Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Public Administration (MPA) - dybdemaster

Public Administration (MPA) - dybdemaster

Master i Public Administration (MPA) - Moderne forvaltning, Dybdemaster (kull 2016 - 2018/2020)
Studielengde
2 år/ 4år
Heltid/ deltid
Heltid/deltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master

Opptak

Lokalt opptak
Kode
3014
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2020
Kontaktinformasjon

Studiekoordinator: Professor Jon Helge Lesjø

Tidligere års studieplaner
2013/2015
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Forvaltningen gjennomgår store endringer på bakgrunn av både politiske reformer og innbyggernes forventninger til en moderne forvaltning. Dette masterstudiet gir kunnskaper om og innsikt i den endringsprosessen forvaltningen står midt oppe i.

Studiet gir kunnskaper om hvilke idestrømninger og krefter som former offentlige organisasjoner, og hvordan planlegging og innovasjon bidrar til å forme det moderne servicesamfunnet. Studiet gir videre kunnskap om hvordan nye styringsformer mellom offentlig og privat virksomhet setter sitt preg på offentlig politikk.  Studentene gis muligheter til å fordype seg i ledelse og hvordan europeiseringen av forvaltningen legger regler for både offentlige og private aktører i det norske samfunnet.

Studiet er teoretisk orientert og danner dermed et solid rammeverk for å kunne arbeide med konkrete problemstillinger fra praksisfeltet

En avsluttende masteroppgave gir studentene øvelse i analytisk, kritisk og metodisk tenkning. Dette gir viktige kvalifikasjoner for en rekke yrkesfunksjoner i forvaltningen der det legges vekt på selvstendighet og analytiske evner.

Obligatoriske og valgfrie emner

Studiet består av 6 faglige emner på 15 studiepoeng. Fire av emnene er obligatoriske og danner studiets felles referanseramme. Det er plass til to valgfrie emner (tilsvarende et semesters arbeid på full tid). Studenter som fra tidligere har tatt samme faglige emner (eller tilsvarende) på masternivå kan søke om å få disse innpasset i MPA-studiet. (NB: Med forbehold om mindre justeringer i hvilke emner som blir tilbudt i høstsemesteret)

Bredde- eller dybdemaster?

MPA-studiet tilbys både som breddemaster (erfaringsbasert, 90 sp) og som dybdemaster (120 sp). Undervisningen på fagemnene er felles, men lengden på studiene og opptakskravene er forskjellige.  Kravene til masteroppgaven på bredde- og dybdemaster er også ulike.

Heltid eller deltid?

Studieopplegget er fleksibelt og samlingsbasert. Det er mulig å ta studiet både på heltid og på deltid. Deltidsstudenter kan kombinere studiet med jobb, og anbefales da å ta studiet i «halv fart», dvs. ett faglig emne per semester. Progresjonen avtales gjennom studentens utdanningsplan.

Yrkesmuligheter

Det finnes en rekke yrkesområder innen forvaltningen som etterspør utdanning på dette nivået. Det gjelder for eksempel innenfor kommunesektoren, regional statsforvaltning, NAV-systemet, forsvaret og øvrige statlige virksomheter. MPA-studiene er en internasjonal merkevare, og studiene er høyt ansett i mange land.

Videre utdanning

MPA-dybdemaster (120 sp) kvalifiserer til opptak ved PhD-studier. En utdanning på doktorgradsnivå gir blant annet muligheter for jobber innen FOU-relatert virksomhet og høyere utdanning. I tillegg forventes en stadig større del av arbeidsmarkedet å etterspørre kandidater på dette nivået.

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger à 2 dager pr. emne. Frammøtet på samlingene er obligatorisk, dvs. at studentene må ha godkjent 75% frammøte for å ha eksamensrett. Mellom samlingene arbeider studentene med obligatorisk arbeidskrav. Det gis veiledning i forbindelse med samlingen og nettbasert veiledning mellom hver samling.Master in Public Administration - studiemodell dybdemaster

Opptakskrav


Opptakskrav er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum 3 års omfang innen relevant fagområde. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 studiepoeng relevant administrasjons-/ organisasjons-, forvaltnings- eller statsvitenskapelige emner.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Emneoversikt - Master i Moderne forvaltning (dybdemaster) - Heltid

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
PAD3005/1 Organisasjonsutforming i offentlig
sektor
15 O 15      
INN3012/1 Innovasjon i tjenesteyting 15 O 15      
PAD3001/2 Politikk, planlegging og partnerskap 15 O   15    
INN3001/1 Vitenskapsteori og metode 15 O   15    
Valgfritt emne 15/30 V     30  
PAD3006/1 Masteroppgaven - Moderne forvaltning
(dybde)
30 O       30
PAD3002/1 Europeisk integrasjon og
EØS-forvaltning
15 V     15  
SBU3001/1 Velferdsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 V     15  
PAD3050/1 Public Policy 6 V     6  
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emneoversikt Master i Public Administration (dybdemaster) - Deltid

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
PAD3005/1 Organisasjonsutforming i offentlig
sektor
15 O 15              
PAD3001/2 Politikk, planlegging og partnerskap 15 O   15            
INN3012/1 Innovasjon i tjenesteyting 15 O     15          
INN3001/1 Vitenskapsteori og metode 15 O       15        
Valgfritt emne 15/30 V         15   15  
PAD3006/1 Masteroppgaven - Moderne forvaltning
(dybde)
30 O           15   15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Aktuelle valgemner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PAD3002/1 Europeisk integrasjon og
EØS-forvaltning
15 V     15      
SBU3001/1 Velferdsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 V     15      
PAD3008/1 Human Resource Management (HRM) 5 V     5      
INN3015/1 Financing Innovation and Entrepreneurial
Ventures
7,5 V     7,5      
INN3016/01 Perspectives in Management Accounting
and Control
7,5 V     7,5      
INN3017/1 Lederskap i moderne organisasjoner 7,5 V     7,5      
INN3019/1 Entreprenørskap i virksomheter 7,5 V     7,5      
INN3018/1 Human Resource Management 7,5 V     7,5      
INN3019/1 Entreprenørskap i virksomheter 7,5 V     7,5      
INN3034/1 Creative industries and innovation 7,5 V     7,5      
KARR3003/1 Arbeid, utdanning og sosial inkludering 15 V     15      
SVF3002/1 Arbeidsinkludering og sosialfaglig
arbeid
15 V     15      
INN3021/1 Innovasjonsprosesser i organisasjoner 7,5 V     7,5      
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

MPA- moderne forvaltning ved Høgskolen i Lillehammer inngår i et større program og fagmiljø som spesialiserer seg mot innovasjon i tjenesteyting. Studier av ulike former for nyskaping, nye organisasjons- og styringsformer står sentralt i fagmiljøet. Det vil i masterstudiet være mulig å fordype seg i teorier og perspektiver knyttet til innovasjon.

Det finnes i dag flere tilbud innen fagfeltet MPA Offentlig administrasjon, forvaltning, styring og ledelse. Dette gjenspeiler at det i dag er store omstillinger i offentlig sektor og utdanningsbehovet er betydelig. Studiene i feltet har en del fellestrekk, men også gjerne en særegen profil på noen områder.

Ellers legger studiet vekt på å formidle kunnskap om prosesser som påvirker utforming av organisasjonene i offentlig sektor, på hvordan organisasjonene er politisk styrt, og hvilken rolle planlegging har i gjennomføringen av store reformer. Det arbeides med konkrete eksempler både fra statlig og kommunal sektor, på samspillet mellom dem, og med ulike former for partnerskap også med private aktører.

Det vil være mulig å fordype seg i ulike faglige tema som for eksempel ledelse, ulike trekk ved europeisering av forvaltningen, samt entreprenørskap og utviklingsarbeid i den avsluttende masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten:

Kunnskaper
- Store generelle kunnskaper om moderne administrasjon og forvaltning, samt dyp og spesialisert kunnskap innen et mer avgrenset emne knyttet til valg av masteroppgave
- Gode kunnskaper om henholdsvis organisasjonsutforming i offentlig sektor, innovasjon i tjenesteutvikling, planlegging og samarbeid mellom offentlige og private aktører
- Gode kunnskaper om utfordringer knyttet til styring og demokrati
- Gode kunnskaper i samfunnsvitenskapelig teori og metode

Ferdigheter
- Ferdigheter til å gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt
- Ferdigheter til å håndtere problemstillinger i offentlig sektor på en analytisk og allsidig måte
- Ferdigheter til å formidle kunnskaper om reformer og omstillingsutfordringer i offentlig sektor på en pedagogisk måte

Generell kompetanse
- Kompetanse til å foreta vurderinger av langsiktige virkninger av pågående samfunnsmessige prosesser
- Kompetanse til både å arbeide selvstendig og til å samarbeide med andre om faglige spørsmål
- Kompetanse til å håndtere etiske problemstillinger ved gjennomføring av forskningsprosjekter, og ved anvendelsen av faglig kunnskap i politisk-administrative organisasjoner.

Studiets struktur

MPA-studiet består av obligatoriske emner på totalt 60 studiepoeng. Valgemner utgjør 30 studiepoeng. Avsluttende masteroppgave består av 30 studiepoeng. Tabellen nedenfor viser studiets oppbygging når det gjelder obligatoriske emner og valgemner.

Master Public Administration (MPA) – dybde (120 studiepoeng)

Høst Organisasjonsutforming i offentlig sektor (15 sp) Innovasjon i tjenesteyting (15 sp)
Vår Politikk, planlegging og partnerskap (15 sp) Vitenskapsteori og metode (15 sp)
Høst Valgemne* Valgemne*
Vår Masteroppgave** (30 sp)

*Valgemner:

  • EU/EØS-forvaltning
  • Velferdsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner
  • Human Resource Management (HRM)

Tilbudet av valgemner kan variere noe mellom ulike semestre.

** I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven arrangeres det 2-3 obligatoriske oppgaveseminar

I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven arrangeres det 2-3 obligatoriske oppgaveseminarer.

Masteroppgave

Masteroppgaven skal utgjøre 30 studiepoeng

Allerede fra det tredje semesteret blir det arrangert masteroppgaveseminarer der de studentene som velger å ta studiet som heltidsstudent møter til obligatorisk oppstarten av masteroppgavearbeidet. Her skal det legges vekt på valg av tema/problemstilling for masteroppgaven. På disse seminarene vil det være fagpersoner med både teoretisk og metodekompetanse slik at studentene får tilbakemelding på deres forskningsarbeid ut ifra disse to ulike perspektivene.

Det blir organisert 4 samlinger à 2 dager pr. emne. På disse samlingene vil det bli krevd innlevert prosjektskisse. Etter bestått prosjektskisse, vil studentene bli tildelt veiledere.

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller maks. av to studenter sammen.

Før masteroppgaven skrives skal studentene ha gjennomført det obligatoriske emnet i vitenskapsteori og metode, der studentene får den nødvendige faglige skolering til å skrive en slik oppgave.

Kompetanse om entreprenørskap og innovasjon i utdanningen.
Kunnskaper om innovasjon og innovasjonsteori er et obligatorisk emne i studiet, slik at disse verdiene blir viet stor plass. Det er også mulig å fordype seg i entreprenørskap som et eget valgemne.

Hvordan anvendes forskning i studiet?
- Faglærere bruker egne forskningserfaringer og -resultater i sine forelesninger
- Internasjonale artikler basert på empirisk forskning er innarbeidet i emnene
- Studentene får solid skolering i forskningsmetodikk
- Studentene skriver en forskningsbasert masteroppgave
- Studentene kan inviteres til å være med på eksisterende forskningsprosjekter av faglærere

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen er samlingsbasert. Det legges opp til 4 samlinger à 2 dager pr. emne. Det presiseres at det er obligatorisk frammøte på den samlingsbaserte undervisningen. Det kreves 75% frammøte for å kunne gå opp til eksamen. 

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og seminarer som aktiviserer studentene. Mellom samlingene arbeider studentene med løsning av arbeidskrav. Den faglige tilbakemeldingen gis normalt i løpet av neste ordinære samling.

Undervisningen er forskningsbasert, dvs. at studentene gjennom undervisningen får nærkontakt med nyere forskning i faget.

Lærestoffet er både teori- og problemorientert med muligheter for å arbeide med praktiske eksempler fra aktuelle sektorer. Studiet legger stor vekt på at studentene skriver forholdsvis mye slik at de blir fortrolig med en faglig/vitenskapelig framstillingsmåte.

Undervisningsspråket er i all hovedsak norsk. Studentene skriver sine arbeider på norsk, et annet skandinavisk språk – eller på engelsk.

Eksamen

Det blir gjennomført evalueringer av emner på studiet med studentene som aktive deltakere. Videre gjennomføres møter mellom studieutvalget og fagmiljøet som et forum for prosessevaluering.

Eksamen
Evalueringene på emner og masteroppgaven skal i størst mulig grad fange opp studentenes kunnskaper innen kjernefagområder på studiet, anvendelsen av disse for å løse praktiske problemstillinger samt evnen til å kunne jobbe selvstendig så vel som i felleskap med andre.
Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformene varierer mellom skoleeksamener uten bruk av hjelpemiddel og hjemmeeksamener/essay (se emnebeskrivelsene).
Den skriftlige masteroppgaven avsluttes med en muntlig eksamen som bedømmer både den skriftlige og muntlige prestasjonen, men der den skriftlige teller avgjort mest. Ved masteroppgaveeksamen nedsettes det en eksamenskommisjon på to medlemmer, bestående av en intern faglærer og en ekstern fagperson med høy kompetanse på området. Veileder inngår ikke i eksamenskommisjonen.

Informasjonskompetanse

Studentene vil få en opplæring i regi av biblioteket samt vil kildekompetanse være et tema på metodeundervisningene, masteroppgaveseminarene og under veiledning.

Utenlandsopphold

- Studentene kan ta inntil et halvt år (som tilsvarer 30 studiepoeng) på en utenlandsk institusjon. Det forutsettes imidlertid at man tar emner som er relevante for studiet.

Internasjonalisering:
- Studentene inviteres til fagseminarer med internasjonale fagfolk om relevante temaer
- Det brukes en betydelig andel internasjonale forskningsarbeider som grunnlag for undervisningen

Yrkesmuligheter

Det finnes en rekke yrkesområder innen forvaltningen som etterspør utdanning på dette nivået. Det gjelder for eksempel innenfor kommunesektoren, regional statsforvaltning, NAV-systemet, forsvaret og øvrige statlige virksomheter. MPA-studiene er en internasjonal merkevare, og studiene er høyt ansett i mange land.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L