Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Psykologi

Psykologi

Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210876
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2017/2020
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Inge Brechan psykologi.post@hil.no

Vedlegg
application/pdf Velkomstbrev Psykologi 2017.pdf 770,57 kB
Tidligere års studieplaner
2013/2016
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Psykologi handler om menneskers opplevelser, tanker, følelser og adferd. Vi er individer, men vi opptrer også i sosiale sammenhenger. Som student vil du lære om begge disse sidene ved mennesket.

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer er den eneste høgskolen i Norge som tilbyr Bachelor of Science in Psychology. Studiet gir deg både praktisk og teoretisk kunnskap om psykologiske kjerneområder som kognitiv-, biologisk-, utviklings-, sosial- og personlighetspsykologi i tillegg til en rekke andre områder. Med den praktiske undervisningen i form av datatester, eksperimenter og praktiske labøvelser skiller dette psykologistudiet seg fra andre bachelorstudier i psykologi i Norge.  Du deltar på 130 timer praktisk undervisning, slik det tilbys på profesjonsutdanningene.

Med en bachelor i psykologi fra Høgskolen i Innlandet - Lillehammer får du en mulighet til å arbeide innen det psykologiske fagfeltet på mange ulike områder i samfunnet. For deg som allerede har en fagutdanning (f.eks. lærer og sykepleier) kan det være nyttig å kombinere dette med en Bachelor i psykologi. Dette kan gi ny og viktig kunnskap, nye perspektiver og nye muligheter. Ønsker du å bli psykolog, må du ta profesjonsstudiet ved et universitet.

Delstudier i utlandet

Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Videre studier
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer tilbyr master i miljøpsykologi.

Du har mulighet til å søke opptak til psykologutdanning i utlandet, bl.a i Danmark, Ungarn og Storbritannia. Du kan også søke til masterstudier i psykologi og ulike tverrfaglige masterstudier ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler.


Målet for bachelorstudiet er å gi en praktisk og teoretisk forståelse av det biologiske, sosiale og miljømessige grunnlaget for individers og gruppers atferd, kommunikasjon og tenkning.

 

Det første studieåret gir en generell innføring i psykologi. Emnene er satt sammen med det formål å gi studentene kunnskap om generelle temaer innenfor psykologiske kjerneområder og metodiske tilnærminger. Studentene også får en psykologirettet innføring i filosofiens historie, inkludert etisk og politisk tenkning, sentrale tema i vitenskapsfilosofi og øvelse i augmentativ og kritisk framstilling.  Disse perspektivene belyses gjennom et teoretisk tilrettelagt studieår. Undervisning i psykologiens forskningsmetoder gir en praktisk kjennskap til databehandling og analyse som[JK1]  er grunnlaget for videre studier.

 

I andre studieår vil fordyper studentene i sentrale disiplin- og teorifag, avanserte forskningsmetoder og grunnleggende ferdighetstrening i observasjon, datainnsamling og -analyse og rapportering. Det legges opp til at studentene gjennom dette skal få innsyn og erfaring med praktisk arbeid innenfor disiplinene. Praksis er i all hovedsak i laboratorieøvelser, testing, eksperimenter, og utvikling av analytiske og formidlingsevner.

 

I tredje studieårs første semester får studentene en videre fordypning i anvendte fag. Studentene får både teoretisk og anvendt undervisning om sentrale psykologiske mekanismer og om hvordan de kan testes, måles og analyseres i en forskningssammenheng.  Andre semester får studentene opplæring i klinisk arbeid innen pedagogisk og abnormal psykologi. Studentene får praktisk rettet undervisning og veiledning i kartlegging av kognitive og biologiske mekanismer, samt i kliniske caseøvelser og diagnostisering. Det forventes at studentene har nådd et kunnskapsnivå som setter dem i stand til å gjennomføre et selvstendig eksperiment basert på kritisk og etisk refleksjon. Videre forventes det at de kan anvende og presentere sin kunnskap på en etisk og faglig begrunnet måte, og med nødvendige tilpasninger til bestemte målgrupper.

 [JK1]Hva viser 'som' til her: undervisning, forskningsmetoder, kjennskap, databehandling eller analyse?


Bachelor i psykologi - studiets oppbygning Valgfrie emner

Sports Psychology 

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse.

Innpass av høyere utdanning

Søkere med Årsstudium i psykologi kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søkning skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere til bachelor i psykologi. 
Dersom du får opptak til studiet gjennom ordinært opptak og takker ja til plassen søker du om innpass. Vurderer du å søke videre studier i utlandet etter fullført bachelorstudiet ved HiL, anbefaler vi deg å ta hele studiet hos oss. Dette skyldes helheten av sammensetninger av emner i vårt bachelorstudium som skal sikre deg kunnskaper i tråd med internasjonale fagkrav. 

Velger du allikevel å søke om innpass av emner, sender du en søknad om innpass til studieadministrasjonen. Attestert kopi av vitnemål/karakterutskrift, pensumlister og emnebeskrivelser fra studiet/emnene som det søkes innpass for må vedlegges. Vi foretar en faglig vurdering om tidligere utdanningen kan innpasses. Søker du innpass av emner, må du enten ta valgemner (begrenset utvalg) eller være forberedt på at du ikke produserer like mange studiepoeng som det lånekassen forventer du skal gjøre. Det er begrensede plasser på 2. studieår dersom du søker innpass av et helt årsstudium i psykologi.

Følgende årsstudier i psykologi fra andre institusjoner kan godkjennes som fritak fra første år Bachelor i psykologi:

 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo

Enkeltemner som godkjennes er Kognitiv psykologi (10 sp) fra UiO og Arbeids- og organisasjonspsykologi (30 sp) fra UiB.

Bachelor i psykologi: Struktur/emneoppbygging

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PSY1004/2 Examen Philosophicum - for psykologi 10 O 10          
PSY1005/1 Innføring i generell psykologi og
psykologiens historie
20 O 20          
PSY1006/2 Innføringsemne II/Examen facultatum
(psykologi)
10 O   10        
PSY1007/1 Psykologiske forskningsmetoder I 10 O   10        
PSY1008/1 Sosialpsykologi 10 O   10        
PSY2201/1 Utviklingspsykologi 15 O     15      
PSY2203/1 Psykologiske forskningsmetoder II 15 O     15      
PSY2301/1 Biologisk psykologi 10 O       10    
PSY2302/1 Kognitiv psykologi 10 O       10    
PSY2303/1 Helse- og miljøpsykologi 10 O       10    
PSY2204/1 Personlighetspsykologi 15 O         15  
PSY2202/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi 15 O         15  
PSY2304/1 Pedagogisk psykologi 10 O           10
PSY2305/1 Abnormal psykologi 10 O           10
PSY2306/1 Bacheloroppgave - psykologi 10 O           10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Mulig tilleggsemne

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PSY2290 Applied Sport and Exercise Psychology 15 V       15   15
PSY2291/1 Practical placements and internships 10 V     10      
Sum: 0 0 10 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Summer school program between Lillehammer University College and Presbyterian College (USA)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  juni/juli
PSY1052/1 Cognitive Assessment of Child and
Adolescent Development
7,5 V 7,5
PSY1051/1 Cross-Cultural Childhood and Adolescent
Development
7,5 V 7,5
Sum: 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studentene skal ha kunnskap om menneskets psykologiske utvikling
 • Studentene skal ha kunnskap om samspillet mellom menneskets tenkning, følelser, intensjoner og adferd
 • Studentene skal ha kunnskap om menneskelig samspill innenfor grupper, organisasjoner, sosiale og tekniske systemer og med våre økologiske omgivelser
 • Studentene skal kunne bedømme den faglige og metodiske kvaliteten i faglitteraturen
 • Studentene skal ha kunnskap om psykologiske mekanismer som påvirker menneskers fungering innen områder som læring, helse, motivasjon, og kognisjon
 • Studentene skal kunne redegjøre for hvordan individuelle (biologiske, kognitive), sosiale (grupper, samfunnsmessige, kulturelle), og miljømessige (økologiske) faktorer påvirker grupper og individer
 • Studentene skal kjenne til viktige etiske problemstillinger tilknyttet fagfeltet

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne drøfte psykologiens relevans for andre faglige og vitenskapelige disipliner
 • Studentene skal ha grunnleggende ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • Studentene skal kunne gjennomføre undersøkelser/tester på individ- og gruppeniv
 • Studentene skal kunne analysere og anvende resultater fra gjennomførte undersøkelser/tester
 • Studentene skal kunne utarbeide tiltak rettet mot individer eller grupper
 • Studentene skal kunne lese og forstå fagets originallitteratur
 • Studentene skal kunne formidle/presentere forskningsbasert viten både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Har kunnskap om forsknings- og vitenskapsetikk, kjenner til relevante etiske problemstillinger og kan gjøre egne etiske vurderinger.
 • Har god og selvstendig forståelse og vurdering av faglige, metodiske og forskningsetiske problemstillinger
 • Har utviklet evne til kritisk refleksjon over egne valg, fremgangsmåter og faglige prestasjoner i forhold til områdets teori og empiri
 • Kan integrere teori, metodikk og data i en helhetlig forståelse og sette dette inn i en faglig sammenheng
 • Har profesjonelle fagetiske holdninger i faglig og forskningsmessig sammenheng
 • Kan gi en reflektert, nyansert og kritisk vurdering av teoretisk, metodisk og praktisk kunnskap innen psykologiske fag
Undervisnings- og læringsmetode

Bachelorstudiet har disse lære- og undervisningsformene:

Forelesninger: Obligatoriske forelesninger og/eller seminarer forekommer i enkelte emner. Forelesningene er muntlig formidling av fagstoff fra foreleser til større plenumsgrupper. Forelesningene kan være konsentrert til få dager eller fordelt utover flere uker. Til forelesningene kan det også høre øvelser, gruppediskusjoner o.a. 

Problembasert læring og gruppeundervisning: Dette kan være i form av gruppeveiledete seminarer, en dialogisk formidling av fagstoff hvor både faglærer og gruppen selv har delansvar for læreprosessen, eller presentasjon og gruppe-diskusjon av studenters skriftlige arbeider og hvor faglærer har et særlig veiledningsansvar. Gruppeundervisningen kan være fordelt over hele semesteret eller konsentrert til perioder. Ferdighets og anvendte aspekter ved psykologien vil naturlig høre hjemme her.

Prosjektarbeid: Mindre skriftlig arbeid basert på selvvalgt tema innen hvert emne. Studentene arbeider med dette gjennom hele semesteret og leverer innen fastsatte tidsfrister. Emneansvarlig faglærer spesifiserer nærmere den formelle oppbyggingen av arbeidet. Godkjent prosjektarbeid er et eksamenskrav (mappe; se eksamensformer).

Veiledning faglærer. Lærer veileder studenter individuelt eller i grupper. Dette vil vesentlig være skriftlige arbeider og øvelser.

Studentveiledning: Studenter veileder medstudenter. En del av prosessen med prosjektarbeidet.

Nettundervisning: Undervisning som gis over internett. Fronter er innført som læreprogram ved HiL og alle studenter får tilbud om opplæring i bruk av programmet. Det gis også individuell veiledning/opplæring etter behov. Nettundervisning omfatter forelesninger (notater, bilder, illustrasjoner og lignende), faglærerbasert veiledning individuelt og grupper (elektroniske klasserom), diskusjonsfora, kunnskapsprøver/ tester som ligger på nettet og mye annet fag- og undervisningsrelatert stoff som er lagt ut på Fronter.

Semestersyklus
Semesteret er oppdelt i ulike arbeidssykluser med ulike læringsformer og kan variere noe med de ulike emner. Ordinær semestersyklus er følgende: 1) forelesninger, 2) individuelle studier, PBL-gruppe-undervisning, 3) prosjektarbeid/ veiledning

Krav til internprogresjon
Studiet har forkunnskapskrav. Se de enkelte emnebeskrivelsene for hva slags forkunnskaper som eventuelt kreves.

Eksamen

Det er fire eksamensformer: Skriftlig dagseksamen kortsvarsoppgaver, skriftlig dagseksamen, hjemmeeksamen, prosjektarbeid.

For skriftlig dagseksamen, kortsvar eller flervalg, benyttes bokstavkarakterer etter følgende skala: A, B, C, D, E og F (ikke bestått). For prosjektoppgaver, essay (hjemme-eksamen; mappe) benyttes bestått/ ikke bestått. Vurderingsformene kan være noe forskjellig fra emne til emne.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utenlandsopphold

Studenten kan ta et studieopphold i utlandet i 4. eller 5. semester. Studentene anbefales å velge 4. semester. Høgskolen i Innlandet er med i utvekslingsprogrammet Erasmus (for studier i EU-land) og Nordplus (for studier i Norden) og har også andre samarbeidsavtaler innen flere av høgskolens studier. Du kan også reise uavhengig av høgskolens avtaler.

Yrkesmuligheter

Kunnskap om psykologi etterspørres i stadig flere sammenhenger og både selvstendig og kombinert med andre fag kan det være aktuelt innenfor: Organisasjonsarbeid, administrativ, økonomisk og annen saksbehandling, undervisning, konsulentvirksomhet, markedsføring, massemedier, informasjonsteknologi og personalarbeid. Bachelorstudiet kan også være aktuelt som videreutdanning for grupper innen sosial- og helsevesen, skolesektoren og andre som ønsker å kvalifisere seg ytterligere til faglige, administrative eller ledelsesoppgaver innenfor eget felt.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L