Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Eksterne krav

Eksterne krav til å kvalitetssikre utdanningene

Universitets- og høgskoleloven pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å ha et system for kvalitetssikring (§1–6):

"Institusjonene skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring."

Nærmere bestemmelser om systemet for kvalitetssikring er fastsatt i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (§2–1): Kvalitetssikringsarbeidet skal

  • sikre kontinuerlige forbedringer
  • gi tilfredsstillende dokumentasjon
  • avdekke sviktende kvalitet

Forskriften sier også at systemet for kvalitetssikring skal omfatte alle forhold som har betydning for studiekvaliteten.

NOKUT

Kvalitetssystemet er gjenstand for ekstern evaluering av NOKUT, og det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver evaluering. Evalueringene blir utført etter krav som Kunnskapsdepartementet har vedtatt i forskrift og i utfyllende kriterier fastsatt av NOKUT.

NOKUT fatter vedtak om godkjenning av utdanningsinstitusjonenes kvalitetssystemer. HiLs kvalitetssystem var gjenstand for evaluering i 2007-2008. Evalueringsrapporten forelå i februar 2008 og innstilte på at kvalitetssystemet ikke kunne godkjennes. NOKUTs styre tok innstillingen til følge.

Den sakkyndige komiteen reevaluerte kvalitetssystemet i janur 2009 og avla sin nye evalueringsrapport 7. mai 2009. NOKUT fattet vedtak om at HiLs kvalitetssystem er godkjent i sitt styremøte 18. juni 2009. Les hele rapporten som ligger til grunn for vedtaket:

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 05.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L