Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > TV-regi

TV-regi

Fra innspillingen av dokumentarfilmen Notes on Whaling av Karianne Berge
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210847
Avdeling
Avdeling for TV-fag
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Undervisningsleder: Eirik Kaasa Eliassen

Studiekostnader
Semesteravgift. Studentene må i tillegg regne med å dekke utgiftene selv i forbindelse med egne produksjoner.
Tidligere års studieplaner
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Registudentene lærer å produsere innhold og fortelle historier i en bredde av TV-format, både faktuelle og fiktive (ikke drama), og det å være kreative ledere av team. Studentene har en sterk drivkraft i å fortelle med bilder og lyd, og en nysgjerrighet og engasjement for verden rundt seg.

Studentene lærer viktige verktøy, metoder og prinsipper innen dramaturgi, fortellerteknikk, audiovisuell estetikk, research og historiefortelling. Gjennom disse fordypningene blir registudentene bedre rustet til et krevende arbeidsmarked i stadig utvikling. 

Studentene utvikler og produserer i en lang rekke sjangre, blant annet ulike magasinproduksjoner, talkshow, barne-tv, samfunnskritiske dokumentarer, sportsproduksjoner, personportrett, musikkproduksjoner, miljøportrett, reality, underholdningsshow og ulike manusbaserte format.

Hva ser vi etter hos søkerne på TV-fag?

Fordypninger

Studentene velger fordypning på 2. studieår, innen Enkamera- eller Flerkameraregi, eller som Kreativ Produsent.

Enkameraregistudentene kan velge å spesialisere seg i dokumentarproduksjon, og lærer prinsippene innen dramaturgi, estetikk, fortellerteknikk, research og metode, praktisk og teoretisk. På BA3 kan de velge videre fordypning som Videojournalist.

Studiemodell TV-studiene

 Emnebeskrivelsene er under arbeid og at det vil komme mer utfyllende tekst som viser progresjon og læringsutbytte etterhvert


Opptakskrav


Generell studiekompetanse og opptaksprøve.

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-regi (210 847):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Emneoversikt Bachelor i TV-regi

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REG1001/1 Grunnleggende TV-regi 30 O 30          
REG1002/1 Videregående TV-regi 30 O   30        
REGE2002/1 Personregi for énkameraregissører 30 O     30      
REGE2003/1 Virkelighetsfortellinger for
énkameraregissører 1
30 O       30    
REGE2004/1 Virkelighetsfortellinger for
énkameraregissører 2
30 O         30  
REGE2005/1 Virkelighetsfortellinger for
énkameraregissører 3
30 O           30
REGF2001/1 Personregi for flerkameraregissører 30 O     30      
REGF2002/1 Virkelighetsfortellinger for
flerkameraregissører
30 O       30    
REGF2003/1 Kreative prosesser for flerkameraregi 30 O         30  
REGF2004/1 Sammensatt flerkameraregi 30 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Læringsutbytte for studiet:

KUNNSKAPER 

Kandidaten...

FERDIGHETER

Kandidaten...

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...

- har grunnleggende fortellerteknisk kompetanse, og god kunnskap om målgrupper og ulike typer program-innhold for TV. - kan planlegge og gjennomføre utøvende arbeid som regissør, alene og som en del et team, slik at det tjener en planlagt visjon. - kan videreutvikle form og sjanger gjennom innovativ fortellerteknikk.
- har bred kunnskap om arbeids-metoder, estetiske og praktiske problemstillinger innen TV-regi. - kan anvende sine kunnskaper til å skape audiovisuelle uttrykk, treffe begrunnede valg og til å utforske og utvikle seg selv som regissør - kan anvende sin kunnskap om teknikk og innhold i norsk og internasjonal TV i sitt fagområde.
- har grundig kunnskap om fagfunksjoner og produksjons-prosesser i TV, og planlegging og ledelse av disse. - kan planlegge og lede prosjekt og produksjoner som strekker seg i tid og med ulikt omfang, selvstendig og i team. Kan bidra konstruktivt til redaksjonelt arbeid. - kan anvende ledelsesteorier og metoder i sitt fagområde, og har innsikt i relevante etiske problemstillinger.
- har god kunnskap om redaksjonelt arbeid, og bidrar kreativt og konstruktivt til dette. - kan kombinere faglig teori, metode og praksis med sin kunnskap og personlige erfaringer i den kreativ utviklingen av en helhetlig TV-produksjon. - kjenner sine oppgaver og ansvar i samarbeidsrelasjoner mellom redaksjon, produksjonsselskap og TV-kanaler.
- har god kunnskap om TV-mediets egenart og ulike mediepolitiske roller i samfunnet. - kan anvende sin kunnskap om norsk og internasjonal TV i sitt fagområde. - evner å dele synspunkt og erfaringer om mediets rolle og funksjon med profesjonelle programskapere.
- har kunnskap om å drive næringsvirksomhet. - forstår TV- bransjen og markedet for å kunne skape en bærekraftig tilværelse som frilanser. - kan etablere seg som en aktiv, engasjert og faglig reflektert fagperson.
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er et praktisk produksjonsfag, og undervisningsmetodene våre baserer seg på erfaringer om hvordan best mulig ivareta personlig utvikling i komplekse fagområder med mange krevende samarbeidsoppgaver. Vår grunntanke er at studentene skal ha en så bred produksjonserfaring som mulig før de uteksamineres fra Den norske TV-skolen. For å kunne prestere på høyeste nivå, står derfor ferdighetsbyggende øvelser og gjennomføring av praktiske produksjoner av forskjellig lengde, format og genre sentralt.

Undervisningen som oppøver studentenes ferdigheter og kompetanse skjer på ulike måter; forelesninger, case-studier, workshops, veiledning individuelt og i grupper, evalueringer, analyse av egne og andres øvelser og produksjoner samt egenstudier Øvelsene er korte, praktiske oppgaver med fokus på enkeltelementer knyttet til programproduksjon. Der terpes basisferdigheter som har hensikt å gi studentene tydelig håndverksmessige kunnskaper og ferdigheter som de må besitte for å kunne komme videre til neste nivå i programproduksjon.

Produksjonenes omfang og vanskelighetsgrad vokser i takt med at studentenes ferdigheter og kompetanse utvikles gjennom studieforløpet. De første produksjonene har karakter av å være en lengre samling øvelser, og med et større fokus på prosess framfor produkt. De produksjonene som ligger i siste del av studiet er avanserte og komplekse prosjekter som holder et tilnærmet profesjonelt nivå.

I de interne produksjonene utvikles studentenes talent, kreativitet og ferdigheter uten å utsettes for bransjens dogmatiske regler og krav. Det er det faglige personalet som er oppdragsgivere og premissleverandører, og her er oppgavene tydelig definerte med pedagogiske mål om studentenes egenutvikling. I de eksterne produksjonene kobles det på en ekstern aktør i tillegg til fagpersonalet. Dette gjør oppgavene mer bransjerelevante, er med på å bygge nettverk for studentene og utvikler studentbedriftsperspektivet. I tillegg til utvikles studentenes individuelle ferdigheter og kompetanse i en mer produktorientert sammenheng.

Vi vektlegger læring gjennom gruppearbeid, øvelser, praktisk produksjon, og erfaring, refleksjon og evaluering. Gruppearbeidene gir god trening i å være en del av et kreativt team, og er en viktig læringsform der studentene skaper og deler erfaringer. Studentene følges tett med faglig veiledning, individuelt og gruppevis. Grundige og dialogbaserte evalueringer av produksjonene og prosessene vektlegges, hvor studentene deltar aktivt for å lære gjennom felles refleksjon.

Vår pedagogikk er godt forankret innen kunnskapsbasert praksis og problembasert læring og praksis.

Obligatorisk praksis 6 uker i 6. semester, på BA3 (10 stp.)

Eksamen

Arbeidskrav

 • Praktisk produksjon i henhold til oppgavespesifikasjoner
 • Skriftlig innlevering av oppgaver
 • Innlevering av prosjektbeskrivelser og manus
 • Innlevering av kameragang (flerkamera)
 • Skriftlig innleveringer av rapporter
 • Teoretiske oppgaver
 • Godkjenning av oppgavevalg
 • Obligatorisk veiledning
 • Deltakelse i undervisning og øvelser
 • Innleveringer av planer knyttet til produksjoner

Eksamen

Det benyttes bokstavkarakterer på eksamener. Bacheloreksamen er individuell. Det benyttes bokstavkarakter på den skriftlige oppgavedelen, på eksamensproduksjonen benyttes bestått/ikke bestått. Begge deler må være bestått for at kandidaten kan ta muntlig eksamen. På den muntlige eksamen kan bokstavkarakteren på den skriftlige oppgaven justeres opp eller ned.

Utenlandsopphold

Deler av studiet kan tas ved en annen utdanningsinstitusjon etter avtale med linjeleder.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L