Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Kulturprosjektledelse

Kulturprosjektledelse

Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210308
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Anne-Lise With

Tidligere års studieplaner
2013/2016
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Stadig flere kulturaktiviteter blir organisert som prosjekt - det være seg festivaler, utstillinger, teaterproduksjoner, konserter, nettbaserte evenement og annet.

Studiet gir deg kompetanse som gjør deg i stand til å utvikle og gjennomføre prosjekter. Studiet er både teoretisk og praktisk.

I det første året arrangerer studentene tre festivaler i Lillehammer: Jazzincubator (eget festivalprogram under Dølajazz), Kulturnatt (kjent fra flere andre norske byer som et kulturarrangement i regi av lokale kulturorganisasjoner og -institusjoner) og Amandusfestivalen (filmfestival for unge filmskapere). Alle studentene får ansvarsoppgaver knyttet til programmering og planlegging for ett av arrangementene og nøkkeloppgaver knyttet til produksjon og gjennomføringen av de to andre.

Studievalg: Kulturprosjektledelse

Delstudier i utlandet
5. semester kan tas i utlandet.

Fornøyde studenter

Bachelor i kulturprosjektledelse gjør det veldig bra i den årlige nasjonale evalueringen av studiekvalitet - Studiebarometeret. Se her hvor bra studentene synes studiet er.

Videre studier
Etter fullført bachelorgrad i kulturprosjektledelse kan du søke deg inn på et masterstudium i for eksempel innovasjon og næringsutvikling, organisasjons- og ledelsesfag og kulturstudier.

Søknad om opptak

Innen 15. april må du laste opp følgende dokumentasjon til Kulturprosjektledelse (210 308):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.Studiemodell Bachelor i kulturprosjektledelse

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Særskilt søknad:

Innen 15. april må du laste opp følgende dokumentasjon til Kulturprosjektledelse (210 308):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Emnestruktur Bachelor i kulturprosjektledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
KPL1007/1 Prosjekt, organisering, marked 30 O 30          
KPL1008/1 Kulturpolitikk og -økonomi 30 O   30        
PED1011/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O     5      
FFV1008/1 Examen philosophicum (for BAFFV og
BAKPL)
10 O     10      
KPL2005/1 Kultursosiologi 15 O     15      
KPL1009/1 Samfunnsvitenskapelig metode 5 O       5    
KPL2004/2 Festivaler 10 O       10    
FFV2006/1 Kritikk og kulturformidling 15 O       15    
Valgfritt emne / Utenlandsopphold 15/30 V         30  
KPL2006/1 Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse) 30 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Studiet gir teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring av kulturprosjekter. Innholdet i første studieår spenner over et bredt faglig spekter (prosjektledelse, markedsføring, organisasjonsteori, kulturpolitikk og –økonomi, budsjett og regnskap) som gir studentene kunnskap om relevante sider ved det feltet de skal arbeide i. De får også praktisk erfaring i det å organisere og gjennomføre kulturarrangementer, i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv. Andre studieår gir studentene faglig fordypning i kultursosiologi, festivaler og kulturformidling. Gjennom dette studieåret skal studentene dessuten gjennomføre et prosjekt med aktører i det lokale kulturlivet.

I femte semester velger studentene frie valgemner. Seksjon for kulturprosjektledelse og film- og fjernsynsvitenskap tilbyr blant annet emnene Film- og fjernsynsbransjen (15 studiepoeng) og Contemporary Scandinavian Fiction (15 studiepoeng). Høgskolen i Lillehammer tilbyr også andre fordypningsområder, blant annet adminstrasjons- og organisasjonsfag. Dette semesteret kan også tas ved andre studiesteder i Norge eller utenlands.

I studiets siste semester gjennomfører studenten en avsluttende bachelorpraksis og -oppgave. Bacheloroppgaven skal være basert på en praksisperiode (minst 9 ukers varighet) i en organisasjon eller institusjon i kulturlivet, fortrinnsvis innen studentens fordypningsområde, eller på eget prosjekt. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for praksisperioden. Etter praksisen skriver studenten sin avsluttende bacheloroppgave over et tema med tilknytning til praksisen.ringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Studenten har innsikt i de ulike kunst- og kulturområdenes særtrekk og historie, og forstår hvilken relevans kulturpolitiske tiltak har for kulturlivet
 • Studenten kjenner til sentrale begreper i kulturøkonomien, og behersker relevante, prosjektteoretiske begreper for organisering og styring av prosjekter i    kulturfeltet
 • Studenten har bred kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til kulturlivet og kultursektoren

Ferdighetsmål

 • Studenten kan reflektere kritisk over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter
 • Studenten behersker teknikker for utvikling av rutiner og roller og i organisering, ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter
 • Studenten kan bruke relevante teoretiske perspektiver og forskjellige typer data til å analysere ulike virksomheter i kulturlivet
 • Studenten kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dette i ulike arbeidsoppgaver

Generell kompetanse

 • Studenten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver av teoretisk og praktisk art
 • Studenten kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • Studenten har et bevisst forhold til sentrale etiske problemstillinger i fagfeltet og i praktiske kulturprosjekter
 • Studenten kan samarbeide om faglige oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på andres arbeider, samt justere eget arbeid under veiledning
Anbefalte forkunnskaper

Praktisk erfaring fra kultursektoren

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet baserer seg på en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningsformene varierer fra forelesninger og seminarer, workshops og gruppearbeid. Studentene forventes ikke bare å trene opp analytiske evner gjennom skriftlige arbeider, men også å legge fram stoff muntlig, skrive prosjektbeskrivelser og pitche disse. I løpet av studiet blir studentene også engasjert i praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og evaluering av kulturprosjekter, under veiledning. Bacheloroppgaven baserer seg på en praksisperiode i kultursektoren.

Eksamen

Studiet anvender ulike evalueringsformer. Se under hvert emne for detaljer.

Utenlandsopphold

Det gis mulighet til utenlandsopphold i femte semester.

Høgskolen i Lillehammer er med i utvekslingsprogrammet Erasmus (for studier i EU-land) og Nordplus (for studier i Norden) og har også andre samarbeidsavtaler innen flere av høgskolens studier. Man kan også reise uavhengig av høgskolens avtaler.

Yrkesmuligheter

Gjennom studiet får studentene både praktisk og teoretisk erfaring som er direkte anvendbar i yrkeslivet. Avhengig av valgt spesialisering vil de kunne gå inn som medarbeidere og ledere av prosjekter og andre virksomheter innenfor kulturlivet, f.eks. kulturorganisasjoner som teatre, orkestre med mer, offentlige kulturforvaltninger, nasjonale bransje-, interesse- og nettverksorganisasjoner på kulturfeltet, festivaler eller egne foretak.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L