Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Lønns- og personalarbeid

Lønns- og personalarbeid

Studielengde
1 år på deltid
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1001
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Visma Academy ved Vegard Øfstaas tlf 09102

eller

kurs.hl@visma.com

Ved HiL: Fagansvarlig Christian Krogh 61 28 81 59

Studiekostnader
Studieavgiften er satt til kr 17.500,- pr. 15 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, utgifter til lærebøker og materiell, samt reise og opphold ved samlingene og eksamen. Studiet faller inn under ordningen til Statens Lånekasse for Utdanning.
Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Personalforvaltning er en sentral del av virksomhetenes totale ressursforvaltning. Arbeidsoppgavene kan spenne fra vurdering og utforming av lønns- og fordelspakker ved rekruttering og ansettelse, via rådgiving og oppfølging i forbindelse med karriere- og kompetanseutvikling, til oppgaver knyttet til nedtrapping og avvikling av arbeidsforhold under ulike forutsetninger. Løpende drift av systemer og rutiner som sikrer korrekte ytelser til og korrekt behandling av ansatte, samt korrekt rapportering både internt og eksternt, er også en del av arbeidsfeltet.

Målet for studiet i "Lønns- og personalarbeid" er å gi et fleksibelt deltids vekttallsbasert EVU-tilbud som

  • kan fungere som en god faglig plattform for arbeid med oppgaver innenfor lønn/regn-skap og personaladministrasjon/-forvaltning
  • kan gi et grunnlag for fortsatt etter- og videreutdanning innenfor lønns- og/eller personalområdet
  • er velegnet for opptak basert på realkompetanse

Faglig er innretningen på studiet mot "generalist"-målgruppen innenfor lønns- og personalarbeid, dvs. at det gir en faglig plattform innenfor både lønns- og personalområdet. De fleste medarbeiderne i denne målgruppen kan en anta befinner seg i mindre og mellomstore virksomheter hvor arbeidsområder og karriereveier ikke er så spesialist-/funksjonsoppdelte som i store virksomheter. 


Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Lønns- og personalarbeid: Struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2RELØSKA Lønnsarbeid 15 O 15  
2PADMAT/02 Personalarbeid 15 O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

I vårsemesteret tilbys emnet ”Personalarbeid”. Denne emnet inneholder kurset ”Personaladministrasjon med arbeidsrett” med 34 lærerstyrte timer og kurset ”Sykelønn og trygderett” med 13 lærerstyrte timer. Eksamen avholdes medio juni.

I høstsemesteret tilbys emnet ”Lønnsarbeid”. Denne emnet inneholder kurset ”Lønn og skatt” med 28 lærerstyrte timer og kurset ”Lønn og regnskap” med 13 lærerstyrte timer og kurset "Pensjonsrett" med 6 lærerstyrte timer. Eksamen avholdes medio desember.

I hvert semester avvikles tre studiesamlinger.

  • Første og andre samling i semesteret strekker seg over onsdag - fredag, med til sammen henholdsvis 16 og 19 lærerstyrte timer.
  • Siste samling i semesteret er fra torsdag - fredag og har 12 lærerstyrte timer. Mindre endringer og forskyvninger kan foretas
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet gjennomføres som en kombinasjon av samlinger og selvstudium. For å gå opp til eksamen i et emne kreves godkjent innlevering av obligatorisk oppgave i hvert av de to kursene som inngår i emnet. Den obligatoriske oppgaven kan pålegges løst som gruppearbeid. Faglærere vil kunne svare på spørsmål og drive veiledning via telefon og e-mail.

I løpet av samlingene vil faglærerne gjennomgå det sentrale pensumstoffet. Videre vil noe tid bli satt av til gruppearbeid. Mellom samlingene er det selvstudieperioder hvor den enkelte arbeider med pensumstoff og oppgaver. Selvstudiet støttes av et Internett-basert elektronisk klasseromsverktøy. Dette brukes til formidling av nyheter, presentasjon av fagstoff, gjennomføring av selvrettende tester, m.v. Det forutsettes derfor at studentene har nett-tilgang.

Eksamen

Det er egen eksamen (fem timers skriftlig individuell eksamen) i hver av de to emnene. Hvert semester avholdes ordinær eksamen i det emnet som er tilbudt ved Høgskolen i semesteret. Videre avholdes utsatt eksamen i det emnet som ble tilbudt i semesteret før.

For å gå opp til eksamen i et emne kreves at studenten har levert og fått godkjent to skriftlig innleveringsoppgaver (én pr. kurs/modul). I forbindelse med disse oppgavene utarbeides opplegg for systematisk tilbakemelding/veiledning (individuelt, på gruppebasis eller i plenum og i elektronisk klasserom, avhengig av deltakerantall og kapasitet)

Yrkesmuligheter

Den primære målgruppen er allerede ansatte i lønns- og personaladministrative funksjoner som ønsker å formalisere sin kompetanse gjennom et studiepoengsbasert tilbud innenfor sitt arbeidsområde. En annen sentral målgruppe er personer som ønsker å skaffe seg formell kompetanse for å gå inn i slikt arbeid. En tredje målgruppe vil være ansatte i virksom­heter som leverer tjenester innenfor lønn- og personalarbeid etter konkurranseutsetting. Studiet vil i prinsippet kunne søkes av alle interesserte med generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse etter til enhver tid gjeldende opptaksreglement.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L