Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Film- og fjernsynsvitenskap

Film- og fjernsynsvitenskap

Foto: Colourbox
Studielengde
2 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master

Opptak

Lokalt opptak
Kode
3015
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016/2018
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Anne-Lise With

Tidligere års studieplaner
2013/2015
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Et masterstudium i film- og fjernsynsvitenskap er en anledning til å skaffe seg en bred teoretisk forståelse og en høy analytisk kompetanse innenfor området levende bilder. Arbeidet med masteroppgaven gir mulighet til å gå i dybden på et område du er særlig opptatt av, og bidra til kunnskapsutvikling på høyt nivå.

Studiets målsetting

Målet med studiet er å gi deg økt innsikt i film og fjernsynsteksters innholdsmessige egenskaper,  samt medienes sosiale, politiske og kulturelle betydning i samtid og fortid.

Gjennom masterstudiet skal du videreutvikle dine analytiske evner og få kunnskap om relevante teoretiske og metodiske innfallsvinkler på fagfeltet. Studiet legger også vekt på å utvikle en reflektert holdning til teori og metode.

Beliggenheten på Lillehammer gir en unik nærhet til den praktisk-teoretiske utdanningen innen film og fjernsyn.

Studieprogresjon
Første studieår består av fem obligatoriske emner. Det åpnes for at emnene kan erstattes med tilsvarende emner tatt ved andre læresteder, gjerne i utlandet. HiL har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land. Til sammen skal disse emnene gjøre studentene i stand til å gjennomføre et større selvstendig studium, slik masteroppgaven er. Opplegget for masteroppgaven utvikles gjennom oppgaveseminarer og skrivekurs. Masterstudentene disponerer egen lesesal med for tiden 12 leseplasser.

Masteroppgaven
Andre studieår er viet masteroppgaven (60 sp). Masteroppgaven, som er et selvstendig skriftlig arbeid, står sentralt i studiet. Det blir gitt veiledning av faglærer.

Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i første semester i forbindelse med emnet i vitenskapsteori og metode, der studentene bla. skal utvikle prosjektbeskrivelse.

Fagmiljø
Fagmiljøet ved film- og fjernsyns-vitenskap er aktive innen forskning og er blant de beste på sitt felt i Norge.

Karrieremuligheter
Etter fullført masterstudium vil du ha muligheter for å søke undervisningsstillinger innenfor film- og mediefag. Utdanningen er også relevant for utøvende og administrative stillinger innen medie- og kulturområdet. I tillegg kan studiet gi grunnlag for forsknings- og undervisningsstillinger innen høgre utdanning.

Masterstudenter benyttes ofte i forbindelse med seminarundervisning på bachelornivå.

Det er et doktorgradsprogram innenfor dette fagområdet under etablering, som masterstudiet vil gi mulighet for opptak til.

Les mer om yrkesmuligheter.Master i film- og fjernsynsvitenskap 2016 - 18 - studiemodell

Opptakskrav


Opptakskrav er bachelorutdanning innen:

  1. film- og fjernsynsvitenskap (Tidligere visuell kultur-film og fjernsyn)
  2. cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, med minst 80 sp. fordypning i film-og fjernsyn.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom det gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng

HiL vil i spesielle tilfeller kunne godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Master i film- og fjernsynsvitenskap: Struktur/oppbygging

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
FIF3011/2 Vitenskapsteori og forskningsmetode (for
Master i film og fjernsynsvitenskap)
10 O 10      
FIF3014/1 Masteroppgaveseminar (for Master i film-
og fjernsynsvitenskap)
5 O 5      
FIF3008/2 Film- og fjernsynshistoriens
historiografi
15 O 15      
FIF3013/1 Tekstteori og analyse 15 O   15    
FIF3015/1 Produksjonsforskning 15 O   15    
FIF3009/1 Masteroppgave (film- og
fjernsynsvitenskap)
60 O     30 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Master i film- og fjernsynsvitenskap skal gi studentene økt innsikt i film og fjernsyn som sosiale, tekniske, historiske og kulturelle fenomener. Masterstudiet skal videreutvikle studentenes analytiske evner og gi kunnskap om relevante teoretiske og metodiske innfallsvinkler på fagfeltet. Studiet legger også vekt på å utvikle en reflektert holdning til teori og metode innenfor fagfeltet.

Studiet er et fulltidsstudium over to år (120 studiepoeng).

Studieprogresjon
Første studieår består av fem obligatoriske emner:

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode (10 sp) – som skal gi kunnskap om de vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlagsproblemene som gjelder for høyere studier innen humaniorafagene.
  • Masteroppgaveseminar (5 sp) - som skal modne arbeidet med masteroppgaven.
  • Produksjonsforskning (15 sp) – som ser på forskningen som er gjort rundt arbeidsprosessene som ligger bak de ferdige produktene, med særlig vekt på virksomheten til film- og fjernsynsselskaper.
  • Filmteori / tekstanalyse (15 sp) – som presenterer noen av filmteoriens viktigste retninger, anskueliggjort gjennom konkrete analyser av film- og fjernsynsfiksjon.
  • Film- og fjernsynshistoriens historiografi (15 sp) – som skal trene studentene i kritisk refleksjon omkring fremstillinger av film- og fjernsynshistoriske forløp.

Det åpnes for at emnene kan erstattes med tilsvarende emner tatt ved andre læresteder, gjerne i utlandet. Høgskolen har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land.

Til sammen skal disse fem emnene gjøre studentene i stand til å gjennomføre et større selvstendig studium, slik masteroppgaven er.

Andre studieår er viet masteroppgaven (60 sp). Opplegget for masteroppgaven utvikles gjennom oppgaveseminarer og skrivekurs, og gjennomføres i samarbeid med veileder.

Masteroppgaven
Masteroppgaven, som er et selvstendig skriftlig arbeid, står sentralt i studiet. Det blir gitt veiledning av faglærer.

Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i første semester i forbindelse med emnet i vitenskapsteori og metode, der skal studentene skal utvikle prosjektbeskrivelse.

Etter fullført masterstudium vil du ha muligheter for å søke undervisningsstillinger innenfor film- og mediefag. Utdanningen er også relevant for utøvende og administrative stillinger innen medie- og kulturområdet. I tillegg kan studiet også gi grunnlag for forsknings- og undervisningsstillinger innen høyere utdanning.

Det arbeides med å utvikle et doktorgradsprogram innenfor dette fagområdet som masterstudiet vil gi mulighet for å søke opptak til.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnene er organisert som en kombinasjon av forelesninger og seminarer. I tillegg kommer studentenes egne studier av pensumlitteraturen. Det legges vekt på studentaktive læringsformer og på å gi studentene faglig veiledning underveis i arbeidet med hver modul. Arbeidet med disse modulene skal gi studentene erfaring med ulike teoretiske og metodiske tilnærminger og mulighet til å utføre ulike praktiske oppgaver underveis i studiet.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med et eksamensarbeid som det gis gradert karakter på. Det er lagt vekt på varierte vurderingsformer. I noen emner er det også lagt inn spesielle arbeidskrav. Det er oppgaver av ulike slag som skal løses underveis i kurset, og som må godkjennes av faglærer før studenten kan ta avsluttende eksamen i det aktuelle emnet.

Utenlandsopphold

I 3. semester vil det være mulighet for utenlandsopphold eller opphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge.

Yrkesmuligheter

Masterstudiet kvalifiserer for arbeid innenfor medie-, kultur- og informasjonssektoren og undervisningssektoren.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L