Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > TV-teknikk

TV-teknikk

Produksjonsrom TVF
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210264
Avdeling
Avdeling for TV-fag
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Undervisningsleder: Eirik Kaasa Eliassen

Studiekostnader
Semesteravgift. Studentene må i tillegg regne med å dekke egne utgifter i forbindelse med produksjoner.
Vedlegg
image/jpeg tvf_nyheter_januar_2012_prodrom_large.jpg 19,87 kB
Vedlegg
Produksjonsrom TV-studiene
Tidligere års studieplaner
2013/2016
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studentene på TV-teknikk velger fordypning allerede ved opptak. Studentene er genuint interesserte i produksjonsteknikk, har en god del erfaring før de søker seg inn, og de har en klar formening om hva de gjerne vil spesialisere seg innen.

Studentene velger fordypning innen enkamerateknikk (foto/klipp/lyd), eller flerkamerateknikk. Fotostudentene kan velge videre fordypning som Videojournalist på BA3.

Hva ser vi etter hos søkerne på TV-fag?

 

Studiemodell TV-studiene

 

Les mer om TV-studiene ved HiL.Opptakskrav


Generell studiekompetanse og opptaksprøve.

Det tas opp 16 studenter på Foto/Lyd/Klipp, 15 på Flerkamerateknikk.

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-teknikk (210 264):

  1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
  2. Relevante attester.
  3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken fordypning du søker; énkamerateknikk (foto/lyd/klipp) eller flerkamerateknikk.

CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve

Emneoversikt Bachelor i TV-teknikk

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TEK1001/1 Grunnleggende TV-teknikk 30 O 30          
TEK1002/1 Videregående TV-teknikk 30 O   30        
TEKE2002/1 Prosesser, sjangre og virkemidler i
énkameraproduksjon 1
30 O     30      
TEKE2003/1 Prosesser, sjangre og virkemidler i
énkameraproduksjon 2
30 O       30    
TEKE2004/1 Innholdsformidling og innovasjon i
énkameraproduksjon 1
30 O         30  
TEKE2005/1 Innholdsformidling og innovasjon i
énkameraproduksjon 2
30 O           30
TEKF2001/1 Prosesser, sjangre og virkemidler i
flerkameraproduksjon 1
30 O     30      
TEKF2002/1 Prosesser, sjangre og virkemidler i
flerkameraproduksjon 2
30 O       30    
TEKF2003/1 Innholdsformidling og innovasjon i
flerkameraproduksjon 1
30 O         30  
TEKF2004/1 Innholdsformidling og innovasjon i
flerkameraproduksjon 2
30 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Studentene på TV-Teknikk velger fordypning allerede ved opptak. Studentene er genuint interesserte i produksjonsteknikk, har en god del erfaring før de søker seg inn og de vet hva de vil spesialisere seg innen. Det første studieåret er det mye fokus på grunnleggende produksjonsteknikk og med innføring i prosesser, roller og funksjoner gjennom felles fag, øvelser og produksjoner. I fordypningen

Foto/Lyd/Klipp(enkamerateknikk) lærer studentene basis i alle de tre fagområdene. Det gjør at de lærer seg flerfunksjonalitet som kreves i bransjen, men studentene har også muligheter til å spesialisere seg innenfor funksjonene gjennom både BA2 og BA3.Flerkamerateknikker et unikt studietilbud også sinternasjonalt, hvor studentene inngående lærer seg flerkameraproduksjon. Produksjonsformen er vanlig i en lang rekke sjangre i TV, men benyttes også i storskjermproduksjoner, arrangement og eventer. Flerkamerateknikk er i stadig utvikling, ofte drevet av tekniske nyvinninger, men også ved at det utvikles nye programkonsept og nye måter å underholde og fortelle historiene på. Studentene velger fordypningsområder internt i produksjoner.

Læringsutbytte for studiet:

KUNNSKAPER  

Kandidaten...

FERDIGHETER

Kandidaten...

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...

- har bred kunnskap om teknikk og produksjonstekniske verktøy innen sitt fagområde. - kan anvende relevant teknisk utstyr innen sitt fagområde i profesjonell produksjon - kan utveksle synspunkt og erfaringer med andre fra fagområdet og bidra til utvikling av god praksis.
- har god kunnskap om grunn-leggende teknisk teori innen sitt fagområde. - kan benytte sin tekniske kunnskap i utførelsen av sin fagfunksjon i profesjonell produksjon. - kan tilegne seg ny viten om fagfeltet gjennom analyse og refleksjon av tilegnet teknisk teori og praksis.
- har god kunnskap om audiovisuell historiefortelling, sjanger og format som kjennetegner TV. - kan gjennomføre et reflektert, selvstendig profesjonelt arbeid i sitt fagfelt, og levere innenfor bransjens tekniske krav og spesifikasjoner. - har god kunnskap om kreative prosesser i samarbeid og team med andre fagfunksjoner, og bidrar selvstendig til arbeidet.
- har god kunnskap om TV-mediets egenart, historie og rolle i samfunnet. - behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i tråd med etiske krav og retningslinjer. - har innsikt i teknologisk innovasjon og utvikling som har betydning for sitt fagområde.
 -har kunnskap om å drive næringsvirksomhet. - forstår TV- bransjen og markedet for å kunne skape en bærekraftig tilværelse som frilanser. - kan etablere seg som en aktiv, engasjert og faglig reflektert fagperson.
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er et praktisk produksjonsfag, og undervisningsmetodene våre baserer seg på erfaringer om hvordan best mulig ivareta personlig utvikling i komplekse fagområder med mange krevende samarbeidsoppgaver. Vår grunntanke er at studentene skal ha en så bred produksjonserfaring som mulig før de uteksamineres fra Den norske TV-skolen. For å kunne prestere på høyeste nivå, står derfor ferdighetsbyggende øvelser og gjennomføring av praktiske produksjoner av forskjellig lengde, format og genre sentralt.

Undervisningen som oppøver studentenes ferdigheter og kompetanse skjer på ulike måter; forelesninger, case-studier, workshops, veiledning individuelt og i grupper, evalueringer, analyse av egne og andres øvelser og produksjoner samt egenstudier Øvelsene er korte, praktiske oppgaver med fokus på enkeltelementer knyttet til programproduksjon. Der terpes basisferdigheter som har hensikt å gi studentene tydelig håndverksmessige kunnskaper og ferdigheter som de må besitte for å kunne komme videre til neste nivå i programproduksjon.

Produksjonenes omfang og vanskelighetsgrad vokser i takt med at studentenes ferdigheter og kompetanse utvikles gjennom studieforløpet. De første produksjonene har karakter av å være en lengre samling øvelser, og med et større fokus på prosess framfor produkt. De produksjonene som ligger i siste del av studiet er avanserte og komplekse prosjekter som holder et tilnærmet profesjonelt nivå.

I de interne produksjonene utvikles studentenes talent, kreativitet og ferdigheter uten å utsettes for bransjens dogmatiske regler og krav. Det er det faglige personalet som er oppdragsgivere og premissleverandører, og her er oppgavene tydelig definerte med pedagogiske mål om studentenes egenutvikling. I de eksterne produksjonene kobles det på en ekstern aktør i tillegg til fagpersonalet. Dette gjør oppgavene mer bransjerelevante, er med på å bygge nettverk for studentene og utvikler studentbedriftsperspektivet. I tillegg til utvikles studentenes individuelle ferdigheter og kompetanse i en mer produktorientert sammenheng.

Vi vektlegger læring gjennom gruppearbeid, øvelser, praktisk produksjon, og erfaring, refleksjon og evaluering. Gruppearbeidene gir god trening i å være en del av et kreativt team, og er en viktig læringsform der studentene skaper og deler erfaringer. Studentene følges tett med faglig veiledning, individuelt og gruppevis. Grundige og dialogbaserte evalueringer av produksjonene og prosessene vektlegges, hvor studentene deltar aktivt for å lære gjennom felles refleksjon.

Vår pedagogikk er godt forankret innen kunnskapsbasert praksis og problembasert læring og praksis.

Obligatorisk praksis 6 uker i 6. semester, på BA3 (10 stp.)

Eksamen

Arbeidskrav

  • Deltakelse i undervisning og produksjon
  • Individuelt refleksjonsnotat
  • Skriftlig teoretisk oppgave
  • Øvelser og oppgaver i fagfunksjon
  • Skriftlige planer til produksjon
  • Sertifiseringer
  • Dialogseminarmetodikk i evaluering

 

Eksamen

Detaljer kommer...

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L