Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pedagogisk kompetanseutvikling (Høgskolepedagogikk)

Pedagogisk kompetanseutvikling (Høgskolepedagogikk)

Studielengde
2 semestre
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
15
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1585
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2017
Kontaktinformasjon

Yngve Nordkvelle

Studiekostnader
Utgifter til studiet knytter seg til kostnader i forbindelse med oppstartssamlingen samt utgifter til litteratur og reiseutgifter. Den enkelte oppfordres til å søke sin egen avdeling, institutt eller seksjon for å få dekket disse utgiftene.
Tidligere års studieplaner
2013/2014
2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Kvalitetsreformen krever nye arbeidsformer, evalueringsformer, prosjekt og problembasert læringsfokus i høgskolen. Nye læringsformer og mer nærhet til den aktive student krever større pedagogisk kompetanse av høgskolens ansatte.

Høgskolene i Innlandet har etablert et høgskolepedagogisk nettverk for å imøtekomme disse kravene. Kurset i høgskolepedagogikk er et ledd i dette arbeidet.

Studiet skal kvalifisere ansatte i høgskolen, uten formell pedagogisk utdanning, for undervisnings - og formidlingsoppgaver. Målet er at deltakerne tilegner seg:

 • pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • innsikt i egen tenkning om pedagogisk arbeid på høgskolenivå,
 • kritisk forståelse av rammene for den pedagogiske virksomheten i høgskolen
 • refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet
 • formelt grunnlag for å drive utviklingsarbeid i høgskolens organisasjon innenfor ulike områder som studieutvikling, evalueringsformer og kvalitet i undervisingen.

Den høgskolepedagogiske virksomheten handler om både å reflektere og handle pedagogisk. Gjennom studiets skal kursdeltakerne diskutere sentrale begreper og plassere seg selv i et høgskolepedagogisk bilde, i et spenn mellom idealer og realiteter, og utvikle sin egen undervisningsportefølje. Gjennom øvelser og praksis søker vi å utvikle en høgskolepedagogisk rolle der deltakeres læring og utvikling får en sentral plass.


Opptakskrav


Søker må være i formidlingsstilling, og ansatt ved Høgskolen i Lillehammer. Opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Kurset inneholder følgende delemner:

Emne 1 Pedagogisk grunnlagstenkning og danning

 • Pedagogisk filosofi
 • Menneskesyn
 • Kunnskapssyn
 • Læringssyn
 • Kvalitetsreform
 • Endret student og lærerrolle

Målet er at deltakerne

 • har tilegnet seg forståelse for og kjennskap til pedagogisk grunnlagstenkning og danning
 • har kunnskaper om pedagogikkens sentrale begreper.

Emne 2 Planlegging av undervisning og læring

 • Didaktikk
 • Kommunikasjon i veiledning og undervisning
 • Planlegging og gjennomføring av undervisning og formidling
 • Vurderingsformer i høgskolen

Målet er at deltakerne kan:

 • anvende didaktisk teori på ulike nivå og arenaer
 • utøve veiledning i tilknytning til praksis
 • planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg
 • anvende varierte formidlings – og undervisningsmetoder

Emne 3Pedagogisk bruk av IKT

 • Digital kompetanse
 • LMS (learning management system)
 • Lærerrollen og veiledning på nettet

Målet er at deltakerne:

 • har kunnskap om og kjennskap til bruk av IKT
 • kan anvende IKT i undervisning og formidling på varierte og kritiske måter
 • har kunnskap om etiske sider ved bruk av IKT og Internett i undervisningen

Emne 4 Pedagogisk profesjonalitet

 • Praktisk yrkesteori
 • Forholdet mellom faglig og pedagogisk profesjonalitet
 • Etikk i møte med ansatte og studenter

Målet er at deltakerne

 • skal kunne vurdere eget og andres læringsarbeid kritisk
 • skal kunne utvikle egen undervisning på et etisk og faglig grunnlag
 • skal kunne dokumentere egen pedagogisk kompetanse og definere utviklingsmål
 • skal utvikle egen portefølje

Pensum vil bestå av en obligatorisk del og en selvvalgt del, totalt ca 1000 sider.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet består av 6 samlinger over 10 måneder og gir etter gjennomført og bestått eksamen 15 studiepoeng. Obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Det vil bli organisert et faglig forum på nettet. Dette benyttes til målrettede faglige diskusjoner, veiledning, deltakerrespons og innlevering av arbeidskrav.

Kurset forutsetter regelmessig arbeidsinnsats.

Samlingsdatoer (Våren 2017):

Dato Sted Tema
19.-20. jan

 

(overnatting)

Emne 1

Oppstart – bli kjent

Hva er høgskolepedagogikk?

Perspektiv på danning, etikk i høyere utdanning

16-17. feb Gjøvik

Emne 2

Didaktikk og læring

Kommunikasjon og veiledning

Praksis: Observasjon av undervisning, kollegaveiledning

30.-31. mars Hamar

Emne 3

LMS

Videokonferanse

Nettlærerrollen

Praksis: Observasjon av undervisning, kollegaveiledning

12. mai Gjøvik

Framlegg av arbeidskrav i emne 2 og 3.

Oppsummering

Introduksjon til emne 4

7.-8. sept Lillehammer

Emne 4

Pedagogisk profesjonalitet

Forhold mellom faglig og pedagogisk profesjonalitet

Vurderingsformer

10. nov Hamar

Emne 4 forts.

Etikk i møte med studenter og ansatte

Innlevering 17.11.16

8. des   Eksamen på egen høgskole

Det opprettes responsgrupper for hvert emneområde. Deltakerne skal gi hverandre respons underveis i arbeidet før innlevering.

Hver deltaker vil i løpet av studiet få besøk av veileder og deltakere fra sin responsgruppe som vil observere og gi tilbakemelding.

Deltakerne skal arbeide med teori og praksis på varierte måter, og det fordres stor egeninnsats. Kurset søker å framstille fagområdet som en helhet der deltakerne skal utforme sin faglige identitet gjennom handling, opplevelser, observasjon, refleksjon, erfaringslæring, veiledning og vurdering.

I studiet skal det leveres 4 obligatoriske arbeidskrav eller og disse knyttes til formulerte mål i hvert emne (Jfr. p.6 i studieplanen). Oppgavene er dels individuelle, dels gruppebasert og skal legges i en elektronisk mappe som leveres innen gitte frister.

Praksis blir i denne sammenheng brukt som betegnelse på en planmessig læringsprosess som foregår i reelle yrkessituasjoner i høgskolen under veiledning av personer med utdannelse i pedagogikk og veiledning. Dette kan gjelde både forelesninger, gruppegjennomgåelser, fjernundervisning samt veiledning av studenter på ulike måter.

I kurset skal deltakerne gjennomføre undervisnings- og formidlingsoppgaver og reflektere over undervisningsprosessen.

Kursdeltakerne skal planlegge, gjennomføre og evaluere minst en slik økt.

Eksamen

VURDERINGSFORMER

Løpende vurdering

Vurdering skal være en integrert del av dette studiet og har som formål:

 • å gi deltagerne tilbakemelding på egen utvikling i forhold til studiets mål
 • å bidra til utvikling i forhold til de oppgaver de får som ansatte i høgskolen.

Underveisvurdering / arbeidskrav

For å kunne framstille seg til eksamen, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent.

Innleveringsdatoer for arbeidskrav:

Datoer kommer.

 Krav til format på arbeidskravene:

 1. Pedagogisk Credo: Tekst i essayform (få referanser), max 3000 ord, minimum 1500
 2. Didaktikk/Veiledning: Tekst i rapportform som inneholder a) plan for undervisningen, b) referat fra førveiledning med observatører, c) rapporter fra observatør/ene, d) referat fra etterveiledning med observatør/ene og  sluttrefleksjon (størrelsen på dokumentet vil variere med observatør/enes rapporter, normalt er disse dokumentene fra 5-8 sider)
 3. Ett digitalt medieprodukt (video, læringssti på Fronter, lydfil, e.l.) og en skriftlig rapport om planlegging, gjennomføring og evaluering av produktet (1000-1500 ord)
 4. En faglig rapport (m.referanser og litteraturliste) fra utviklingsarbeid som er gjennomført i gruppe, på om lag 7000 ord. Dessuten ett refleksjonsnotat fra hver deltaker på om lag 1500-3000 ord.

Avsluttende eksamen

Individuell muntlig eksamen med basis i innlevert mappe (arbeidskrav 1 – 4) samt aktuelt pensum. Karakteren er bestått/ ikke bestått

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L