Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210035
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder Erik Haugom

Tidligere års studieplaner
2013/2016
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Bachelor i Økonomi- og Administrasjon gir en bred innføring i emner fra de fire faggruppene bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag (verktøyfag).  Studiet har lang tradisjon og er vel kjent i arbeidsmarkedet.  Etter fullført studium står du godt rustet til å satse på yrkesvalg og karriere ut fra de fag­lige in­teres­se­ne du har utviklet gjennom studietida.  Kanskje satser du innenfor et fag du brenner spesielt for, slik som markedsføring, regnskap, finans, økonomistyring, eller ledelsesfag.  Kanskje satser du på fortsatt allsidighet med kombinasjon av flere fag i bredere arbeidsoppgaver, slik som i bedriftsrådgivning eller konsulentarbeid.  Med Bachelor i Økonomi og Administrasjon er mulighetene mange for så vel spesialist- som rådgiver- eller lederkarrierer i både næringsliv, forvaltning og frivillige organisasjoner. 

Se videointervju av 3. årsstudentene Herman og Mathias

Video- Velkommen til nye studenter høsten 2015

Studiets youtube- kanal

Delstudier i utlandet
Muligheter for utenlandsopphold i 5. semester.

Videre studier
Studiet er en selvstendig utdanning, men gir også mulighet for videre masterstudier i inn- og utland. Studiet gir muligheter for å søke om opptak på Master i innovasjon og næringsutvikling eller Master in Public Administration ved HiL. Utdanningen gir også mulighet til opptak på siviløkonomistudiet ved norske universiteter og høgskoler.


Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform for å arbeide som fagpersoner eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.  De skal ved studiets slutt kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, slik at de har bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder.  Kandidatene skal kunne anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet, og de skal selv kunne oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv.  Kandidatene skal således ha et solid grunnlag for livslang læring.  De skal også være godt rustet til å kunne gå videre på master­studier i inn- og utland.

Faglig innsikt og analytiske ferdigheter er viktig for kandidatene.  De skal kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis. 

Kandidatene skal ha kunnskaper om beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål.  De skal kunne bidra til utviklingsarbeide for å fremme virksomhetens innovasjonsevne.  Kandidatene skal være i stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutningene og å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder.


Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Innpass av høyere utdanning

Søkere med Årsstudium i økonomi og administrasjon kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere.

Dersom du får opptak til studiet, og allerede har høyere utdanning, kan du søke om å få dette innpasset i graden din. Årsstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Lillehammer utgjør en stor del av det første året i Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA). Studenter som har fullført årsstudiet kan søke seg til BØA studiet, og bli tatt opp direkte til det andre året på BØA. Disse studentene må da ta emnene Matematikk og statistikk i stedet for Foretaksstrategi og Merkevareledelse i sitt 2. studieår. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår. Søknad om innpassing sendes til studieadministrasjonen og må vedlegges attestert kopi av vitnemål/karakterutskrift, pensumliste og emnebeskrivelser fra studiet/emnene som det søkes innpass for.

Emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ØKA1018/1 Matematikk 10 O 7,5 2,5        
ØKA1015/1 Informasjonsbehandling 7,5 O 7,5          
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 O 7,5          
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5          
ØKA1011/1 Statistikk 5 O   5        
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 7,5 O   7,5        
ØKA2002/1 Økonomistyring 7,5 O   7,5        
ØKA1012/1 Finansregnskap 1 7,5 O   7,5        
OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap
7,5 O     7,5      
ØKA1020/1 Mikroøkonomi 1 7,5 O     7,5      
ØKA1021/1 Strategy 7,5 O     7,5      
ØKA1014/1 Finansregnskap 2 7,5 O     7,5      
ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 O       7,5    
ØKA1022/2 Makroøkonomi 7,5 O       7,5    
ØKA1019/1 Investering og finansiering 7,5 O       7,5    
ØKA1024/1 Brand Management 7,5 O       7,5    
ØKA2011/1 Introduction to Management Science 7,5 V         7,5  
ØKA2005/1 Introductory Econometrics 7,5 V         7,5  
ØKA2007/1 Mikroøkonomi 2 7,5 V         7,5  
ØKA2008/1 Corporate Finance 7,5 V         7,5  
Valgfritt emne 15/30 V         30  
ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon 7,5 O           7,5
OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar 7,5 O           7,5
ØKA2010/1 Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

En kandidat med fullførte kvalifikasjon skal ha oppnådd følgende læringsutbytter definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper (etter fullført studium skal studenten kunne):

 1. Mestre grunnleggende bedriftsøkonomiske modeller og dataverktøy til støtte for drifts-, investerings- og finansieringsbeslutninger i virksomheter
 2. Forklare allment anerkjente regnskapsprinsipper og hvordan de kommer til anvendelse i konkrete måleproblemer
 3. Gjøre rede for sentrale begreper i analyser av en virksomhets interne organisasjon og dens tilpasning til sine eksterne omgivelser
 4. Beskrive etterspørsels- og tilbudsfunksjoner, markedslikevekt og egenskaper ved ulike markedsformer
 5. Forstå hvordan et lands økonomi kan  påvirkes av forhold som endringer i etterspørsel, økonomisk politikk, internasjonale forhold og teknologiske endringer
 6. Kjenne matematiske og statistiske verktøy som er sentrale for økonomiske modeller og analyser

Ferdigheter (etter fullført studium skal studenten være i stand til å):

 1. Utarbeide økonomiske rapporter og analyser for planleggings-, oppfølgings-, prestasjonsvurderings- og beslutningsformål
 2. Sammenstille enkle regnskapsrapporter for en virksomhet og delområder/-aktiviteter i virksomheten
 3. Foreslå løsninger på virksomhetsinterne ledelses-, styrings- og organiseringsutford­rin­ger
 4. Analysere en bedrifts konkurransesituasjon på en systematisk måte som grunnlag for posisjonering, utvikling av strategier og markedsføringstiltak
 5. Velge relevante kilder, metoder og verktøy for innhenting av informasjon og gjennomføring av empiriske analyser av egenskaper ved og sammenhenger mellom økonomiske variabler

Generell kompetanse (etter fullført studium skal studenten ha grunnlag for å):

 1. Kritisk vurdere beslutningsalternativer og konsekvenser for en virksomhet med fokus på økonomisk rasjonelle valg innenfor etisk, juridisk og samfunnsmessig aksepterte rammer
 2. Kombinere innsikter fra ulike økonomisk-administrative fagområder i analyser av sammensatte problemstillinger i økonomiske virksomheter
 3. Bidra, selvstendig og sammen med andre, i prosesser knyttet til etablering og drift av økonomiske virksomheter

Det er fastsatt følgende overordnede læringsutbyttebeskrivelser for de fire hovedfagområdene:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Kandidateneskal ha kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, være i stand til å vurdere nye investeringer, kunne analysere inntekter og kostnader, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap
 • Administrasjonsfag: Kandidatene skal kunne gjennomføre strategiske analyser, forstå hvordan organisasjoner fungerer og ha kunnskap om hvordan de kan organiseres og ledes.  Kandidatene skal også ha kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • Samfunnsøkonomi: Kandidatene skal forstå hvordan et lands økonomi kan påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling.  Kandidatene skal videre ha kunnskap om og kunne analysere ulike konkurransesituasjoner ut fra en bedrifts ståsted. 
 • Metodefag: Kandidatene skal ha et godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunns­vitenskapelige metoder.  Kandidatene skal kunne anvende kunnskapene og ferdighetene på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger.  Metodefagene skal slik sett bidra til at læringsmål i de andre fagområdene nås.

Kandidatene skal kunne se de ulike fagområdene i sammenheng, slik at de kan bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere fag på en bestemt problemstilling.

Studiet er tilpasset Nasjonal plan for utdanningen vedtatt av NRØA 17.10.2011 (heretter omtalt som NRØA-planen) som fastsetter følgende minimumskrav til studiepoeng:

 • Bedriftsøkonomisk analyse:        30 studiepoeng                  
 • Administrasjonsfag:                  25 studiepoeng                  
 • Samfunnsøkonomi:                   15 studiepoeng                  
 • Metodefag:                            20 studiepoeng                                                                   

Dette gir 90 sp obligatoriske emner.  Videre stiller NRØA-planen krav om at minst 120 sp skal være innenfor de økonomisk-administrative fagområdene, dvs. at det må tilbys minimum 30 sp fordypningsemner.  Det skal i tillegg tilbys inntil 60 sp andre emner hvor formålet skal være å gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem bedre i stand til å utføre økonomisk-administrative funksjoner i en organisasjon.  Dette tilbudet kan gis som ytterligere fordypning i de økonomisk-administrative fagområdene (inklusive metodefag), men det kan også gis tilbud om studier i andre fagområder som er relevante.  Emnene kan organiseres som obligatoriske emner, som valgfrie emner eller i form av en bacheloroppgave.

Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning fremgår av tabellen nedenfor.  Et viktig poeng er at emnene innenfor de fire gruppene så langt som mulig bygger på hverandre i en progresjon fra semester til semester.  Alle ovennevnte krav i NRØA- planen er ivaretatt. 

I tillegg ivaretas spesifikt krav i NRØA-planen om at Etikk skal utgjøre minimum 5 sp samt en anbefaling om å tilby undervisning i IKT.

Semester 1 - 4 og 6 er obligatorisk.  Semester 5 åpner for utveksling, fordypning i MA-studie­forberedende økonomisk/administrative kjernefag eller økt faglig bredde i form av relevante emner fra andre studier.

Undervisnings- og læringsmetode

Den dominerende formidlingsformen i studiet er forelesninger. Sammendrag av forelesninger publiseres som hovedregel i elektronisk klasserom. Det er ikke generelt krav om obligatorisk tilstedeværelse eller deltakelse, men slike krav kan forekomme i enkelte emner og aktiviteter. I de ulike emnene suppleres forelesningene i varierende grad med øvelser, ”regneverksteder”, oppgaveløsning og -gjennomgang, gjesteforelesninger og studentpresentasjoner. I tillegg er det et betydelig innslag av obligatoriske arbeidskrav i ulike former, med veiledningstilbud underveis og tilbakemelding (individuell, gruppevis eller i plenum) etter fullføring. Det forutsettes at studentene viser selvstendighet og evne til selvstudium av pensum og tilleggsmateriell, og at de organiserer seg i grupper og kollokvier for oppgaveløsning og innleveringer.

5 emner vil bli undervist på engelsk.

Eksamen

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner.  Omfang, antall og form varierer mellom emnene og tilpasses deltakerantall og øvrige forut­setninger det enkelte semester.  Hovedvekten er på skriftlige innleveringer, men arbeidskrav kan også være i form av prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver m.fl.  I noen tilfelle kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse. 

Eksamen er i form av avsluttende individuelle skriftlige dagseksamener, hjemmeeksamener, og kombinasjoner.  Skriftlige dagseksamener er hovedformen.  Variasjonen i eksamensformer er noe begrenset ut fra at studiet er en del av en nasjonalt standardisert utdanning med felles preg og eksamenstradisjon på tvers av institusjoner.

Informasjonskompetanse

I studiet gis innføring i bruk av bibliotek og kilder i ulike formater / fra ulike medier, og det tilstrebes utvikling av så vel gode holdninger som kritisk sans og vurderingsevne knyttet til kildebruk i oppgaveskriving og faglig arbeid.

Utenlandsopphold

Opphold ved utenlandsk lærested kan gjennomføres i 5. semester. Aktuelle lærersteder for utenlandsopphold er de skoler HiL til enhver tid har utvekslingsavtaler med eller andre former for faglig samarbeid, som for eksempel ”Study Abroad Agreement”.

I forkant av studieopphold i utlandet er det påkrevet at studenten får godkjenning av planlagt studieplan for semesteret

Yrkesmuligheter

Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk studium som skal gi kandidatene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L