Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210867
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Trine Løvold Syversen

Tidligere års studieplaner
2013/2016
2016/2019
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

 

Er du interessert i å arbeide med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse, og være med å utvikle organisasjoners menneskelige ressurser (HR), kan Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL) være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelses-, organisasjons- og personalspørsmål i det moderne arbeidsliv. Her kombineres innsikt fra samfunnsvitenskap, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, med juss og økonomi. Innovasjon og entreprenørskap er en integrert del av studiet.

Studiekvalitetsprisen 2012 (Foto: Sveinung Jørgensen)

Studiet er både teoretisk og praktisk. Du får praksis både første studieår og gjennom student-traineeordningen som er en del av studiets tredje år. Du kan også starte din egen studentbedrift, som en del av studiet.

Kombinasjonen av praktiske og akademiske ferdigheter på studiet er så bra at kunnskapsminister Kristin Halvorsen overrakte førstepremien til studiet i en konkurranse om landets best utdanningskvalitet i 2012.

Delstudier i utlandet

HiL legger til rette for et utenlandsopphold i 4. semester.

Videre studier
Høgskolen i Lillehammer tilbyr fra høst 2015 et sammenhengende femårig løp (bachelorgrad og mastergrad) i fagområdet organisasjon, ledelse og arbeidsliv (OLA). Fullført bachelorgrad gir mulighet til å søke opptak til Master i Innovasjon, med spesialisering i organisasjon og ledelse eller i økonomi. Bachelor i organisasjon og ledelse kvalifiserer også til Master i Public Administration ved HIL og andre masterstudier i inn- og utland.Bachelor i organisasjon og ledelse - studiemodell

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Bachelor i organisasjon og ledelse: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA1001/3 Innføring i organisasjon, ledelse og
arbeidsliv
15 O 15          
OLA1011/2 Bedriftsetablering og grunnleggende
økonomiforståelse
7,5 O 7,5          
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5          
OLA1012/1 Verdiskapende prosjektledelse 7,5 O   7,5        
OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis 7,5 O   7,5        
OLA2007/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi 7,5 O   7,5        
ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 O   7,5        
OLA2009/1 Grunnleggende personalarbeid 7,5 O     7,5      
OLA2008/1 Human Resources (HR) 7,5 O     7,5      
OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap
7,5 O     7,5      
ØKA1021/1 Strategy 7,5 O     7,5      
Valgfritt emne / Utenlandsopphold 15/30 V       30    
OLA2005/1 Praksisemne - organisasjon og ledelse 15 O         15  
OLA2011/1 Organisasjonsendring 7,5 O         7,5  
OLA2010/1 Ledelse og arbeidsmiljø 7,5 O         7,5  
OLA2012/1 Arbeidsrett 7,5 O           7,5
OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar 7,5 O           7,5
Bacheloroppgave i organisasjon og
ledelse
15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tilleggsemnemulighet

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA1052/1 Akademisk skriving og rollen som student 2,5 V            
OLA1053/2 Studentbedrift 7,5 V            
Sum: 0 0 0 0 0 5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke - Internasjonale studier

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SHI1004/2 Internasjonal politikk 15 V       15    
INT1001/1 Internasjonal politisk økonomi 15 V       15    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke - økonomi

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ØKA1012/1 Finansregnskap 1 7,5 V       7,5    
ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon 7,5 V       7,5    
ØKA1024/1 Brand Management 7,5 V       7,5    
OLA1053/2 Studentbedrift 7,5 V       7,5    
INT1001/1 Internasjonal politisk økonomi 15 V       15    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke - Pedagogikk

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PED1006/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske
virksomheter I
15 V       15    
PED1007/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske
virksomheter II
15 V       15    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke - Samfunnsfag

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
BÆR1001/1 Bærekraftig samfunn - nye perspektiver
på utvikling, utdanning, menneske og
miljø
15 V       15    
FIL1001/1 Etikk og moralske problemer 15 V       15    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Etter gjennomført studium har kandidatene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap:

  • Kandidaten har grunnleggende kunnskap innenfor de forskjellige fagdisiplinene studiet bygger på. Det omfatter teoretisk kunnskap og kunnskap om hvordan teorier og modeller kan legges til grunn for praktisk yrkesutøvelse.
  • Kandidaten skal ha kunnskap om det brede faglige grunnlaget for organisasjon og ledelse, og for HR-/ personalarbeid spesielt, og hvilken betydning dette arbeidet har for enkelt­individ, virksomhet og samfunn.

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og analytiske ferdigheter til å håndtere praktiske oppgaver og utfordringer, og kan bidra til reflekterte valg i praktisk problemløsning innen­for fagfeltet.
  • Kandidaten kan grunnleggende teori innenfor fagfeltet, og kan selvstendig søke og vur­dere ny informasjon, og formulere sentrale faglige problemstillinger.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten kan formidle fagstoffet fra studiet skriftlig om muntlig, og kan utveksle syns­punkter og erfaringer innenfor fagområdet, oppdatere sin kunnskap og kjenner til nytenk­ning og innovasjonsprosesser innenfor sentrale fagområder av studiet (formidlingskompetanse).
  • Kandidaten kan finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Kandidaten kan vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring (informasjonskompetanse).
  • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innenfor praksisfeltet, og kjenner til aktuelle fag- og yrkesetiske problemstillinger dette kan skape (praktisk kompetanse).

I første semester tilbys studentene Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv som en introduksjon til hele studieprogrammet. Samme semester tar studentene også Markedsføring og Bedriftsetablering og grunnleggende økonomiforståelse.

I andre semester tar studentene to emner i Prosjektledelse. Det gir en grundig innføring i hva det innebærer å drive med prosjektarbeid, samt styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen. Samme semester tar studentene også Arbeids- og organisasjonspsykologi og Samfunnvitenskapelig metode.

I tredje semester videreføres temaer fra innføringsemnene. Dette semesteret består av to emner av personalfaglig karakter. Videre tar studentene også et innføringsemne i Innovasjon og entreprenørskap og et emne i Foretaksstrategi.

I fjerde semester velger studentene valgbare emner fra høgskolen emneportefølje eller fra andre universiteter og høgskoler i inn- og utland.

I femte semester tar studentene de videregående emnene Organisasjonsendring og Ledelse og arbeidsmiljø. Studentene tar også Praksisemnet.

I sjette og siste semester tar studentene Arbeidsrett og Etikk og samfunnsansvar, og de skriver sin bacheloroppgave i organisasjon og ledelse.

Før studentene begynner på bacheloroppgaven i 6. semester, må alle obligatoriske emner i studiet fra første og andre studieår være bestått.

Undervisnings- og læringsmetode

Det anvendes ulike undervisningsformer, og disse er omtalt i emnebeskrivelsene.

På alle emner i studiet er det arbeidskrav i en eller annen form. Det kan være i form av skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, teamarbeid, obligatorisk deltakelse på enkelte seminarer og/ eller forelesninger. Dette vil variere fra emne til emne, og godkjenning av arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Eksamen

Alle emner avsluttes med eksamen. Eksamensform og arbeidskrav som forutsetning for å ta eksamen er spesifisert for hvert emne i emnebeskrivelsene.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utenlandsopphold

I studiets fjerde semester kan studentene velge et utenlandsopphold for å ta selvvalgte fag, ta valgemner ved Høgskolen i Lillehammer, eller eventuelt ved andre utdanningsinstitusjoner.

Yrkesmuligheter

Faglig innhold

Studiet gir en bred innføring til å arbeide med organisasjon, ledelse, administrasjon og mer spesielt personalarbeid (HR-arbeid) innenfor alle deler av arbeids- og samfunnslivet. Studiet er flerfaglig og bygger hovedsaklig på samfunnsfaglige emner, som kombineres med juss og noe økonomi. Sentrale emner er organisasjons- og ledelsesteori, arbeidslivskunnskap, strategi og grunnleggende økonomiforståelse, prosjektledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, personal- og kompetanseledelse, organisasjonsendring og dess­uten arbeidsrett. I tillegg skal studentene tilegne seg kunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, og de skal skrive en selvstendig bacheloroppgave.

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i frivillig sektor (ideelle organisasjoner, idrettsorganisasjoner m.fl.). I studiets tredje år kan studentene velge Praksisemnet og arbeide som student-trainee i en bedrift eller en offentlig virksomhet. Praksis er et pedagogisk virkemiddel, som skal gjøre studentene i stand til å reflektere systematisk over praksis i lys av de teorier de lærer ved studiet (prakademisk).

Yrkesmuligheter

Studiet gir en bred kompetanse til å arbeide med ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med personalarbeid og HR.

Studiet kvalifiserer for forskjellige jobber i bedrifter i det private næringsliv, i offentlige virksomheter (kommunal og statlig sektor), samt frivillige organisasjoner (ideelle, humanitære, politiske organisasjoner og idrettsorganisasjoner). Aktuelle arbeidsområder med denne kompetansen vil være knyttet til ledelse og styring av formelle organisasjoner, prosjektledelse, endring og utvikling av organisasjon og arbeidsmiljø, forskjellige typer personalarbeid, rekruttering, forebyggende helsearbeid i arbeidslivet, osv.

Personalarbeid, eller det som internasjonalt omtales som Human Resources (HR), betegner arbeidsoppgaver som rekruttering av nye medarbeidere, kompetanseutvikling i arbeidslivet, arbeidsmiljø og motivasjon, personalpolitikk og personalplanlegging, og dessuten om HR-arbeidets strategiske betydning i organisasjonen, og dets samfunnsmessige betydning. Arbeidet utføres av personer i en rekke stillinger, alle slags ledere, dessuten av konsulenter og rådgivere som er spesialisert på en eller flere av disse arbeidsoppgavene. Studiet gir et bredt og godt faglig grunnlag for å starte en yrkeskarriere på dette området.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L