Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Public Administration (MPA) - breddemaster

Public Administration (MPA) - breddemaster

Master i Public Administration (MPA) - Moderne forvaltning, Breddemaster (2016 - 2019)
Studielengde
3 semestre/6 sem
Heltid/ deltid
Heltid/deltid
Antall studiepoeng
90
Grad/ kompetanse
Master

Opptak

Lokalt opptak
Kode
3013
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studiekoordinator: Professor Jon Helge Lesjø

Tidligere års studieplaner
2013/2015
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Forvaltningen gjennomgår store endringer på bakgrunn av både politiske reformer og innbyggernes forventninger til en moderne forvaltning. Dette masterstudiet gir kunnskaper om og innsikt i den endringsprosessen forvaltningen står midt oppe i.

Studiet gir kunnskaper om hvilke idestrømninger og krefter som former offentlige organisasjoner, og hvordan planlegging og innovasjon bidrar til å forme det moderne servicesamfunnet. Studiet gir videre kunnskap om hvordan nye styringsformer mellom offentlig og privat virksomhet setter sitt preg på offentlig politikk.  Studentene gis muligheter til å fordype seg i ledelse og hvordan europeiseringen av forvaltningen legger regler for både offentlige og private aktører i det norske samfunnet.

Studiet er teoretisk orientert og danner dermed et solid rammeverk for å kunne arbeide med konkrete problemstillinger fra praksisfeltet

En avsluttende masteroppgave gir studentene øvelse i analytisk, kritisk og metodisk tenkning. Dette gir viktige kvalifikasjoner for en rekke yrkesfunksjoner i forvaltningen der det legges vekt på selvstendighet og analytiske evner.

Obligatoriske og valgfrie emner

Studiet består av 4 faglige emner på 15 studiepoeng. Tre av emnene er obligatoriske og danner studiets felles referanseramme. Det er plass til ett valgfritt emne på 15 sp eller 2 på 7,5 sp. Studenter som fra tidligere har tatt samme faglige emner på masternivå (eller tilsvarende) kan søke om å få disse innpasset i MPA-studiet. (NB: Med forbehold om mindre justeringer i hvilke emner som blir tilbudt i høstsemesteret)

Bredde- eller dybdemaster?

MPA-studiet tilbys både som breddemaster (erfaringsbasert, 90 sp) og som dybdemaster (120 sp). Undervisningen på fagemnene er felles, men lengden på studiene og opptakskravene er forskjellige.  Kravene til masteroppgaven på bredde- og dybdemaster er også ulike.

Heltid eller deltid?

Studieopplegget er fleksibelt og samlingsbasert. Det er mulig å ta studiet både på heltid og på deltid. Deltidsstudenter kan kombinere studiet med jobb, og anbefales da å ta studiet i «halv fart», dvs. ett faglig emne per semester. Progresjonen avtales gjennom studentens utdanningsplan.

Yrkesmuligheter

Det finnes en rekke yrkesområder innen forvaltningen som etterspør utdanning på dette nivået. Det gjelder for eksempel innenfor kommunesektoren, regional statsforvaltning, NAV-systemet, forsvaret og øvrige statlige virksomheter. MPA-studiene er en internasjonal merkevare, og studiene er høyt ansett i mange land. MPA-studiet gir en fin mulighet til å fordype seg på et område der en allerede har sin yrkespraksis, og til å få formalisert tidligere realkompetanse.

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger à 2 dager per emne. Frammøtet på samlingene er obligatorisk, dvs. at studentene må ha godkjent 75% frammøte for å ha eksamensrett. Mellom samlingene arbeider studentene med obligatorisk arbeidskrav. Det gis veiledning i forbindelse med samlingen og nettbasert veiledning mellom hver samling.Opptakskrav


Opptakskrav er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum 3 års omfang. Det kreves også minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor eller yrkeserfaring for øvrig med stor relevans for offentlig virkesomhet. For denne gruppa representerer studiet en mulighet til å videreutvikle sin realkompetanse og få formalisert sin kompetanse på et høyere nivå.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Emneoversikt - Master i Moderne forvaltning (Breddemaster) - Heltid

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H)
PAD3005/1 Organisasjonsutforming i offentlig
sektor
15 O 15    
PAD3002/1 Europeisk integrasjon og
EØS-forvaltning
15 V 15    
INN3012/1 Innovasjon i tjenesteyting 15 V 15    
INN3001/1 Vitenskapsteori og metode 15 O   15  
PAB3001/1 Masteroppgave - Public Administration
(breddemaster)
30 O     30
Sum: 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emneoversikt Master i Public Administration (breddemaster) - Deltid

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PAD3005/1 Organisasjonsutforming i offentlig
sektor
15 O 15          
PAD3001/2 Politikk, planlegging og partnerskap 15 O   15        
Valgfritt emne 15/30 V     15      
INN3001/1 Vitenskapsteori og metode 15 O       15    
PAB3001/1 Masteroppgave - Public Administration
(breddemaster)
30 O         15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Aktuelle valgemner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
INN3020/1 Perspektiver på innovasjon 7,5 V 7,5   7,5      
INN3021/1 Innovasjonsprosesser i organisasjoner 7,5 V 7,5   7,5      
INN3012/1 Innovasjon i tjenesteyting 15 V 15   15      
PAD3002/1 Europeisk integrasjon og
EØS-forvaltning
15 V     15      
SBU3001/1 Velferdsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 V     15      
PAD3008/1 Human Resource Management (HRM) 5 V     5      
INN3015/1 Financing Innovation and Entrepreneurial
Ventures
7,5 V 7,5   7,5      
INN3016/01 Perspectives in Management Accounting
and Control
7,5 V 7,5   7,5      
INN3017/1 Lederskap i moderne organisasjoner 7,5 V 7,5   7,5      
INN3018/1 Human Resource Management 7,5 V 7,5   7,5      
INN3019/1 Entreprenørskap i virksomheter 7,5 V 7,5   7,5      
INN3022/1 Innovasjonspolitikk og
utviklingsaktører
7,5 V     7,5      
INN3034/1 Creative industries and innovation 7,5 V     7,5      
SVF3002/1 Arbeidsinkludering og sosialfaglig
arbeid
15 V     15      
KARR3003/1 Arbeid, utdanning og sosial inkludering 15 V     15      
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

MPA- moderne forvaltning ved Høgskolen i Lillehammer inngår i et større program og fagmiljø som spesialiserer seg mot innovasjon i tjenesteyting. Studier av ulike former for nyskaping, nye organisasjons- og styringsformer står sentralt i fagmiljøet. Det vil i masterstudiet være mulig å fordype seg i teorier og perspektiver knyttet til innovasjon.
Det finnes i dag flere tilbud innen fagfeltet MPA Offentlig administrasjon, forvaltning, styring og ledelse. Dette gjenspeiler at det i dag er store omstillinger i offentlig sektor og utdanningsbehovet er betydelig. Studiene i feltet har en del fellestrekk, men også gjerne en særegen profil på noen områder.
Ellers legger studiet vekt på å formidle kunnskap om prosesser som påvirker utforming av organisasjonene i offentlig sektor, på hvordan organisasjonene er politisk styrt, og hvilken rolle planlegging har i gjennomføringen av store reformer. Det arbeides med konkrete eksempler både fra statlig og kommunal sektor, på samspillet mellom dem, og med ulike former for partnerskap også med private aktører.

Det vil være mulig å fordype seg i ulike faglige tema som for eksempel ledelse, ulike trekk ved europeisering av forvaltningen, samt entreprenørskap og utviklingsarbeid i den avsluttende masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter gjennomført studium forventes det at kandidatene har følgende læringsutbytte

Kunnskaper
- Gode generelle kunnskaper om moderne administrasjon og forvaltning, samt dyp og spesialisert kunnskap innen et mer avgrenset emne knyttet til valg av masteroppgave
- Gode kunnskaper om henholdsvis organisasjonsutforming i offentlig sektor, innovasjon i tjenesteutvikling, planlegging og samarbeid mellom offentlige og private aktører
- Gode kunnskaper om utfordringer knyttet til styring og demokrati
- Gode kunnskaper i samfunnsvitenskapelig teori og metode

Ferdigheter
- Ferdigheter til å gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt
- Ferdigheter til å håndtere problemstillinger i offentlig sektor på en analytisk og allsidig måte
- Ferdigheter til å formidle kunnskaper om reformer og omstillingsutfordringer i offentlig sektor på en pedagogisk måte

Generell kompetanse
- Kompetanse til å foreta vurderinger av langsiktige virkninger av pågående samfunnsmessige prosesser
- Kompetanse til både å arbeide selvstendig og til å samarbeide med andre om faglige spørsmål
- Kompetanse til å håndtere etiske problemstillinger ved gjennomføring av forskningsprosjekter, og ved anvendelsen av faglig kunnskap i politisk-administrative organisasjoner.

Studiets innhold, oppbygning og sammensetning

MPA-studiet består av obligatoriske emner på totalt 45 studiepoeng. Valgemner utgjør 15/7,5 studiepoeng. Avsluttende masteroppgave består av 30 studiepoeng. Tabellen nedenfor viser studiets oppbygging når det gjelder obligatoriske emner og valgemner.

Master Public Administration (MPA) – bredde (90 studiepoeng)

Høst Organisasjonsutforming i offentlig sektor

Det velges ett valgemne

  • Innovasjon i tjenesteyting
  • Europeisk integrasjon og EØS-forvaltning
  • Human Resource Management
Vår Politikk, planlegging og partnerskap Vitenskapsteori og metode
Vår Masteroppgave# (30 sp)

Tilbudet av valgemner kan variere noe mellom ulike semestre.

I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven arrangeres det 2-3 obligatoriske oppgaveseminarer.

Hvordan anvendes forskning i studiet?
- Faglærere bruker egne forskningserfaringer og -resultater i sine forelesninger
- Internasjonale artikler basert på empirisk forskning er innarbeidet i emnene
- Studentene får solid skolering i forskningsmetodikk
- Studentene skriver en forskningsbasert masteroppgave
- Studentene kan inviteres til å være med på eksisterende forskningsprosjekter av faglærere

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen er samlingsbasert. Det legges opp til 4 samlinger à 2 dager i hvert semester. Det presiseres at det er obligatorisk frammøte på den samlingsbaserte undervisningen. Oppmøte er en form for arbeidskrav og manglende oppmøte gir grunnlag for å nekte tilgang til eksamen. Det kreves 75% frammøte for få tilgang til eksamen.

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og seminarer som aktiviserer studentene. Mellom samlingene arbeider studentene med løsning av arbeidskrav. Den faglige tilbakemeldingen gis normalt i løpet av neste ordinære samling.

Undervisningen er forskningsbasert, dvs. at studentene gjennom undervisningen får nærkontakt med nyere forskning i faget.
Lærestoffet er både teori- og problemorientert med muligheter for å arbeide med praktiske eksempler fra aktuelle sektorer. Studiet legger stor vekt på at studentene skriver forholdsvis mye slik at de blir fortrolig med en faglig/vitenskapelig framstillingsmåte.
Undervisningsspråket er i all hovedsak norsk. Studentene skriver sine arbeider på norsk, et annet skandinavisk språk – eller på engelsk.

Eksamen

Evalueringene på emner og masteroppgaven skal i størst mulig grad fange opp studentenes kunnskaper innen kjernefagområder på studiet, anvendelsen av disse for å løse praktiske problemstillinger samt evnen til å kunne jobbe selvstendig så vel som i felleskap med andre.

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformene varierer mellom skoleeksamener uten bruk av hjelpemiddel og hjemmeeksamener/essay (se emnebeskrivelsene).

Den skriftlige masteroppgaven avsluttes med en muntlig eksamen som bedømmer både den skriftlige og muntlige prestasjonen, men der den skriftlige teller avgjort mest. Ved masteroppgaveeksamen nedsettes det en eksamenskommisjon på to medlemmer, bestående av en intern faglærer og en ekstern fagperson med høy kompetanse på området. Veileder inngår ikke i eksamenskommisjonen.

Informasjonskompetanse

Studentene vil få en opplæring i regi av biblioteket samt vil kildekompetanse være et tema på metodeundervisningene, masteroppgaveseminarene og under veiledning.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L