Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i sosiologi (2010 - 2013)

Bachelor i sosiologi (2010 - 2013)


Ingrid og Judith studerer sosiologi
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210880
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Tine Blom

Sosiologi som fag kan gi deg mange a-ha-opplevelser. Sosiologi handler nemlig om å forstå hvordan og hvorfor samfunnet fungerer som det gjør og hjelper deg med å belyse ulike sider ved vanskelige og komplekse samfunnsfenomener.

En bachelor i sosiologi gir deg et godt utgangspunkt for jobber innen et bredt spekter. Det kan være i politikk, undervisning, journalistikk, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner etc.

Studiet består av innføringsemner i generell sosiologi og metode, flere substansemner i faget, valgfrie emner, ex.phil/ex.fac., samt fordypning i sosiologisk analyse. Som en del av skrivingen av bacheloroppgaven gis også anledning til å gjennomføre en egen sosiologisk undersøkelse.

Utenlandsopphold
Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester.

Videre studier
Studiet gir mulighet for å søke om opptak til en mastergrad i sosiologi ved et av universitetene. Studiet kan også kvalifisere til videre studier på Master in Public Administration ved HiL.


Studiet gir en anvendelig samfunnsvitenskapelig kompetanse gjennom innføring i sosiologisk teori og metode, og erfaringer i å arbeide selvstendig med sentrale samfunnsmessige problemtillinger. Kandidatene får analytiske og metodiske redskaper til raskt å sette seg inn i og løse nye problemstillinger og oppgaver.


Studiemodell Bachelor i sosiologi

Emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
2SOINNFØ/1 Innføring i sosiologi 15 O 15          
OLA1002/1 Arbeidslivets sosiologi 15 O 15          
INT2005/1 Vitenskapsteori og metode (for
internasjonale studier med historie)
15 O   15        
SOS1001/2 Makt, demokrati og medier 15 O   15        
INT1003/1 Global kultur og kommunikasjon 15 O     15      
2SOSPORT/2 Idrett, sport og rekreasjon 15 O     15      
Valgfritt emne 15 V       30    
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
SOS2001/1 Sosiologisk teori og analyse 15 O         15  
INT1005/1 Examen Facultatum II - fordypning i
etikk og vitenskapsteori (for BAINT/SOS)
5 O           5
SOS2002/1 Bacheloroppgave i sosiologi 25 O           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Aktuelle breddefag - 4. semester

Kode Emnets navn SP.
PED1003/1 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle 30
FFV1003/2 Film- og fjernsynsanalyse 15
FFV1005/1 Fjernsyn 15
FFV1001 Fotososiologi 15
Bærekraftig samfunn - nye perspektiver
på utvikling, utdanning, menneske og
miljø
15
FFV1001 Fotososiologi 15

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

Studiet består av innføringsemner i generell sosiologi og metode, flere substansemner i faget, valgfrie emner, ex.phil/ex. fac., samt fordypning i sosiologisk analyse. Som en del av skrivingen av bacheloroppgaven gis også anledning til å gjennomføre en egen sosiologisk undersøkelse.

I vårsemesteret 2.år er det åpent for ulike valgemner eller eventuelt et utenlandsopphold. Studentene vil stå ganske fritt med å velge valgemner fra HiL’s portefølgje eller fra andre universiteter og høgskoler så sant disse emnene tilfredstiller den allmenne bachelorforskriften. Valgemner fra HiL’s portefølje som kan være aktuelle, er: ·

  • Fotososiologi (15 poeng)
  • Sosialpsykologi (10 poeng)
  • Film og fjernsynsanalyse (15 poeng)
  • Idrett, individ og samfunn (15 poeng)
  • Organisasjonsendring (15 poeng)
  • Verden etter den kalde krigen (15 poeng)
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Videre utdanning

Det passer godt å kombinere studiet med andre samfunnsfag ved HiL (jfr. vedtatt studiestruktur). I kombinasjon med andre fag vil det kunne gi opptak til Master i Moderne forvaltning (MPA). Studiet kvalifiserer trolig for opptak ved Masterprogrammer i sosiologi ved våre universiteter (søknad er forelagt universitetene).

Eksamensform

Se under den enkelte emnebeskrivelse

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 17.03.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L