Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Sosialfaglig arbeid med barn og unge - Miljøarbeid

Sosialfaglig arbeid med barn og unge - Miljøarbeid

Studielengde
2 år/4 år
Heltid/ deltid
Heltid/deltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master

Opptak

Lokalt opptak
Kode
MASBU1
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2017/2021
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Astrid Halsa

Tidligere års studieplaner
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Master i sosialfaglig arbeid tilbys med to ulike fordypninger. 

 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp
 • Beslutninger og tiltak i barnevernet 30 stp

Studiet egner seg for studenter med spesiell interesse for og/eller erfaring fra arbeid med eller for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester, for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, lærere og førskolelærere. 

Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe på ulike områder og på ulike nivåer i samfunnet. Det skal gi kunnskaper og ferdigheter til personer i ulike fagstillinger knyttet til sosialfaglig arbeid med barn, unge og unge-voksne, på lokalt, regionalt og sentralt nivå, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd. Studiet gir grunnlag for opptak til videre studier på phd-nivåOpptakskrav


Opptakskrav er bachelorgrad i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller velferdsfag. Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, førskolelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

I henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet er det faglige minstekravet karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Emneoversikt:

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SBU3003/1 Fordypning: Miljøarbeid og
miljøterapeutisk arbeid
30 O 15 15            
1MAOPPSO/2 Perspektiver på oppvekst, utvikling og
sosialisering
15 O 15              
Valgfritt emne 15/30 V   15            
1MAVITEN/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15 O     15          
SBU3008/1 Masteroppgave i sosialfaglig arbeid med
barn og unge
45 O     15 30        
SBU3003/1 Fordypning: Miljøarbeid og
miljøterapeutisk arbeid
30 O 15 15            
1MAOPPSO/2 Perspektiver på oppvekst, utvikling og
sosialisering
15 O     15          
Valgfritt emne 15/30 V       15        
1MAVITEN/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15 O         15      
SBU3008/1 Masteroppgave i sosialfaglig arbeid med
barn og unge
45 O           15 15 15
SBU3004/1 Aktuelle sosialfaglige problemstillinger 15 V                
1MAFOREB/1 Forebyggende arbeid med utsatte barn,
unge og deres familier
15 V                
1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15 V                
SVF3002/1 Arbeidsinkludering og sosialfaglig
arbeid
15 V                
Sum: 0 0 0 0 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Masterstudiet i sosialfaglig arbeid med barn og unge retter seg mot å videreutvikle sosialarbeideres kompetanse til å delta i forebyggende og behandlende arbeid med barn og unge (0-25 år). Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre. Familiedynamikk og foreldreskap har stor betydning for barn og unges trivsel og utvikling, derfor vil familieperspektivet ha en sentral plass i emnet. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens sosiale virkelighet preget av migrasjon og pluralitet.

Studiet skal bidra til å utvikle helse- og sosialfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner. Det vil inkludere perspektiver om minoritetsposisjoner og kulturell variasjon. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet og i forsknings- og utviklingsarbeidet skal ha en klar praksisforankring og relevans.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter fullført utdanning skal studenten:

 • ha inngående oversikt over relevante teoretisk perspektiver i studier av barn og unge
 • ha kjennskap til metodiske framgangsmåter for empirisk utforskning av ulike institusjonelle betingelser for barn og unges sosialisering, utvikling og deltakelse
 • beherske ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner og kunne analysere disse i lys av psykologiske, sosiale og kulturelle teorier.
 • kjenne til vitenskapens muligheter og begrensinger med en bevissthet om etiske aspekter ved forsking og fagutvikling i sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • analysere kunnskapsgrunnlaget i det profesjonelle arbeidet som utøves i praksisfeltet barn og unge.
 • formulere kunnskapsstatus innen et definert område
 • gjøre bruk av ulike data og litteraturkilder for analyse
 • anvende relevante metoder i forskings- og utviklingsarbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • forholde seg reflektert og kritisk til ulike informasjonskilder og debatter innen fagfeltet.

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • formidle et selvstendig arbeid og faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagfeltet til spesialister og allmenheten
 • anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet til sosialfaglig arbeid med barn og unge
 • vurdere problemstillinger knyttet til fag, yrkes og forskningsetikk

bidra til nytenkning og utviklingsprosjekter 

Fordypning/spesialisering

Fordypning i Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp

Studiet er bygd opp av ulike emner. Fordypningsemnene er på 30 studiepoeng, andre emner er 15 studiepoeng med avsluttende eksamen. Studentene skriver en masteroppgave innenfor den fordypningen de har valgt. Masteren er normert til to år på fulltid og gir 120 studiepoeng, men kan også tas som et deltidsstudium over fire år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett. Det er valgfritt om studentene vil skrive en masteroppgave på 30 eller 45 studiepoeng. Undervisningen er organisert med samlinger på høgskolen, vanligvis med 3-4 samlinger for 15 studiepoengs emner og 6-7 samlinger for 30 studiepoengs emner.

Studenter som velger 45 studiepoeng masteroppgaver tar fire obligatoriske emner samt et valgfritt emne i tillegg til masteroppgaven. Studenter som velger 30 studiepoeng masteroppgave tar i tillegg et valgfritt emne på 15 studiepoeng. Etter avtale med fagansvarlig kan valgemner ved andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner godkjennes. 

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil være forskningsbasert. Ansattes forskning vil knyttes til undervisningen, samtidig som undervisningen ellers vil ta utgangspunkt i relevant nasjonal og internasjonal forskningslitteratur på området.

Læringsmålene for studiet innebærer at det legges vekt på at studentene skal ha inngående teoretisk kunnskap, kunne anvende kunnskapen og forholde seg kritisk og reflektert til fagfeltet. Det legges derfor opp til et variert pedagogisk program innen de enkelte emner. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar/gruppearbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner og litteraturstudier. 

Studenter som velger 30 stp masteroppgave på heltid vil høsten siste studieår få tilbud om et 15 stp emne knyttet til aktuelle sosialfaglige problemstillinger

Det er krav om 75% deltagelse på undervisning og seminar for å få gå opp til eksamen

Evalueringsopplegg

Studiet vil omfatte forskjellige vurderingsformer i form av arbeidskrav og eksamen på hvert emne og en masteroppgave på 30 eller 45 studiepoeng. Vurderingsformene varierer noe mellom emnene ut fra de enkelte emnenes mål for læringsutbytte. Disse er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L