil alternere mellom de tre innlandshøgskolene og Høgskolen i Østfold. Samlinger for våren 2010 er: 13.-15. januar, 10.-12. mars, 26.- 28. mai og 10.-11. juni.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 22.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L