Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > TV-ledelse

TV-ledelse

Bachelor i TV-ledelse (2016- 2019)
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210534
Avdeling
Avdeling for TV-fag
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Undervisningsleder Eirik Kaasa Eliassen

Vedlegg
application/pdf studiefordypning_TVF.pdf 17,17 kB
Tidligere års studieplaner
2013/2016
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

TV-ledelse er praktiske ledelsesstudier i produksjonsfag, både administrativt og kreativt.

Studentene er mennesker med et sterkt motiv for å lede andre mennesker i enten praktiske produksjonsprosesser, eller i kreative forløp som fører frem til konkrete og ferdigutviklede prosjektforslag.

Studentene i TV-ledelse velger fordypning det andre studieåret, innen enten administrativ eller kreativ ledelse, som produksjonsleder, linjeprodusent eller kreativ produsent. De lærer blant annet inngående om produksjonsprosesser, planlegging, manusarbeid, arbeidsflyt, teamledelse, økonomi og praktisk juss.

Det er et stort behov for profesjonaliserte lederroller innen norsk TV. Den nye strukturen på ledelses-faget er blitt til i tett dialog med representanter fra en bredde av TV-hus og produksjonsselskap, og ivaretar både administrativ og kreativ ledelse av TV-produksjon.  Vi gir blant annet kurs i innspillingsledelse, som er et fagområde med skrikende behov for nyrekruttering og som ingen andre skoler utdanner til. 

Hva ser vi etter hos søkerne på TV-fag?

Studiemodell TV-studiene

 

Se produksjoner studentene lager i løpet av studiet.

 

Videre studier:
Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer for å søke opptak til studier på mastergradsnivå.Opptakskrav


Generell studiekompetanse og opptaksprøve

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-ledelse (210 534):

  1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
  2. Relevante attester.
  3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Kvinner er underrepresentert i fagfunksjoner som utdanningen kvalifiserer for, og oppfordres derfor spesielt til å søke.

Emneoversikt Bachelor i TV-ledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TVLED1001/1 Grunnleggende TV-ledelse 30 O 30          
TVLED1002/1 Videregående TV-ledelse 30 O   30        
TVLED2002/1 Prosjektledelse for TV – planlegging
og idéutvikling
30 O     30      
TVLED2004/1 Prosjektledelse for TV-redaksjonelt
arbeid
30 O       30    
TVLED2006/1 Prosjektledelse for TV - finansiering og
kommersialisering
30 O         30  
TVLED2008/1 Prosjektledelse for TV -
Bachelorprosjekt
30 O           30
TVLED2001/1 Produksjonsledelse for TV –
planlegging og idéutvikling
30 O     30      
TVLED2003/1 Produksjonsledelse for TV -
budsjettering
30 O       30    
TVLED2005/1 Produksjonsledelse for TV -
økonomistyring og kostnadskontroll
30 O         30  
TVLED2007/1 Produksjonsledelse for TV -
Bachelorprosjekt
30 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

 KUNNSKAPER

Kandidaten...

FERDIGHETER

Kandidaten...

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...

     
- har bred kunnskap om fagfunksjoner   og produksjons-prosesser i TV, og planlegging og ledelse av disse. - kan planlegge og lede produksjoner   og prosjekt som strekker seg over tid og i ulikt omfang, selvstendig og i   team. - kan anvende ledelsesteorier og   metoder i sitt fagområde, og har innsikt i relevante etiske   problemstillinger.
- har god kunnskap om kostnader,   rettighetstematikk og ansvars-forhold knyttet til TV-produksjon. - kan budsjettere, kontraktere og   planlegge helhetlig programproduksjon i ulike sjangre og format. - kjenner finansieringsmodeller og   prosesser i TV-produksjon, og kan pitche prosjekt for innsalg, alene eller   som del av et team.   
- har grunnleggende fortellerteknisk   kompetanse, og god kunnskap om målgrupper og ulike typer programinnhold for   TV. - kan økonomistyring og å lede team   i kreative og innovative prosesser, både når det gjelder teknikk, form og   innhold. - kjenner sine oppgaver og ansvar i   samarbeidsrelasjoner mellom produksjonsenhet, distributører og   TV-kanaler. 
- har god kunnskap om TV-mediets   egenart og ulike mediepolitiske roller i samfunnet - kan anvende sin kunnskap om norsk   og internasjonal TV i sitt fagområde. - evner å dele synspunkt og   erfaringer om mediets rolle og funksjon med profesjonelle programskapere.
- har kunnskap om å drive   næringsvirksomhet - forstår TV- bransjen og markedet   for å kunne skape en bærekraftig tilværelse som frilanser. - kan etablere seg som en aktiv,   engasjert og faglig reflektert fagperson.
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er et praktisk produksjonsfag, og undervisningsmetodene våre baserer seg på erfaringer om hvordan best mulig ivareta personlig utvikling i komplekse fagområder med mange krevende samarbeidsoppgaver. Vår grunntanke er at studentene skal ha en så bred produksjonserfaring som mulig før de uteksamineres fra Den norske TV-skolen. For å kunne prestere på høyeste nivå, står derfor ferdighetsbyggende øvelser og gjennomføring av praktiske produksjoner av forskjellig lengde, format og genre sentralt. 

Undervisningen som oppøver studentenes ferdigheter og kompetanse skjer på ulike måter; forelesninger, case-studier, workshops, veiledning individuelt og i grupper, evalueringer, analyse av egne og andres øvelser og produksjoner samt egenstudier Øvelsene er korte, praktiske oppgaver med fokus på enkeltelementer knyttet til programproduksjon. Der terpes basisferdigheter som har hensikt å gi studentene tydelig håndverksmessige kunnskaper og ferdigheter som de må besitte for å kunne komme videre til neste nivå i programproduksjon.

Produksjonenes omfang og vanskelighetsgrad vokser i takt med at studentenes ferdigheter og kompetanse utvikles gjennom studieforløpet. De første produksjonene har karakter av å være en lengre samling øvelser, og med et større fokus på prosess framfor produkt. De produksjonene som ligger i siste del av studiet er avanserte og komplekse prosjekter som holder et tilnærmet profesjonelt nivå. 

I de interne produksjonene utvikles studentenes talent, kreativitet og ferdigheter uten å utsettes for bransjens dogmatiske regler og krav. Det er det faglige personalet som er oppdragsgivere og premissleverandører, og her er oppgavene tydelig definerte med pedagogiske mål om studentenes egenutvikling. I de eksterne produksjonene kobles det på en ekstern aktør i tillegg til fagpersonalet. Dette gjør oppgavene mer bransjerelevante, er med på å bygge nettverk for studentene og utvikler studentbedriftsperspektivet. I tillegg til utvikles studentenes individuelle ferdigheter og kompetanse i en mer produktorientert sammenheng.

Vi vektlegger læring gjennom gruppearbeid, øvelser, praktisk produksjon, og erfaring, refleksjon og evaluering. Gruppearbeidene gir god trening i å være en del av et kreativt team, og er en viktig læringsform der studentene skaper og deler erfaringer. Studentene følges tett med faglig veiledning, individuelt og gruppevis. Grundige og dialogbaserte evalueringer av produksjonene og prosessene vektlegges, hvor studentene deltar aktivt for å lære gjennom felles refleksjon.

Vår pedagogikk er godt forankret innen kunnskapsbasert praksis og problembasert læring og praksis.

 

Obligatorisk praksis 6 uker i 6. semester, på BA3 (10 stp.)

Eksamen

Det benyttes bokstavkarakterer på eksamener. På bacheloreksamen benyttes bokstavkarakter på den skriftlige oppgavedelen, på produksjonsdelen benyttes bestått/ikke bestått. Begge deler må være bestått for at kandidaten kan ta muntlig eksamen. På den muntlige eksamen kan bokstavkarakteren på den skriftlige oppgaven justeres opp eller ned.

Utenlandsopphold

Deler av studiet kan tas ved en annen utdanningsinstitusjon etter avtale med linjeleder.

Spesielle reglement/lover

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen og gjennomfører alle teoretiske og praktiske øvelser. Studentene undertegner ved studiestart en erklæring vedrørende rettigheter til studentproduksjonene. Det forutsettes at de også følger "kjørereglene" for bl.a. sikkerhet, bruk av utstyr og lokaler som er utarbeidet av fagmiljøet.

Alle produksjoner og all undervisning som er knyttet til disse, er obligatoriske. Den fagansvarlige lærer kan gi dispensasjon for fravær av en dags varighet. Fravær utover dette kan kun innvilges etter søknad til fagmiljøet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle produksjoner er levert innen fristene som er satt for disse.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L