Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Idrettsvitenskap

Idrettsvitenskap

Bachelor i idrettsvitenskap (kull 2016 - 2019)
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210440
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Gunnar Slettaløkken

Tidligere års studieplaner
2013/2016
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

 

Bachelor i idrett gir deg kunnskap i idrettsfysiologi som danner grunnlag for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke kroppen. Du vil lære hvordan en kan tilrettelegge fysisk aktivitet for ulike målgrupper, og hvordan planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak. Du vil også lære å utvikle treningsopplegg for idrettsutøvere. Bachelor i idrett er lagt til rette for toppidrettsstudenter, slik at det vil være mulig å kombinere en idrettssatsing ved siden av studiet.

IMG_2664

Gjennom studiet lærer du om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og betydningen av fysisk aktivitet og idrett for individet. Ved hjelp av teknisk utstyr i høgskolens eget testlaboratorium vil du lære å måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en arbeidsøkt.

Studiet er sammensatt av både praktiske og teoretiske emner, og i løpet av andre studieår skal studentene ut i praksis tilsvarende 120 timer (3 uker). Det legges opp til at du gjennom dette skal få innsyn og erfaring med praksisfeltet. Du kan velge mellom praksis på en institusjon, i en toppidrettsklubb, i testlaboratorium, eller i skoleverket. 

Det vil bli lagt vekt på både samfunnsvitenskapelige og biologiske perspektiver på fysisk aktivitet og inaktivitet. Du vil lære hvordan alder, sykdom og funksjonshemning endrer fysisk yteevne, samt at du vil lære å måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en arbeidsøkt.

IMG_2691

Studiet kvalifiserer for helsefremmende og forebyggende arbeid i offentlige og private virksomheter. Kompetansen vil også kunne være relevant innenfor skolesektoren, idrettsorganisasjoner, treningssentre, trenervirksomhet ol.

Delstudier i utlandet
Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Videre studier
Bachelor i idrett fra HiL kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland.

Karriere etter HiL

Relaterte linker:

 • Studiemiljøet på Bachelor og Årsstudium i idrett vant HiLs Læringsmiljøpris i 2010 og 2013 - les her

Følg Idrett på InstagramStudiemodell Bachelor i idrettsvitenskap

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Innpass av høyere utdanning

Søkere med Årsstudium i idrett kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Dersom du får opptak til studiet gjennom ordinært opptak og takker ja til plassen, sender du en søknad om innpass til studieadministrasjonen. Attestert kopi av vitnemål/karakterutskrift, pensumlister og emnebeskrivelser fra studiet/emnene som det søkes innpass for må vedlegges. Vi foretar en faglig vurdering om tidligere utdanningen kan innpasses.Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

bachelor i idrett: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IDR1015/1 Arbeidsfysiologi 10 O 10          
IDR1016/1 Anatomi og bevegelseslære 15 O 15          
IDR1019/1 Læring og ledelse i idrettsaktiviteter 15 O 5 10        
IDR1018/1 Treningslære 10 O   10        
IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn 10 O   10        
IDR1005 Treningsveileder med praksis 15 O     7 8    
IDR2005/1 Humanfysiologi 15 O     15      
IDR1008/1 Fysisk aktivitet og helse I 15 O     8 7    
IDR2004/2 Arbeidsfysiologisk metode og statistikk 15 O       15    
IDR2006/1 Cellebiologi 10 O         10  
IDR2001/2 Idrettsfysiologi 15 O         15  
IDR2003/1 Bacheloroppgave Idrettsvitenskap 15 O         5 10
IDR2002/2 Fysisk aktivitet og helse II 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Det første studieåret gis det en bred innføring i fenomenet idrett gjennom både praktiske og teoretiske emner. Emnene strekker seg over et bredt faglig spekter fra idrettsfysiologi og treningslære til ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver.

I andre studieår vil studentene få en generell innføring i teori knyttet både til fysisk aktivitet og helse og idrettsfysiologi. Idrettsfysiologien blir fulgt opp med praktisk laboratoriearbeid. I løpet av andre studieår skal studentene ut i praksis tilsvarende 120 timer (3 uker). Det legges opp til at studentene gjennom dette skal få innsyn og erfaring med praksisfeltet. De kan velge mellom praksis på en institusjon, i en toppidrettsklubb, i testlaboratorium, eller i skoleverket. Det stilles krav om at studentene leverer en praksisrapport i etterkant av gjennomført praksis.

I tredje studieår vil studentene få anledning til å gå mer i dybden på enkelte områder. Det forventes at studenten har nådd et kunnskapsnivå som setter dem i stand til å skape noe på egenhånd. Videre at de kan anvende og presentere sin kunnskap tilpasset bestemte målgrupper.

Studiemiljøet samarbeider med treningssenterbransjen om utdanning av personlig trener (PT).  

Det forutsettes av emne på nivå I er bestått før emner på nivå II. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis skrives i 6. semester.

Overordnet mål for studiet:

 • Målet er at studentene skal oppleve en kvalitativ endring i forståelse av fenomenet idrett i løpet av bachelorprogrammet.
 • Målet er at studentene i løpet av studiet skal oppleve læring og erkjennelse i samarbeid med andre.
 • Studiet vil legge vekt på en praktisk og teoretisk tilnærming til fenomenet idrett.
 • Målet er at dette skal være et studieprogram som oppleves som fleksibelt og tilrettelagt for målgruppen toppidrettsstudenter, uten at dette går på bekostning av de andre målgruppene.

Kunnskaper, ferdigheter og holdninger studenten skal ha ved sluttført studium
I løpet av bachelorprogrammet forventes det at studentene skal ha tilegnet seg visse kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Nedenfor følger en beskrivelse av kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

Kunnskapsmål. Studentene skal:

 • kunne forklare kroppens reaksjon på et akutt arbeid.
 • kunne beskrive fysiologiske effekter av fysisk trening og forstå hvordan dette kan påvirke prestasjonsevnen.
 • kunne forstå idrettens organisering og idrettens betydning for individ og samfunn.
 • kjenne til viktige etiske problemstillinger i tilknytning til idretten
 • kunne forholde seg kritisk til forholdet mellom idrett og samfunn
 • ha kunnskap om helsegevinster ved fysisk aktivitet og på bakgrunn av denne kunnskapen skulle kunne forklare hvordan dette kan brukes mot ulike målgrupper
 • kunne forstå og forklare idrettsfaglige problemstillinger på bakgrunn av sosiologisk teori.

Ferdighetsmål. Studentene skal:

 • kunne gjennomføre fysiologiske tester/prestasjonstester
 • kunne analysere og anvende resultater fra gjennomførte tester
 • kunne utarbeide individuelle treningsprogram for ulike målgrupper
 • kunne tilpasse og lede fysisk aktivitet for ulike målgrupper
 • kunne instruere i enkle styrketreningsøvelser
 • kunne formidle/presentere forskningsbasert viten

Generell kompetanse. Studentene skal:

 • ha kjennskap til forskningsetiske problemstillinger.
 • ha kunnskap om forskningsetikk og skal kunne forholde seg til dette i praktiske situasjoner.
Undervisnings- og læringsmetode

Hva gjør dette for våre valg av pedagogisk tilrettelegging?
Vi legger blant annet opp til samarbeidslæring gjennom gruppearbeid og prosjektarbeid. Studentene vil gjennom hele studiet oppleve at praktisk aktivitet blir knyttet tett sammen med en teoretisk tilnærming. Dette skjer blant annet gjennom at flere emner undervises parallelt, og en oppnår en vekselvis undervisning på de to feltene. Det legges også opp til en praksisperiode i løpet av bachelorprogrammet, noe som bidrar til at studenten kommer i kontakt med praksisfeltet og får erfaringer å bygge videre på.

Obligatorisk praksis tilsvarende 120 timer (3 uker) i løpet av andre studieår.

Eksamen

Se under det enkelte emne

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utenlandsopphold

For idrettstudenter er det tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester. Forutsetning for utenlandsopphold er at emnet Idrettsfysiologi (15 sp) erstattes av tilsvarende emne.

Spesielle reglement/lover

Studenter må framvise gyldig politiattest ved studiestart. 

Yrkesmuligheter

Utdanningen vil gi kompetanse til videre studier på masternivå innen fysisk aktivitet og helse, idrettsbiologi og trenerrollen. Studentene skal ha oppnådd kompetanse slik at de kan arbeide med helsefremmende tiltak i offentlig og privat virksomhet. Kompetansen vil også være relevant innenfor skolesektoren, idrettsorganisasjoner, treningssentre osv

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L