Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Reiseliv og turisme

Reiseliv og turisme

Studielengde
1 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Årsstudium

Opptak

Samordna opptak
Kode
210754
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Terje Onshus

Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og for deg som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse.

Årsstudiet er en fin mulighet til å vurdere om reiselivs- og opplevelsesutdanningene er et riktig studievalg for deg. I tillegg oppnår du kompetanse på reiselivsfeltet og i markedsføring og ledelse. Du kan også søke om å få innpasset årsstudiet i andre bachelorutdanninger. Årsstudiet er også godt egnet for deg som har jobbet i næringen noen år og som ønsker mer formell kompetanse.

Årstudiet i reiseliv og turisme tilsvarer første studieår ved bachelorutdanningen reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på bachelorutdanningen reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, søker samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.

Karriere etter HiL:

Se studiene i reiseliv sin promoteringsside på Facebook.

Bli med i Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved HiL, og møt studenter, ansatte og søkere.Studiemodell Årsstudium i reiseliv og turisme

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Årsstudium i reiseliv og turisme: Emneoppbygging/struktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
RLT1005/1 Innføring i reiseliv 7,5 O 7,5  
RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling 15 O 15  
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5  
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 7,5 O   7,5
OLA1012/1 Verdiskapende prosjektledelse 7,5 O   7,5
OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis 7,5 O   7,5
MLT1003/1 Regnskap og budsjettering 7,5 O   7,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

I løpet av studiet skal studentene gis en innføring i reiseliv og turisme som fagfelt. Dette inkluderer å lære det sentrale begrepsapparatet innen feltet, reiselivet som produksjonssystem, hovedtrekk i tilbud og etterspørsel, samt den gjensidige sammenhengen mellom reiselivet og det øvrige samfunnet samt historiske utviklingslinjer. Studentene får også en grunnleggende kunnskap innenfor fagene organisasjon og ledelse, markedsføring samt mikro- og makroøkonomiske problemstillinger.

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom semesteret vil undervisningen variere mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og gruppeveiledning. Det gjennomføres en obligatorisk ekskusjon i løpet av høstsemesteret.

Eksamen

Emnene har forskjellige eksamensformer. Se det enkelte emne for detaljer.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold tilbys ikke på årsstudier, men er aktuelt dersom man studerer videre på bachelor i reiseliv.

Yrkesmuligheter

Årssstudiet er egnet både for de som har arbeidserfaring fra bransjen og som ønsker en teoretisk etterutdanning. Studiet kan være en påbygning for andre grunnutdannelser, for eksempel innen økonomi, kulturfag, friluftsliv, idrett m.m

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L