Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Master i spesialpedagogikk (2010 - 2013/15)

Master i spesialpedagogikk (2010 - 2013/15)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
3011
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
120
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Egil Støfring

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning evt. med PPU, eller førskolelærer. Studiet er også godt egnet for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk.

I dette studiet legges det vekt på at du skal tilegne deg selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i faget. Studiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og skal kvalifisere for videre forskerutdanning.

Det er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte, og skal forberede deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Du vil få økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet. Studiet er spesielt rettet inn mot rådgivning og endringsprosesser.

Studiet tilbys både som heltids- og deltidsstudium.

Vi arrangerer oppstartssamling for Master i spesialpedagogikk den 23. og 24. august 2010. 23. august kl. 13.00 - 19.00 og 24. august kl. 09.00 - 12.00.

Forelesningsoversikt høst 2010:

Emnet Ideologi, reform og juridiske perspektiver

  • Forelesningstidspunkter: torsdag 17.15-21.00, fredag 09.15-15.00
  • Forelesninger: 26-27 august, 9-10 september, 23-24 september, 7-8 oktober, 4-5 november (eksamen innleveres: 22 november)

Emnet vitenskapsteori og metode

  • Forelesningstidspunkter: mandag 17.15-21.00, tirsdag 09.15-15.00
  • Forelesninger: 30-31 august, 6-7 september, 20-21 september, 4-5 oktober, 25-26 oktober, 1-2 november, 29-30 november (eksamen innleveres: 16 desember)


Studiemodell Master i spesialpedagogikk

Emneoversikt - Master i Spesialpedagogikk (Eksemplet viser heltidstilbudet)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
PED3001/2 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(Masternivå)
15 O 15      
SPE3003/1 Ideologi, reform og juridiske
perspektiver
15 O 15      
SPE3002/1 Spesialpedagogisk teori 15 O   15    
SPE3004/1 Spesialpedagogiske behov og
arbeidsmåter
15 O   15    
SPE3005/1 Spesialpedagogisk rådgiving 15 O     15  
SPE3006/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk 45 O     15 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emneoversikt - Master i Spesialpedagogikk (Eksemplet viser Deltidstilbudet)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
PED3001/2 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(Masternivå)
15 O 15              
SPE3002/1 Spesialpedagogisk teori 15 O   15            
SPE3003/1 Ideologi, reform og juridiske
perspektiver
15 O     15          
SPE3004/1 Spesialpedagogiske behov og
arbeidsmåter
15 O       15        
SPE3005/1 Spesialpedagogisk rådgiving 15 O         15      
SPE3006/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk 45 O           15 15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid/deltid
Studielengde
2 og 4 år
Grad/kompetanse
Masterstudium
Kull
2010/2012
Studiestart
27.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk har et omfang på 120 poeng. Det er emnebasert. Studiet har et styrt forløp der emnene bygger på hverandre og vanligvis må gjennomføres i den rekkefølge de framkommer i fagplanen.

1. Generelt
Det er stort behov for spesialpedagogisk kompetanse i skoler, barnehager og ulike veilednings- og rådgivningstjenester på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette behovet har blitt sterkere aktualisert etter gjennomføring av store reformer på utdannings- og omsorgsområdet.under 1990-tallet. Lokalmiljø og kommuner har fått et større ansvar for varierte tilbud for alle sine innbyggere. Dette studiet skal forberede for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Det skal bidra til at studentene tilegner seg innsikt i forhold på individnivå såvel som på samfunnsnivå, som har betydning for analyse, tilrettelegging og praksis i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Studentene skal utvikle handlingsberedskap som gjør dem i stand til å bidra i tilrettelegging av gode lærings- og oppvekstmiljø, som ivaretar menneskers faglige, personlige og sosiale lærings- og utviklingsprosesser. Det antas at det vil være grunnlag for å ta opp en gruppe studenter som ønsker innpassing av tidligere utdanninger i en mastergrad. Ved dette påregner en at studiet vil få god søking.

2. Formål og mål
Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk gir kompetanse for allmenn pedagogisk virksomhet på et høyt nivå, sammen med fordypning i spesialpedagogikk. Det skal bygge på ulike utdanninger og kombinasjoner på bachelornivå, gi mulighet for innpassing av tidligere utdanninger i spesialpedagogikk og kvalifisere for opptak i forskerutdanning.

Studiet skal spesielt rettes inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Det er et tilbud til de som ønsker økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet.

Mål for studiet er at studentene gjennom faglig fordypning skal tilegne seg:

  • a.innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i spesialpedagogikk generelt og innen studiets områder for fordypning
  • b.innsikt i demokrati, medborgerskap og inkluderende anerkjennelse, i lokal så vel som i global sammenheng
  • c.innsikt i og kompetanse for arbeid med avvik, individuelle og kulturelle forskjeller innenfor undervisning, veiledning og ledelse
  • d. innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetode
Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorutdanning, cand.mag. eller tilsvarende utdanning med minimum 180 sp. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt allmennlærer-eller førskolelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer § 8. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng

Yrkesmuligheter

Gjennomført studium gir Mastergrad i spesialpedagogikk. Kompetansen kan mellom annet nyttes for stillinger i pedagogisk-psykologisk tjeneste, annen rådgivnings-, veilednings- og konsulentvirksomhet, og undervisningsstillinger i utdanningssystemet.

Videre utdanning

Studiet skal også kvalifisere for videre forskerutdanning.

Eksamensform

Studentene skal dokumentere sine kvalifikasjoner gjennom diskusjoner, tekster og annet materiale produsert for dette formålet. Evalueringen skal i størst mulig grad vurdere de av kandidatenes kvalifikasjoner som vil komme til anvendelse i de pedagogiske virksomheter mennesker med masterstudier går inn i: Utredninger, konsultasjoner, presentasjon, veiledning, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, teoretisk analyse såvel som empirisk datainnsamling. Studentene må ta sikte på å bygge opp egen dokumentasjon på en slik måte at slike kvalifikasjoner tilegnes gradvis gjennom studiet. Studentenes arbeid vil bli vurdert underveis i studiet av studiets lærere og veiledere. Det er en forutsetning at disse godkjenner arbeidet etter hvert problemområde.

Eksamen

Eksamener før mastergradsoppgaven vil være vurdering ett framlagt essay til hvert enkelt emne, som skal være bestått. Essayene kan være teoretiske drøftinger eller bruk av teori for analyse av empiri fra praksisfeltet.Problemstillingen skal godkjennes av emneansvarlig. Her legges det vekt på sammenheng mellom valgt problemstilling og studentens fordypningsområde.

Essayene skal vanligvis ha en lengde på 12-15 sider. Oppgavene vurderes av studiets lærere og veiledere, og det gis graderte bokstavkarakterer.A-F, hvor "A" er høyest oppnåelige karakter, og "F" er "Ikke bestått";.

Den avsluttende masteroppgaven vurderes av ekstern sensor sammen med intern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter.En avsluttende muntlig eksamen, knyttet til masteroppgaven og pensum, nyttes til justering av karakteren p å masteroppgaven.

Spesielle reglement/lover

Gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31: Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6, § 6-3

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 26.04.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L