Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Psykososialt arbeid med barn og unge

Psykososialt arbeid med barn og unge

Studielengde
2 år
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Master

Opptak

Lokalt opptak
Kode
3035
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2018
Kontaktinformasjon

Studenttorget@hil.no
Tlf. 61288102

Fagansvar for del 1:
Anders Sandvig

Fagansvar del 2:
Astrid Halsa

Tidligere års studieplaner
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Master i psykososialt arbeid med barn og unge er en erfaringsbasert mastergrad, og bygger på studiet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (60 sp.)

Masterstudiet egner seg for studenter med grunnutdanning i for eksempel barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, lærer, førskolelærer, kulturarbeider eller politi. Utdanningen er også rettet mot studenter med erfaring fra arbeid med barn og unge (0 – 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor. Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere i/for psykososialt arbeid med barn og unge på ulike arenaer i samfunnet. Studiet kan gi grunnlag for opptak til videre studier på PhD-nivå.

Masterstudiet er en erfaringsbasert master og er delt inn i to deler. Del 1 består av Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid på i alt 60 stp som er fordelt på fire obligatoriske emner med hver sin avsluttende eksamen. Del 2 er masterpåbyggingen og består av to obligatoriske masteremner, hver på 15 stp, og med avsluttende eksamen. I tillegg kommer en avsluttende masteroppgave på 30 stp. Studiet kan kun gjennomføres på deltid.

Del 1:
Målet med videreutdanningen er å tilby et felles kompetansegivende studieopplegg for studenter med ulik fagbakgrunn, i ulik praksis og i forskjellige stillinger og tilsettingsforhold. Alle studentene er i minimum 50 % arbeid med barn/unge under studieperioden og blir fordelt på tverrfaglige studiegrupper.

Del 2:
En viktig del av undervisningen i forskningsmetode er at den vinkles i stor grad opp mot studentenes arbeid med masteroppgaven. Et avgjørende mål i emnet er å hjelpe studentene til å utvikle et godt prosjektdesign for masteroppgaven.

Emnet Kommunikasjon i profesjonelle kontekster bygger videre på Del 1 sitt fokus ift veiledning og refleksjon med utgangspunkt i praksis. I dette emnet fokuseres det spesielt på at studentene skal få kunnskap om hvordan samtale med barn.

Masterpåbyggingen avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng der studentene kan fordype seg videre i et tema. Her er det lagt opp til flere seminar som knyttes til studentenes arbeid med prosjektskissen samt et 80 % seminar i sluttfasen av arbeidet. Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven.

Det er et overordnet læringsmål at deltakerne etter endt utdanning skal kunne initiere og gjennomføre forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge og familier i krise.

Fornøyde studenter

Studentene på master i psykososialt arbeid med barn og unge er veldig fornøyde studenter. Se her for resultater fra den store studiekvalitetsundersøkelsen - Studiebarometeret.Master i psykososialt arbeid med barn og unge 2016 - 2018 (Studiemodell)

Opptakskrav


Krav til opptak er videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 60 sp i tillegg til bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse- og sosialfag, medisin, førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi.

Det faglige minstekravet for direkte opptak til andre året på masterstudiet er karakter C av vektet gjennomsnittskarakter fra videreutdanningen. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Søker må i tillegg ha minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn eller ungdom etter fullført grunnutdanning.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer § 8. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 240 studiepoeng.

Emnetabell del 1: Master i psykososialt arbeid med barn og ung (deltid)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
PAB2001/1 Kompetanse- og tjenesteutvikling 15 O 15              
PAB2002/2 Psykisk helse hos barn og unge 20 O   20            
PAB2003/2 Tverrfaglig samordning og organisering
av tjenestetilbudet for barn og unge
10 O     10          
PAB2004/1 Psykososialt arbeid - ulik praks, teori
og etiske dilemmaer
15 O       15        
1MAVITEN/01 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(MAKARR/MAPED/MARBU/MASBU/MASPE/MAVFF)
15 O         15      
1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15 O           15    
RBU3001/1 Masteroppgave i psykososialt arbeid med
barn og unge
30 O             15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Masterstudiet i psykososialt arbeid med barn og unge skal formidle og utvikle kunnskap om barn og unges psykososiale utvikling i et helsefremmende perspektiv. Kunnskap om hva som fremmer god psykososial utvikling for barn og unge står sentralt. Det legges vekt på kunnskap om tiltak som kan styrke barn og unges familier og sosiale nettverk.

Spørsmål knyttet til psykososial utvikling hos sped- og småbarn og deres familier, barn i skolealder, ungdom og unge voksne i alderen 0- 23 år, tas opp på en vitenskapelig reflektert måte. Kunnskap om tverrfaglig samarbeid og koordinering av ulike tjenester for barn og unge og deres familier vektlegges.

Praksis er premissleverandør for utdanningens forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet og i studiets forsknings- og utviklingsarbeid skal ha en klar praksisforankring og relevans.

Kunnskaper:

Etter fullført utdanning skal studenten:

 • ha kunnskap om tverrfaglig psykososialt arbeid med barn, unge og deres familier
 • ha kunnskap om hva som kan styrke barn og unges egne ressurser og mestringsmuligheter
 • ha kunnskap om familiens og nærmiljøets støttende funksjoner for barn og unges psykiske helse og psykososiale utvikling
 • ha kjennskap til metodiske framgangsmåter for empirisk utforskning av vilkår for barn og unges mestring, deltakelse og psykososiale utvikling
 • kunne beherske ulike analytiske perspektiver på psykososialt arbeid og intervensjoner i forhold til barn og unge i praksisfeltet, og kunne analysere disse i lys av psykologiske, sosiale og/eller kulturelle teorier.
 • kjenne til vitenskapens muligheter og begrensinger, og ha bevissthet om etiske aspekter ved forsking og fagutvikling innen fagfeltet psykososialt arbeid med barn og unge.

Ferdigheter:

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • identifisere og styrke mestringsfaktorer og trivselskapende tiltak hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid.
 • identifisere psykososiale belastningsfaktorer i oppvekstmiljø og kunne intervenere overfor disse
 • analysere kunnskapsgrunnlaget bak profesjonelt psykososialt arbeid med barn og unge i praksisfeltet
 • gjøre bruk av ulike data og litteraturkilder for analyse
 • anvende relevante metoder i forskings- og utviklingsarbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • forholde seg reflektert og kritisk til debatter og fagprogrammer innen fagfeltet, egen og andres forskning, samt ulike informasjonskilder

Generell kompetanse:

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • formidle et selvstendig arbeid innen fagfeltet med faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner rettet mot spesialister og allmenheten
 • anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet til psykososialt arbeid med barn og unge
 • vurdere problemstillinger knyttet til fag-, yrkes- og forskningsetikk
 • bidra til utvikling og nyskaping på fagfeltet
Forkunnskaper som kreves

.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen er forskningsbasert. Ansattes forskning vil knyttes til undervisningen, samtidig som undervisningen generelt tar utgangspunkt i relevant nasjonal og internasjonal forskningslitteratur på fagområdet.

Læringsmålene for studiet innebærer at det legges vekt på at studentene skal tilegne seg solid teoretisk kunnskap, kunne anvende kunnskapen og forholde seg kritisk og reflektert til fagfeltet. Det legges opp til et variert pedagogisk program innen de enkelte emner. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar/gruppearbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner og litteraturstudier.

Fronter, benyttes som læringsplattform til for - og etterarbeid, rapportskriving, arbeidskrav, prosjektoppgaver og veiledning.

All undervisning er samlingsbasert. Dvs at hvert emne har 3 eller 4 samlinger per semester, der hver samling er på 2 til 3 dager.

Eksamen

Studiet vil omfatte forskjellige vurderingsformer i form av arbeidskrav og eksamen på hvert emne og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Vurderingsformene varierer noe mellom emnene ut fra de enkelte emnenes mål for læringsutbytte. Disse er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høy kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Yrkesmuligheter

Masterstudiet i psykososialt arbeid med barn og unge skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere i/for psykososialt arbeid med barn og unge på ulike ulike nivåer i samfunnet. Studiet skal formidle og utvikle kunnskap om barn og unges psykososiale utvikling på en vitenskapelig reflektert måte i et helsefremmende perspektiv. Kunnskap om tiltak som kan styrke barn og unges familier og sosiale nettverk, og kunnskap om tverrfaglig samarbeid og koordinering av ulike tjenester for barn og unge og deres familier står sentralt.

Praksis er premissleverandør for utdanningens forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet, og i studiets forsknings- og utviklingsarbeid, skal ha en klar praksisforankring og relevans. For mer detaljert beskrivelse av læringsutbytte definert i tredelingen kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, henvises det til studieplanen.

Masterstudiet egner seg for studenter med grunnutdanning som retter seg mot, og som har erfaringsbakgrunn fra arbeid med /for barn og unge i offentlig, privat og frivillig sektor, for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere, førskolelærere, kulturarbeidere og politi.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L