Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Sport Management

Sport Management

Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210485
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Anders Lindstad og Trine Løvold Syversen

Vedlegg
image/jpeg Sport Management Nordseter.jpg 3,81 MB
Tidligere års studieplaner
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

 

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse kan Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i Lillehammer være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Lillehammerregionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både elite og mosjonister, med OL arrangementer (Vinter OL i 1994 og Ungdoms OL i 2016), ulike World Cup arrangementer, Birkebeinerarrangementene m.m. De store arrangementene gir store ringvirkninger i regionen, og betyr mye for regionens kvaliteter, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Bachelor i Sport Management gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett, frivillighet, arrangement og kommunikasjonsrelaterte fag som sosial kommunikasjon, medierelasjoner, sponsing og markedsføring.

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes analytiske ferdigheter, i tillegg til praktiske ferdigheter

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten. I forbindelse med studieemnet Arrangementsledelse i studiets andre år skal studentene gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer. For de første kullene vil YOG 2016 (ungdoms-OL) være et av de sentrale arrangementene som bachelorstudentene i SportManagement skal engasjeres i. 

Sport Management Nordseter

Delstudier i utlandet og valgemner

I studiets femte semester kan studentene ta valgemner ved Høgskolen i Lillehammer eller ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter og videre studier

Om jobbmuligheter

  • Ledelse og organisering av store arrangement
  • Jobbe med sponsorprogram og profilering
  • Ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
  • Ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og idrett
  • Frivillige organisasjoner
  • Offentlig sektor: Idrettskonsulenter, anleggsansvarlige, etc

Fornøyde studenter

Bachelor i Sport Management gjør det veldig bra i den store nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen - Studiebarometeret. Se her hvor fornøyde studentene er med studietStudiemodell Bachelor i Sport Management

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Bachelor i Sports Management: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA1001/3 Innføring i organisasjon, ledelse og
arbeidsliv
15 O 15          
OLA1011/2 Bedriftsetablering og grunnleggende
økonomiforståelse
7,5 O 7,5          
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5          
OLA1012/1 Verdiskapende prosjektledelse 7,5 O   7,5        
OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis 7,5 O   7,5        
IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn 10 O   10        
SPM1001/1 Sport management seminar 5 O   5        
MLT2001/1 Event management 15 O     15      
SPM1002/1 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 O     7,5      
OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap
7,5 O     7,5      
SPM2001/1 Arrangement og ledelse av frivillige 15 O       15    
MLT1003/1 Regnskap og budsjettering 7,5 O       7,5    
OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar 7,5 O       7,5    
Valgfritt emne / Utenlandsopphold 15/30 V         30  
SPM2003 Praksisemne - sport management 30 V         30  
OLA2012/1 Arbeidsrett 7,5 O           7,5
Økonomiske effekter av arrangementer 7,5 O           7,5
Bacheloroppgave - Sport Management 15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike undervisningsformer, og disse er omtalt i emnebeskrivelsene.

På alle emner i studiet er det arbeidskrav i en eller annen form. Det kan være i form av skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, obligatorisk deltakelse på enkelte seminarer og/ eller forelesninger. Dette vil variere fra emne til emne, og godkjenning av arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Eksamen

Alle emner avsluttes med eksamen. Eksamensform og arbeidskrav som forutsetning for å ta eksamen er spesifisert for hvert emne i emnebeskrivelsene.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utenlandsopphold

Mulighet for utenlandsopphold ved samarbeidende eller andre institusjoner.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L