Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Videreutdanning i spesialpedagogikk (kull jan 2011-des 2012)

Videreutdanning i spesialpedagogikk (kull jan 2011-des 2012)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1505
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Videreutdanningen i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 60 studiepoeng, som går over to år.

Studiet starter i januar 2011. Det tas opp 20 studenter.

Det er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Studiet er et tilbud til deg som ønsker økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet.

Gjennomført studium gir en videreutdanning i spesialpedagogikk på masternivå. Du får en kompetanse som kan brukes f.eks i jobber innen pedagogisk-psykologisk tjeneste, annen rådgivnings-, veilednings- og konsulentvirksomhet, samt i undervisningsstillinger i utdanningssystemet.

Studiet passer for deg som har gjennomført utdanning på bachelornivå, som førskolelærer, de tre første årene av allmennlærerutdanningen etter 2004, allmennlærer- eller førskolelærerutdanning før 2004 eller tilsvarende, samt lærere med PPU. Det er også rettet mot barnevernspedagoger, vernepleiere, sykepleiere og sosionomer, med nødvendig pedagogisk tilleggsutdanning.

I tidligere utdanning må det inngå minst 90 studiepoeng i pedagogiske/spesialpedagogiske emner, hvorav minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk, f.eks Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering I og II på bachelornivå. Søkere med tilsvarende utdanning kan også søke om opptak på studiet. Slike søknader blir behandlet individuelt.

Studiet gir innpassing/fritak for 60 studiepoeng i masterstudiet i spesialpedagogikk for deg som ønsker å gå videre og ta en mastergrad. Dette forutsetter at videreutdanning ikke inngår i opptaksgrunnlaget til mastergraden. Undervisningen gjennomføres sammen med masterstudiet i spesialpedagogikk de tre første semestrene.


Studiet skal spesielt rettes inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Det er et tilbud til de som ønsker økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet.

Mål for studiet er at studentene gjennom faglig fordypning skal tilegne seg:

 • a. innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i spesialpedagogikk generelt og innen studiets områder for fordypning
 • b. innsikt i demokrati, medborgerskap og inkluderende anerkjennelse, i lokal så vel som i global sammenheng
 • c. innsikt i og kompetanse for arbeid med avvik, individuelle og kulturelle forskjeller innenfor undervisning, veiledning og ledelse

Emnestruktur Videreutdanning spes. ped (kull jan 2008-des 2009)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
SPE2001/1 Emne 1 Videreutdanning i spes ped 45 O   15 15 15  
SPE2002/1 Emne 2 Videreutdanning spes ped -
Prosjektarbeid
15 O         15
Sum: 0 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
01.01.2010
Studiekostnader
Semesteravgift
Studiested

HiL

Faglig innhold

Videreutdanningsstudiet i spesialpedagogikk har et omfang på 60 stp. Det har 2 hovedemner:

 • Emne 1 Videreutdanning spes ped (45 sp) som inneholder delemnene
  • ”Pedagogisk teori - pedagogiske og spesialpedagogiske grunnlagsproblemer”.
  • ”Deltakelse og marginalisering 3”
  • ”Deltakelse og marginalisering 4”
 • Emne 2 Gruppeprosjektarbeid (15 sp).

Under hvert av emnene/delemnene skal studentene levere en emneoppgave som skal godkjennes. Under emnet ”Deltakelse og marginalisering 4” skal det gjennomføres en praksisperiode på 2 uker. Praksisperioden skal godkjennes, og rapporten fra dette innarbeides i emneoppgaven.

Studiet starter våren 2010 og går over to år på deltid. Undervisningen gjenonmføres sammen med masterstudiet i spes. ped de tre første semestrene. Videreutdanningen gir innpassing/fritak for 60 sp i masterstudiet i spesialpedagogikk for de som ønsker å gå videre og ta en en mastergrad.

Opptakskrav

Studiet passer for personer som har gjennomført utdanning på bachelornivå, som førskolelærere eller de tre første årene i allmennlærerutdanningen etter 2004, allmennlærer- eller førskolelærerutdanning før 2004, eller tilsvarende, samt lærere med PPU. Det er også rettet mot barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, som har nødvendig pedagogisk tilleggsutdanning. I tidligere utdanning må det inngå minst 90 studiepoeng i pedagogiske/ spesialpedagogiske emner, hvorav minst 30 stp spesialpedagogikk, f.eks. Spesialpedagogikk, deltakelse og marginalisering I og II som er på bachelornivå. Søkere med annen utdanning som kan godkjennes på linje med foran nevnte alternativer, kan søke om opptak på studiet. Slike søknader behandles individuelt.

Yrkesmuligheter

Gjennomført studium gir videreutdanning i spesialpedagogikk på 60 stp på masternivå. Kompetansen kan mellom annet nyttes for stillinger i pedagogisk-psykologisk tjeneste, annen rådgivnings-, veilednings- og konsulentvirksomhet, og undervisningsstillinger i utdanningssystemet.

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesninger og skriftlig gruppearbeid knyttet til det enkelte emne.

Undervisningen er obligatorisk. For å få gå opp til eksamen kreves minst 75 % frammøte i hvert semester.

Eksamensform

Eksamen har tre deler:

 1. Individuell hjemmeeksamen over 2 uker, knyttet til studiets emne 1 (med tre delemner).
 2. Skriftlig gruppeprosjekt under veiledning i 4. semester.
 3. Muntlig prøve i tilknytning til individuell hjemmeeksamen og gruppeprosjekt. Muntlig prøve skal kontrollere at studenten innestår for skriftlige arbeider og at studenten holder et tilfredsstillende faglig nivå.

Det gis en samlet karakter. Individuell oppgave (+ muntlig) teller 60% og gruppeoppgaven (+ muntlig) teller 40%.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L