Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Dokumentarfilmhistorie

Dokumentarfilmhistorie

Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
15
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1091
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2017
Kontaktinformasjon

Emneansvarlig Tore Helseth

Studiekostnader
Semesteravgift
Tidligere års studieplaner
2013/2014
2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Dokumentarfilmillustrasjon

Emnet tilbyr en fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie. Filmens historie starter med dokumentaren, med enkle beskrivelser av dagliglivets store og små hendelser. Siden den gang har dette naturligvis endret seg, men fortsatt er dokumentarfilmens spesielle forhold til virkeligheten grunnleggende for sjangerens fascinasjonskraft: at filmen befolkes av mennesker som oss selv og at det vi ser faktisk har skjedd. Dokumentarfilmens sannhetskrav er imidlertid omdiskutert, siden også den forteller sin historie ut fra et bestemt perspektiv og med en bestemt hensikt, og dermed aldri er en objektiv framstilling av virkeligheten.

Sjangerens historiske utvikling kan langt på vei betraktes som endringer i filmskaperes måte å håndtere dette problematiske forholdet til virkeligheten på. Men også mange andre forhold kan være med på å forklare hvorfor og hvordan dokumentaren endrer seg over tid. Det historiske perspektivet vil derfor belyses med utgangspunkt i både politiske, teoretiske, etiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold som kan knyttes til dokumentarfilmens historiske utvikling fram til i dag.

 Opptakskrav


Generell studiekompetanse

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Emnet tilbyr en fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie. Det historiske perspektivet belyses med utgangspunkt i politiske, teoretiske, etiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold som kan knyttes til dokumentarfilmens utvikling.

Etter gjennomført studium skal studentene:

  • Ha god oversikt over utviklingen innen internasjonal dokumentarfilm fra de første  aktualitetsfilmer og fram til dagens digitale dokumentarfilmproduksjon.
  • Kjenne til sentrale filmer og filmskapere innenfor dokumentarfilm­tradisjonen.
  • Kunne gjøre rede for viktige teoretiske problemstillinger knyttet til dokumentarfilmens forhold til virkeligheten.
  • Kunne analysere filmer og filmtrender i lys av politiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold i samtiden.
  • Være fortrolig med de regler som gjelder for skriving av akademiske tekster.
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er basert på selvstudium av litteratur og filmeksempler. Ved studiestart arrangeres en oppstartsamling hvor emnets problemstillinger og arbeidsmetoder presenteres. Studentenes videre arbeid støttes av nettbaserte diskusjonsgrupper, nettbaserte forelesninger, individuell veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav.

Eksamen

Før eksamen: Tre individuelle skriftlige arbeidskrav (4-6 sider). Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke-godkjent. De må være levert og godkjent for å få gå opp til eksamen.

 

Eksamen: Individuell hjemmeeksamen (12-14 s.) samt justerende muntlig eksamen.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L