Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Idrett

Idrett

Studielengde
1 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Årsstudium

Opptak

Samordna opptak
Kode
210185
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Gunnar Slettaløkken

Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
trening4

Årsstudium i idrett tilsvarer første studieår på Bachelor i idrett. Studiet passer for deg som liker å være fysisk aktiv og som kunne tenke deg en utdanning innenfor fagområdet, eller ønsker å ta studiet som et supplement til tidligere eller kommende utdanning.                             

Velger du å studere idrett ved HiL, vil du lære om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og betydningen av fysisk aktivitet og idrett for individet. I tillegg vil du lære mer om kroppens tilpasninger til fysisk aktivitet, samt få en innføring i et utvalg idrettsaktiviteter.

IMG_2664

Studiet er bygget opp av både teoretiske og praktiske emner. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i idrett, søker samordna opptak og får ved opptak fritak for første studieår. Det er også mulig å kombinere dette årsstudiet med andre bachelorstudier.

IMG_2691

Følg Idrett på Instagram:                                           

 Årsstudium i idrett - studiemodell

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse. Det stilles ingen krav om forkunnskaper.

Årsstudium i idrett: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IDR1019/1 Læring og ledelse i idrettsaktiviteter 15 O 5 10
IDR1015/1 Arbeidsfysiologi 10 O 10  
IDR1016/1 Anatomi og bevegelseslære 15 O 15  
IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn 10 O   10
IDR1018/1 Treningslære 10 O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Årsstudium i idrett er tverrfaglig studium som består av fire emner.

Målet for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike sider ved idrett, fra dens samfunnsmessige betydning til hvilken betydning det har for det enkelte individ å drive idrett og fysisk aktivitet. I løpet av studiet skal studentene ha lært å organisere og tilrettelegge idrettsaktiviteter for ulike målgrupper. Videre skal de kunne gjennomføre økter med fokus på ulike basisferdigheter.

Alle studieemnene er obligatoriske. De enkelte studieemner kan tas i den rekkefølge som måtte passe. Dette gjelder spesielt for de som ønsker å ta studiet over lengre tid, noe som kan være aktuelt for toppidrettsstudenter.

Undervisnings- og læringsmetode

Et av hovedmålene med dette årsstudiet er å kunne tilby en så fleksibel idrettsutdanning som mulig, spesielt rettet mot studenter som kombinerer utdanning med idrettssatsing.

Det vil bli lagt opp til en blanding av forelesninger, gruppearbeid, idrettsaktiviteter og individuelt arbeid. Dette vil variere fra emne til emne.

Elementer som skal bidra til en fleksibel utdanning er blant annet følgende:

  • Bruk av det nettbaserte læringsmiljøet Fronter, som gjør det mulig for studenter som er mye på reise å følge med i studiearbeidet. Alt som produseres gjennom forelesninger av faglærere, og av studenter gjennom oppgaver/besvarelser skal formidles i ClassFronter.
  • Det må være stor tilgjengelighet av læringsressurser over nettet. Studentene må kunne nå faglærer hvis de har spørsmål eller behov for veiledning.
  • Bruke det nettbaserte læringsmiljøet som diskusjonsforum, utveksling av øvingsoppgaver ol.
  • Valg for studenten mellom individuelt arbeid eller gruppearbeid.
Eksamen

Det vil bli mappeevaluering, skriftlige arbeider, muntlig eksamen og dagseksamen. Dette vil bli beskrevet nærmere for det enkelte emne.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høy kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer ikke direkte til noe bestemt yrke, men dette studiet kombinert med andre fag kan f.eks kvalifisere for arbeid i frivillige organisasjoner, idrettsbevegelsen, skole/utdanning, innen forebyggende helsearbeid og offentlig forvaltning.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L