Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Studentevalueringer

Studentene skal evaluere sin utdanning på

 • emnenivå
 • studie-/programnivå

Følgende forhold skal være gjenstand for evaluering:

 • Læringsutbyttet
 • Innholdet i undervisningen
 • Organiseringen av undervisningen

Høgskolen har følgende evalueringsordninger

 • Emneevaluering
 • Ekstern evaluering
 • Studiebarometeret (NOKUT)
 • Rekrutterings- og studiestartundersøkelse
 • Kandidatundersøkelse
 • Andre interne og eksterne undersøkelser ved behov

Evaluering av emner

 • Dekan beslutter fra studieår til studieår rutiner for evaluering etter råd fra studieleder og studieutvalg.
 • Emneansvarlig har ansvar for å gjennomføre evaluering i tråd med dekans beslutning og å rapportere til studieleder om resultatene
  Emneansvarlig skal også
  • i studiets elektroniske klasserom: informere studentene om resultatet av evalueringene
  • muntlig: informere studentene om resultatene og si hva resultatene av evelueringene fører til av tiltak for å videreutvikle studiet, eventuelt hvorfor det ikke kan iverksettes bestemte tiltak.

Les mer om evaluering av emner.

Evaluering av studier

Alle studier er gjenstand for studentevaluering gjennom Studiebarometeret som er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres årlig av NOKUT. Undersøkelsen danner grunnlag for evaluering av HiL-studentenes læringsmiljø, og kartlegger hvor tilfreds studentene er med kvaliteten i eget studieprogram, gjennom en rekke spørsmål om ulike sider av studieprogrammene.

Andre kartlegginger av studiekvaliteten ved HiL gjennomføres ved behov. SeLL har ansvar for å gjennomføre egne undersøkelser for EVU-studentene

Resultatene fra interne og eksterne undersøkelser følges opp av læringsmiljøutvalg og studienemnda og formidles til dekaner og studieledere for avdelingsvis eller studievis oppfølging. Studieleder har ansvar for at resultatene formidles til studentene og følges opp i studieutvalg. Resultatene inngår som bakgrunn for den årlige kvalitetsrapporteringen.

 

Studentevalueringer av EVU-studier

Alle EVU-studier skal evalueres. Dekan er ansvarlig og godkjenner gjennomføringsopplegget på hvordan studiene skal evalueres, og rapporterer på gjennomføring og resultater som del av den årlige kvalitetsrapporteringen. 
 

Rekrutterings- og studiestartundersøkelse

Med undersøkelsen ønsker HiL å innhente informasjon om:

 • hvor de nye studentene kommer fra, deres kjønn og alder
 • deres valg og prioriteter i forhold til å bli HiL student
 • hvordan de opplever HiLs synlighet på diverse medier 
 • hvordan de opplever informasjon og service HiL gir både før og under studiestart
 • hvordan de opplever den første tiden ved HiL (herunder studiestartsarrangement og fadderuke)

Undersøkelsen er en spørreskjemaundersøkelse som sendes ut til alle nye års-, bachelor- og masterstudenter.

Kandidatundersøkelser

For å skaffe informasjon om hvor godt tilpasset til arbeidslivet våre studieprogrammer er, skal det gjennomføres kandidatundersøkelser blant bachelor- og masterkandidater. Målsetningen er at tilbakemeldingene fra kandidatundersøkelser kan gi grunnlag for kvalitetsutvikling og ev. endringer i studieplanene, herunder bedre arbeidslivsrelevansen av studiene og gi nyttig informasjon for bedre å kunne rekruttere studenter.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 10.07.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L