Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Sosialfaglig arbeid med barn og unge

Sosialfaglig arbeid med barn og unge

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge (UTGÅTT)
Studielengde
2 år/4 år
Heltid/ deltid
Heltid/deltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master

Opptak

Lokalt opptak
Kode
3008
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2017/2021
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Astrid Halsa
Studiekoordinator:
Hans Anders Hanslien

Tidligere års studieplaner
2013/2015
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Masterstudiet i sosialfaglig arbeid med barn og unge retter seg mot å videreutvikle sosialarbeideres kompetanse til å delta i forebyggende og behandlende arbeid med barn og unge (0-25 år). Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre. Familiedynamikk og foreldreskap har stor betydning for barn og unges trivsel og utvikling, derfor vil familieperspektivet ha en sentral plass i emnet. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens sosiale virkelighet preget av migrasjon og pluralitet.

Studiet skal bidra til å utvikle helse- og sosialfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner. Det vil inkludere perspektiver om minoritetsposisjoner og kulturell variasjon. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet og i forsknings- og utviklingsarbeidet skal ha en klar praksisforankring og relevans.

Fordypning/spesialisering

Det tilbys to fordypninger for masterstudiet:

 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp
 • Beslutninger og tiltak i barnevernet 30 stp

Studentene velger fordypningsemne første studieår og skriver en masteroppgave innenfor den fordypningen de har valgt. Masteren er normert til to år på fulltid og gir 120 studiepoeng, men kan også tas som et deltidsstudium over fire år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett.

Utenlandsopphold
Etter avtale med fagansvarlig kan valgemner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner godkjennes.

Videre studier
Fullført masterstudium kan kvalifisere til å søke opptak på ulike doktorgradsstudier. 


Masterstudiet i sosialfaglig arbeid med barn og unge retter seg mot å videreutvikle sosialarbeideres kompetanse til å delta i forebyggende og behandlende arbeid med barn og unge (0-25 år). Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre. Familiedynamikk og foreldreskap har stor betydning for barn og unges trivsel og utvikling, derfor vil familieperspektivet ha en sentral plass i emnet. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens sosiale virkelighet preget av migrasjon og pluralitet.

Studiet skal bidra til å utvikle helse- og sosialfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner. Det vil inkludere perspektiver om minoritetsposisjoner og kulturell variasjon. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet og i forsknings- og utviklingsarbeidet skal ha en klar praksisforankring og relevans.


Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge

Opptakskrav


Opptakskrav er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie eller sosialt arbeid. Bachelor i psykologi ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer kvalifiserer også for opptak. Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, førskolelærer, pedagogikk eller psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Struktur/emneoppbygging:

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(Høst) S2(Vår) S3(Høst) S4(Vår) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SBU3001/1 Utdanningsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 O 15              
1MAOPPSO/2 Perspektiver på barn og unges oppvekst,
utvikling og sosialisering
15 O 15              
SBU3006/2 Perspektiver på arbeid med utsatte
barn, unge og deres familier
15 O   15            
1MABARNE/01 Barnevernsfaglig utredningsarbeid 15 V   15            
1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15 V   15            
1MAVELOR/2 Velferdens organisering 15 V   15            
SVF3002/1 Arbeidsinkludering og sosialfaglig
arbeid
15 V   15            
1MAVITEN/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15 O     15          
SBU3008/1 Masteroppgave i sosialfaglig arbeid med
barn og unge
45 O     15 30        
SBU3001/1 Utdanningsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 O 15              
1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15 V   15            
1MABARNE/01 Barnevernsfaglig utredningsarbeid 15 V   15            
SVF3002/1 Arbeidsinkludering og sosialfaglig
arbeid
15 V   15            
1MAVELOR/2 Velferdens organisering 15 V   15            
1MAOPPSO/2 Perspektiver på barn og unges oppvekst,
utvikling og sosialisering
15 O     15          
SBU3006/2 Perspektiver på arbeid med utsatte
barn, unge og deres familier
15 O       15        
1MAVITEN/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15 O         15      
SBU3008/1 Masteroppgave i sosialfaglig arbeid med
barn og unge
45 O           15 15 15
Sum: 0 0 0 0 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført utdanning skal studenten:

 • ha inngående oversikt over relevante teoretisk perspektiver i studier av barn og unge
 • ha kjennskap til metodiske framgangsmåter for empirisk utforskning av ulike institusjonelle betingelser for barn og unges sosialisering, utvikling og deltakelse
 • beherske ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner og kunne analysere disse i lys av psykologiske, sosiale og kulturelle teorier.
 • kjenne til vitenskapens muligheter og begrensinger med en bevissthet om etiske aspekter ved forsking og fagutvikling i sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • analysere kunnskapsgrunnlaget i det profesjonelle arbeidet som utøves i praksisfeltet barn og unge.
 • formulere kunnskapsstatus innen et definert område
 • gjøre bruk av ulike data og litteraturkilder for analyse
 • anvende relevante metoder i forskings- og utviklingsarbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • forholde seg reflektert og kritisk til ulike informasjonskilder og debatter innen fagfeltet.

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • formidle et selvstendig arbeid og faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagfeltet til spesialister og allmenheten
 • anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet til sosialfaglig arbeid med barn og unge
 • vurdere problemstillinger knyttet til fag, yrkes og forskningsetikk
 • bidra til nytenkning og utviklingsprosjekter
Fordypning/spesialisering

Fordypning/spesialisering

Det tilbys to fordypninger for masterstudiet:

 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp
 • Beslutninger og tiltak i barnevernet 30 stp

Studentene velger fordypningsemne første studieår og skriver en masteroppgave innenfor den fordypningen de har valgt. Masteren er normert til to år på fulltid og gir 120 studiepoeng, men kan også tas som et deltidsstudium over fire år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett. Studiet er bygd opp av ulike emner. Fordypningsemnene er på 30 studiepoeng, andre emner er 15 studiepoeng med avsluttende eksamen. Det er valgfritt om studentene vil skrive en masteroppgave på 30 eller 45 studiepoeng. Undervisningen er organisert med samlinger på høgskolen, vanligvis med 3-4 samlinger for 15 studiepoengs emner og 6-7 samlinger for 30 studiepoengs emner.

Studenter som velger 45 studiepoeng masteroppgaver tar fire obligatoriske emner samt et valgfritt emne i tillegg til masteroppgaven. Studenter som velger 30 studiepoeng masteroppgave tar i tillegg et valgfritt emne på 15 studiepoeng. Etter avtale med fagansvarlig kan valgemner ved andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner godkjennes.

Anbefalte forkunnskaper

Det stilles ikke krav om praksis for opptak ved studiet, men praksiserfaring tillegges vekt ved opptak til studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil være forskningsbasert. Ansattes forskning vil knyttes til undervisningen, samtidig som undervisningen ellers vil ta utgangspunkt i relevant nasjonal og internasjonal forskningslitteratur på området. Læringsmålene for studiet innebærer at det legges vekt på at studentene skal ha inngående teoretisk kunnskap, kunne anvende kunnskapen og forholde seg kritisk og reflektert til fagfeltet. Det legges derfor opp til et variert pedagogisk program innen de enkelte emner. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar/gruppearbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner og litteraturstudier.

Eksamen

Studiet vil omfatte forskjellige vurderingsformer i form av arbeidskrav og eksamen på hvert emne og en masteroppgave på 30 eller 45 studiepoeng. Vurderingsformene varierer noe mellom emnene ut fra de enkelte emnenes mål for læringsutbytte. Disse er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene.

Masteroppgaven
Den helt sentrale evalueringsformen i studiet er masteroppgaven. Arbeidet med oppgaven utgjør 45 studiepoeng i masterstudiet. Det åpnes for at studenter (inntil 2 studenter) kan samarbeide om masteroppgaven. Dette forutsetter i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.

Oppgaven evalueres av en kommisjon bestående av 2 sensorer, hvorav minst 1 er ekstern. Oppgaven skal forsvares ved en muntlig eksamen.

Om muntlig eksamen
Det avvikles en individuell avsluttende muntlig eksamen hvor bedømmelseskomiteen på masteroppgaven utgjør sensoratet. I den muntlige eksamen skal studenten forsvare masteroppgaven.

Det gis en samlet karakter for masteroppgave og muntlig eksamen etter karakterskalaen A-F.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utenlandsopphold

Emner tatt i utlandet kan godkjennes.

Yrkesmuligheter

Studiet egner seg for studenter med spesiell interesse for og/eller erfaring fra arbeid med eller for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester, for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, lærere og førskolelærere.  Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe på ulike områder og på ulike nivåer i samfunnet. Det skal gi kunnskaper og ferdigheter til personer i ulike fagstillinger knyttet til sosialfaglig arbeid med barn, unge og unge-voksne, på lokalt, regionalt og sentralt nivå, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd. Studiet gir grunnlag for opptak til videre studier på phd-nivå

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L