Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i vernepleie (kull 2010 - 2013)

Bachelor i vernepleie (kull 2010 - 2013)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210060
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Astrid Smedsrud Johansen

Som vernepleier skal du være kvalifisert til å utføre miljøarbeid, rehabilitering og samfunnsarbeid til mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Med Bachelor i vernepleie blir du autorisert som helsepersonell.

I utdanningen vektlegger vi å utdanne vernepleiere som i møte med mennesker har fokus på deres ønsker, behov, ressurser og utviklingsmuligheter. Gjennom studiet tilrettelegges det for at du skal tilegne deg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for å yte gode tjenester til mennesker med ulike funksjonsvansker. Vernepleieren er hovedsakelig ansatt i den kommunale og statlige helse- og sosialtjenesten. Som vernepleier kan du jobbe både i hjemmet til brukerne, inne på institusjoner og på arenaer for fritidsbeskjeftigelse. Et annet aktuelt yrkesområde er innen opplæring. Fullført Bachelor i vernepleie kan etter søknad gi autorisasjon som vernepleier. Samfunnet har stort behov for vernepleiere.

Utenlandsopphold
Utenlandsopphold vil være aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

Videre studier
Vernepleiere kan bygge på utdanningen med Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge eller Master i velferdsforvaltning ved HiL. I tillegg kvalifiserer utdanningen for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Supervernepleier logo

Du kan besøke vernepleiestudiet sin gruppe på Facebook og det er produsert en egen film om vernepleiestudiet og vernepleieryrket. Les også intervju med Ida, Eimund og Martin som er vernepleiestudenter.

Og som ikke det er nok, se filmen om SupervernepleierenStudiemodell Bachelor i vernepleie

Bachelor i vernepleie: struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1BV01/3, 1SO1/3, 1VP01/3 Grunnleggende perspektiver i helse- og
sosialarbeid
60 O 30 30        
1VP09 Emne 2. Helsefag, omsorgsideologi og
miljøarbeid
30 O     30      
1VP10 Emne 3. Praksis 2 - VPL 20 O       20    
1VP11 Emne 4. Habilitering, mestring og
velferd. Teori og grunnlagstenkning
10 O       10    
1VP12 Emne 5. Habilitering, mestring og
velferd. Metodisk arbeid
18 O         18  
1VP13 Emne 6. Praksis (3) 22 O         12 10
SOA2004 Selvvalgt fellesemne for bachelor i
sosialt arbeid, barnevern og vernepleie
5 O           5
1VP14 Emne 8. Bacheloroppgave
(fordypingsoppgave)
15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet er et helse- og sosialfaglig studium rettet mot arbeid med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Målet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte og kritisk reflekterte yrkesutøvere som skal være kvalifisert til å utføre miljøarbeid, rehabilitering og samfunnsarbeid til beste for brukerne. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Bachelor i vernepleie er et heltidsstudium over tre år som er inndelt i til sammen 8 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen. Dette betyr at hvert emne må være avsluttet med bestått eksamen før man får avlegge eksamen på nytt emne. Det er ett unntak fra denne regelen. Emne 3 "praksis" kan gjennomføres med eksamen for de studentene som skal opp til 2. forsøk i emne 2, da dette forsøket tidsmessig er satt opp etter at emne 3 "praksis" er gjennomført.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere og jobbmulighetene er gode. Vernepleierne arbeider hovedsakelig innenfor den kommunale hjemmetjenesten, samt i barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien, rusomsorgen, eldreomsorgen, skoleverket og barnehager.

Med Bachelor i vernepleie blir du autorisert som helsepersonell.

Videre utdanning

Fullført bachelorgrad i vernepleie kan, etter søknad, gi autorisasjon som vernepleier og kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier i innland så vel som utland. Høgskolen i Lillehammer har to mastertilbud som det kan søkes opptak til, mastergrad i velferdspolitikk og mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i studiet er svært varierte og veksler mellom forelesninger, ferdighetstrening, praksis, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving osv. Arbeidsformene er tilpasset de læringsmål som skal nås i de respektive hovedtema.

Arbeidsformene i studiet skal vektlegge prinsippet om studentenes ansvar for egen læring. Det stilles krav om at studentene selv tar ansvar for å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som framgår av fagplan og pensum for studiet. Undervisningstilbudet har som formål å tilrettelegge for og støtte/veilede studentene i deres læringsprosess. Studiet er et heltidsstudium som baserer seg på at studentene i gjennomsnitt bruker minimum samme arbeidstid på studiet som i en heltids jobb i arbeidslivet. Gruppevirksomheten ved utdanningen tillegges stor vekt og det kreves at studentene arbeider i grupper.

Studentene har tre praksisperioder i løpet av studietiden. Det kreves obligatorisk deltagelse på de deler av undervisningen som vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium, og som har særlig relevans for praksis og forholdet til brukere.

Eksamensform

Se under det enkelte emne når det gjelder eksamensform.

En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme fag/emne tre ganger (Jfr. § 30. Rett til eksamensoppmelding/adgang til eksamen i FOR 2005-06-14 nr. 1085).

Ordinær eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen avsluttes. Studiedirektøren kan bestemme at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen (jfr. § 33. Tidspunkt og omfang).

Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ordinær eller ny eksamen, har ikke krav på å få gå opp for tredje gang før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ordinær eller ny eksamen.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Spesielle reglement/lover

Det kreves gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31, Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6.

Det foretas også en skikkethetsvurdering som skal sikre at kandidater fra helse- og sosialfaglige
utdanninger er i stand til å møte kravene til yrkesrollen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i
en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å
kunne fungere i yrket. Mer om dette her

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 24.03.2014
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L