Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Internasjonale studier med historie

Internasjonale studier med historie

Studielengde
1 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Årsstudium

Opptak

Samordna opptak
Kode
2102880
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Øyvind Kalnes

Tidligere års studieplaner
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Årsstudiet gir innsikt og politisk introduksjon til å forstå fremveksten og organiseringen av verden slik den fremstår i dag. Studiet passer for deg som ønsker en introduksjon til temaene, eller finne ut om internasjonale studier med historie er noe for deg. Årsstudiet er et flerfaglig studium som baserer seg på fagene historie og statsvitenskap. Studiet tar for seg sentrale teorier, begreper og institusjoner i internasjonal politikk. Studiet omhandler også de to verdenskrigene samt fredsbestrebelsene og fremveksten av ekstremistiske ideologier i mellomkrigsperioden. Studiet gir også grunnleggende innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, språk og argumentasjon samt vitenskapsteori gjennom de studie­forberedende fagene ex.phil og ex.fac I.

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i internasjonale studier med historie, søker samordna opptak og får ved opptak fritak for første studieår.

Les mer om studentlivet:


 


Studiemodell Årsstudium i internasjonale studier med historie

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
INT1006/1 Ny verden, nye samfunn, nye tanker 15 O 15  
INT1009/1 Examen philosophicum for internasjonale
studier med historie
10 O 10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O 5  
SHI1004/2 Internasjonal politikk 15 O   15
SHI1003/1 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Læringsmål/læringsutbytte for studiet

  • Kunnskapsmål: Med fullført studium kjenner studentene til sentrale begreper og teorier for å forstå noen bestemte særtrekk ved dagens internasjonale system. De har også innsikt i viktige internasjonale institusjoner og deres plass i det internasjonale systemet. De kjenner også til årsaker til verdenskrigene og krigenes forløp samt fremveksten av ekstremistiske ideologier. De kjenner til grunnleggende vitenskapshistoriske og vitenskapsteoretiske spørsmål.
  • Ferdighetsmål: Studentene kan søke etter faglige kilder og vurdere kvaliteten på ulike kildetyper, særlig forskjellene mellom primær- og sekundærkilder. De kan bruke ulike teknikker og tradisjoner i fortolkningen av tekster (hermeneutikken), og de har et bevisst forhold til behovet for språklig presisjon i sine egne arbeider, både skriftlig og muntlig.
  • Kompetanse: Studentene kan samarbeide om faglige oppgaver og gjøre vurderinger av andres arbeider. Studentene kan anvende faglige begreper for å forklare utvalgte historiske og internasjonale temaer.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet begynner med et obligatorisk todagersseminar ,der formålet er å bli kjent, avklare gjensidige forventninger og å gi studentene en forberedelse til studiet.

Årsstudiet består studieforberedende fag (ex.phil og ex.fac I) på 15 studiepoeng og tre emner à 15 studiepoeng. De tre emnene er et introduksjonsemne til internasjonale studier, Internasjonal politikk og Verdenskriger og ekstremisme (perioden 1914–1945). De studieforberedende fagene og introduksjonsemnet fullføres i løpet av første semester.

 

 

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er et utpreget lesefag: Studentene må sette seg godt inn i pensumlitteraturen og den anbefalte tilleggslitteraturen. Forelesningene (normen er en dobbelttime fire dager pr. uke) er et viktig sammenbindende element i studiet. Her handler det ikke bare om å gjennomgå et fastsatt pensum, men vel så mye om å problematisere stoffet. Et viktig poeng er å bringe studentene i kontakt med forskningens verden, gjerne med basis i forelesernes egen forskning. De hovedsynspunktene som diskuteres i forelesningene inngår som del av det som tradisjonelt kalles pensum.

Trening i litteratursøking og selvstendig skriftlig framstilling står sentralt i studiet. Erfaringsmessig gir dennemåten å arbeide på godt læringsutbytte. I løpet av året skriver studentene fire hjemmeoppgaver over temaer godkjent av faglærerne, og med veiledning.

Eksamen

 Se under den enkelte emnebeskrivelse for detaljer.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innenfor historie og internasjonale studier, og bruke disse på riktig måte bl.a ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek vil samarbeide om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte.

Evalueringsopplegg

Hvert emne vil bli evaluert gjennom kontinuerlig kontakt med tillitsvalgte i studieutvalg, og gjennom skriftlige underveis- og sluttevalueringer. Og registrerte avvik i evalueringene vil bli fulgt opp med tiltak etter diskusjon i studieutvalget.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L