Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > Bachelor i vernepleie, deltid (kull 2015 - 2019)

Bachelor i vernepleie, deltid (kull 2015 - 2019)


Studielengde
4 år
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor
Opptak
Samordna opptak
Kode
210061
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2015/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Jan Erik Hovland

Vedlegg
application/pdf VPL_deltid_flyer_nett_2015.pdf 204,41 kB
Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet - ha spennende og varierte arbeidsoppgaver - da kan vernepleieutdaningen være noe for deg!

Målet med vernepleieutdanningen

Målet med vernepleieutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleieutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Hva lærer du?

Med bachelor i vernepleie lærer du å tilrettelegge for brukermedvirkning og deltagelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Du blir kvalifisert til å medvirke til rehabilitering og habilitering med omsorg, opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord.

Jobbmuligheter

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleieren arbeider i dag på en rekke arenaer som f.eks. innen tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, habilitering/rehabilitering, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

Delstudier i utlandet
Utenlandsopphold kan være aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

Videre studier
Vernepleiere kan bygge på utdanningen med Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge eller Master i velferdsforvaltning ved HiL. Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Du kan besøke vernepleiestudiet sin gruppe på Facebook og det er produsert en egen film om vernepleiestudiet og vernepleieryrket. Les også intervju med Ida, Eimund og Martin som er vernepleiestudenter. Les også om studentene i vernepleie som arrangerte julegateåpning på Lillehammer helsehus i desember 2012. 

Vernepleie på deltid.

Bachelor i vernepleie- deltid går over 4 år, dvs 75% studieprogresjon. Studiet er et fleksibelt deltidsstudium basert på samlinger. Det er ca 4 samlinger i semesteret som går over 3-5 dager. Samlingene vil foregå på Lillehammer. Høgskolen samarbeider med studiesentre i Hedmark og Oppland om mulig tilrettelegging for praksisstudier og gruppevirksomhet. Klientrettet praksis utgjør om lag 50 studiepoeng og fordeles over 3 praksisperioder.

Studentene må beregne å ha full permisjon fra eventuell egen jobb i praksisperiodene.

Studietilbudet gir mulighet for å kombinere arbeid og familie og studiet er i hovedsak innrettet mot personer som ønsker og har behov for å øke sin kompetanse i helse-og sosialfaglig arbeid.

Opptak hvert 3 år. Neste opptak er høten 2015.

Last ned brosjyre

Samlinger høsten 2015 og vår 2016 

 • Oppstart samling 1: uke 34, 4 dgr. Fom tirsdag tom fredag, hvorav 1 ½ dag er «bli kjent seminar» på hotell.
 • Samling 2: uke 41, 5 dgr.
 • Samling 3: uke 45, 5 dgr.
 • Samling 4: uke 49, 4 dgr, mandag tom torsdag
 • Samling 5: uke 3, 4 dgr.
 • Samling 6: uke 7, 4 dgr.
 • Samling 7: uke 11, 4 dgr.
 • Samling 8: uke 15, 4 dgr.

Eksamensmappa presenteres i uke 18. Eksamensmappa leveres i uke 19. Med forbehold om endring av antall dager i vårsemesteret.Forenklet studiemodell Bachelor i vernepleie deltid 2015 - 2019
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.


Bachelor i vernepleie: struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
VPLD1001/1 Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen
(emne 1)
45 O 22,5 22,5            
VPLD1002/1 Praksis 1 (emne 2) 15 O     15          
VPLD2001/1 Helse, omsorgssideologi og miljøarbeid
(emne 3)
30 O     7,5 22,5        
VPLD2002/1 Praksis 2 (emne 4) 20 O         20      
VPLD2003/1 Rehabilitering, habilitering, mestring
og velferd; teori og grunnlagstenkning
(emne 5)
10 O         2,5 7,5    
VPLD2004/1 Rehabilitering, habilitering, mestring
og velferd - anvendt perspektiv (emne 6)
15 O           15    
VPLD2005/1 Praksis 3 (emne 7) 18 O             18  
VPLD2007/1 Fellesemne: Tverrprofesjonell
samarbeidslæring
12 O             4,5 7,5
VPLD2006/1 Bacheloroppgave (emne 9) 15 O               15
Sum: 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Deltid
Studielengde
4 år
Grad/ kompetanse
Bachelor
Kull
2015/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Jan Erik Hovland

Studiested

Lillehammer

Faglig innhold/læringsutbytte

Vernepleierutdanningen på høgskolen i Lillehammer (HiL) har sterkt fokus på brukermedvirkning, mestring og deltakelse i eget liv for ethvert menneske. I tråd med det står samarbeidet med den/de vernepleieren møter, sentralt. I utdanningen vektlegges derfor å utdanne relasjonskompetente og faglig reflekterte vernepleiere.

Vernepleiefaglig kompetanse består av en kombinasjon av ulike fagområder fra både helse- og sosialfag; det gir et unikt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid. Studiet vektlegger at studentene gjennom varierte arbeidsoppgaver skal tilegne seg en handlingsorientert tilnærming med faglig bredde og dybde og med et helhetlig syn på mennesket. Som vernepleier skal du være kvalifisert til å utføre pleie, metodisk miljøarbeid, opplæring, arbeide med rehabilitering og habilitering samt samfunnsarbeid til mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov.

Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd og respekt for enkeltmenneskets egenverd og integritet. Videre er solidaritet med utsatte grupper en sentral verdi i vernepleierutdanninga.

Studiet tas på deltid over 4 år. Bachelor i vernepleie er inndelt i til sammen 9 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen. Dette betyr at hvert emne må være avsluttet med bestått eksamen før man får avlegge eksamen på nytt emne. Det er ett unntak fra denne regelen. Det gjelder emne 4 (praksis 2) som kan påbegynnes og sluttføres selv om emne 3 ikke er bestått. Dette unntaket følger av at ny eksamen i emne 3 kommer etter at emne 4 (praksis 2) er gjennomført.

 

Læringsutbytte ved endt utdanning beskrives innenfor tre områder; kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap:

 • Kandidaten har kunnskap om helse, samfunnsforhold og politiske virkemidler som er av betydning for omsorg, rehabilitering og habilitering
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan utvikling og læring skjer, og hvordan tilrettelegge for disse prosessene
 • Kandidaten har kunnskap om ulike funksjonsvansker, psykiske lidelser, de vanligste somatiske sykdommer og konsekvenser av disse
 • Kandidaten har kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipper og kjennskap til aktuelt lovverk for vernepleiefaglig arbeid 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan møte andre mennesker med empati og respekt, kommunisere og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • Kandidaten kan utføre metodisk miljøarbeid med sikte på trivsel, mestring, deltakelse og inkludering
 • Kandidaten kan gi veiledning, grunnleggende pleie og omsorg til mennesker som har behov for omsorg/habiliterings/rehabiliteringstiltak
 • Kandidaten kan utøve forsvarlig medikamenthåndtering
 • Kandidaten kan utføre saksbehandling som bygger på forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk som ivaretar brukernes behov og rettigheter
 • Kandidaten kan dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan ivareta brukernes interesser i fler- og tverrprofesjonelt samarbeid og legge til rette for brukermedvirkning
 • Kandidaten kan utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflekterende måte
 • Kandidaten har utviklet verdier, holdninger, relasjonelle ferdigheter og forståelse for betydningen av å fortsette denne utviklingen
 • Kandidaten har innsikt i innovasjonsprosesser og kan bidra til endring av rammebetingelser til beste for bruker/brukergrupper
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet anvender varierte pedagogiske metoder for at studenten skal oppnå forventet læringsutbytte. Vurderingsformene innehar samme grad av variasjon, og skal i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vurdere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiet vektlegger prinsippet om studentens ansvar for egen læring. Læringsformene krever engasjement og aktiv studentdeltakelse som skal bidra til å fremme individuell læring og læringsfellesskap gjennom blant annet individuelt – og gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening, oppsøkende virksomhet i praksisfeltet, praksisstudier samt en blanding av skriftlige og muntlige presentasjoner. Vernepleierne jobber tett på andre mennesker, og læringsformene skal bidra til å utdanne relasjonskompetente og kritisk reflekterte yrkesutøvere med god analytisk handlingskompetanse i forhold til individ – og systemnivå. Det er derfor knyttet ulike arbeidskrav og obligatorisk ferdighetstrening til de ulike emnene.

De ulike skrivearbeidene skal videre bidra til kompetanse i akademisk skriving og faglig formidling.

Gruppevirksomheten ved utdanningen tillegges stor vekt og det kreves at studentene arbeider i grupper for å utvikle samarbeidsemne og lære av hverandre.

Læring gjennom praksis vektlegges i utdanningen. Det er innslag av læring i praksis gjennom alle 3 årene av utdanningen, og det legges til rette for anvendelse av teori i praksis. Studentene har tilgang til et stort antall ulike praksissteder. Vernepleieutdanningen har også avtaler med flere land om praksisopphold slik at utenlandspraksis er en mulighet for 3. årsstudenter.

Eksamen

Vurderingsformer innebærer arbeidskrav, praksis og sluttvurdering for hvert emne. Studiet benytter seg av ulike vurderingsformer slik som deltagelse i refleksjonsgrupper, seminarer, ferdighetstrening innen ulike temaområder, skoleeksamen, mappe-vurdering, bacheloroppgave og ulike skriftlige arbeider. Hensikten med deltagelse i refleksjonsgrupper sammen med egetstudie, forelesninger, seminarer inklusive gruppearbeid er å tilrettelegg for utvikling av egen relasjonskompetanse slik at studenten møter andre som skikkede vernepleiere med respekt, empati og gode holdninger. Gjennom øvelser ønsker en å trene opp og teste evnen til muntlig å legge fram faglig og praktisk forankrede problemstillinger, og gjøre studenten trygg på å delta i faglige diskusjoner. Vernepleiere forventes å ha ferdigheter innen ulike områder, og det krever trening og testing gjennom hele studieforløpet. Skoleeksamen er lagt opp med hovedfokus på testing av kunnskaper, mens mappeeksamen er prosessorientert og vektlegger utvikling av faglig og etisk skjønn, samt tilegnelse av kompetanse og ferdigheter gjennom bl.a. casearbeid. Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave og skal teste hvorvidt studenten kan dokumentere et selvstendig strukturert og analytisk arbeid i et vernepleiefaglig emne.

Se under det enkelte emne når det gjelder eksamensform.

En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme fag/emne tre ganger (Jfr. § 30. Rett til eksamensoppmelding/adgang til eksamen i FOR 2005-06-14 nr. 1085).

Ordinær eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen avsluttes. Studiedirektøren kan bestemme at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen (jfr. § 33. Tidspunkt og omfang).

Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ordinær eller ny eksamen, har ikke krav på å få gå opp for tredje gang før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ordinær eller ny eksamen.

Merk spesielt i forhold til arbeidskrav på legemiddellære/-regning at:

Legemiddellære og -regning må være godkjent før student kan starte i Emne 6, 3. studieår. En student kan framstille seg til arbeidskrav legemiddellære tre ganger og arbeidskrav legemiddelregning fire ganger i løpet av 2. studieår. I særskilte tilfeller kan det innvilges ett (1) ekstra forsøk innen legemiddellære og/eller -regning. Studenten retter begrunnet søknad til studieleder. Det ekstra forsøket kan gjennomføres tidligst ved neste ordinære prøve påfølgende studieår i Emne 3. Dersom prøven godkjennes, kan studenten gjenoppta studiene påfølgende år, og blir følgelig et år forsinket. 

Utenlandsopphold

Studentene kan ta praksisstudier i utlandet innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Spesielle reglement/lover

Det kreves gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31, Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6.

Det foretas også en skikkethetsvurdering som skal sikre at kandidater fra helse- og sosialfaglige
utdanninger er i stand til å møte kravene til yrkesrollen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i
en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å
kunne fungere i yrket. Mer om dette her

Yrkesmuligheter

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleiere jobber i dag på en rekke arenaer, som for eksempel i tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, innen habilitering/rehabiliteringstjenester, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L