Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Kvalitetssikre studier og emner > Utvikle studier og emner > Kriterier og prosedyrer for godkjenning og revisjon av studier og emner

Kriterier og prosedyrer for godkjenning og revisjon av studier og emner

Her angis i korte trekk kravene til utformingen av en studieplan. For mer se malene for utvikling av emner og studier. Se ellers kravene NOKUT har til akkreditering av nye studietilbud

1. Godkjenningskriterier

1.1 Krav til utformingen av studieplanen

a) Studiet må ha et dekkende navn. Navnet på yrkesrettede studier (Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer § 21 a) bør vise til det yrke, de yrkesferdigheter, eller den bransje/profesjon som studiet rettes mot. ”Disiplinstudier” bør referere til den ”disiplin” som studiet tilhører eller til det masterstudium som studiet gir opptak til.

b) Opptakskrav må framgå av planen. Der det forutsettes forkunnskaper utover generell studiekompetanse, må disse presiseres.

c) Studiets mål må beskrives. På emnenivå skal dette skje i form av læringsutbyttebeskrivelser som prøves til eksamen.

d) Studieplanen skal klargjøre hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal ha ved sluttført studium og hvilken kompetanse utdanningen gir i forhold til videre studier og/eller yrkesutøvelse.

e) Studiets innhold må være på nivå med tilsvarende studier på universitets- og høgskolenivå. Av studieplanen må det fremgå hvilke konkrete fag og emner med valgmuligheter studiet kan bestå av. Undervisningen skal være basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Lærestoffet, publikasjoner, kompendier, artikler, bøker videogrammer mv., må være oppgitt med forfatter, tittel, utgivelsesår og henvisning til hva som er pensum.

f) Pensum skal ha et omfang som tilsvarer omfanget for tilsvarende studier innen samme kategori ved andre institusjoner. Eventuelle større avvik skal grunngis særskilt. Overlapping i faginnhold mellom fag/emner/emnegrupper/studieprogram som inngår i grunnlaget for bachelorgraden kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt. For hvert enkelt emne skal overlapp med andre emner ved høgskolen tydeliggjøres. ”Disiplinstudier” (jfr. § 21 b om bachelorgraden) skal ha emner på minst 80 studiepoeng innen fordypningsområdet kombinert med minimum 30 studiepoeng i annet fag. I tillegg kommer krav om selvstendig arbeid på minimum 15 studiepoeng og ex. phil på 10 studiepoeng og ex.fac på 10 studiepoeng.

g) Undervisnings- og læringsformene må beskrives slik at så vel faglig som pedagogisk profil tydeliggjøres. Omfanget av lærerstyrt undervisning skal tydeliggjøres og kvantifiseres (1). Studentene skal gis innføring i FoU-virksomhet/Kunstnerisk utviklingsarbeid. Det må fremgå om studieplanen kan tilrettelegges for studenter med toppidrettsstatus.

h) Eksamens- og vurderingsordningen må oppfylle de faglige og formelle kravene som stilles til studier på universitets- og høgskolenivå, slik disse er formulert i loven og i HiLs eksamensforskrifter og de må være relevante i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene som er gitt for studiet, på så vel emne som programnivå.

1.2 Krav til lærerressurser og lærerkompetanse (1)

a) Undervisningspersonalet må ha faglige og pedagogiske kvalifikasjoner på det nivå som kreves for undervisning og sensurering på ved universiteter- og høgskoler etter de kriterier som til enhver tid er gjeldende for tilsetting og opprykk i vitenskapelige/kunstneriske stillinger. Alle bør ha gjennomført høgskolepedagogisk utdanning og bør ha oppdaterte kunnskaper om nye undervisnnings- og eksamensformer. For undervisningen på emnenivå er det et krav at undervisningspersonalet kan vise til oppdatert kunnskap, eller planer for kompetanseutvikling, når nye undervisnings- eller eksamensformer innføres.

b) Størrelsen på fagmiljøet må være tilpasset den undervisning, veiledning og det utviklingsarbeid som må utføres for å sikre den faglige kvaliteten i studietilbudet og utføre den undervisning som er fastsatt i studieplanen. På nye fagområder der vitenskapelig fagkompetanse er svakt utviklet, må det fremlegges en kompetanseutviklingsplan. For emner som er definert som obligatoriske i en bachelorgrad må det kreves faglig overlapping av kompetanse.

c) Institusjonen må ha et stabilt fagmiljø knyttet til gradsprogrammer. I hovedsak bør undervisningen være dekket av fast tilsatte

d) Minst 20 % av fagmiljøet skal normalt ha førstestillingskompetanse ved hvert enkelt bachelorprogram. For masterstudier er det et tilsvarende krav om at flertallet skal ha førstestillingskompetanse og minst 25 % skal ha professorkompetanse. På fagområder der vitenskapelig fagkompetanse generelt er svakt utviklet, må det fremlegges en forpliktende kompetanseutviklingsplan.

e) Fagmiljøet må drive aktivt FoU-arbeid/Kunstnerisk utviklingsarbeid og delta i relevante faglige nettverk, fortrinnsvis også med internasjonal tilknytning.

1.3 Krav til infrastruktur

a) Studietilbudet må ha tilfredsstillende infrastruktur.

b) Organiseringen av læringsmiljøet må være egnet for å nå målsettingen for studiet.

c) Studietilbudet skal gjennomføres i egnede lokaler. Det må være tilstrekkelig tilbud av IKT-tjenester og andre undervisningshjelpemidler etter behov.

d) Studenter og personale må ha et tilfredsstillende tilbud av bibliotektjenester og -service

e) Studiet må ha tilgang på spesialrom eller laboratorier med tilhørende infrastruktur der det er aktuelt.

1.4 Krav til dokumentasjon og begrunnelser ved godkjenning av studieplaner

a) På programnivå må studiets mål beskrives og relateres til institusjonens overordnede målsetting, slik den er formulert i Strategisk plan og eventuell rammeplan. For emner må læringsutbyttene relateres til de mål som er formulert for studieprogrammet. Det må klargjøres hvordan eksamen bidrar til å prøve i hvilken grad læringsutbyttebeskrivelsene er nådd. Valg av faglig og pedagogisk profil skal begrunnes.

b) Det må klargjøres hvordan studietilbudet gjennom høgskolens kvalitetssystem er knyttet til rutiner som sikrer og videreutvikler kvaliteten på tilbudet, bla gjennom studentinnflytelse. Studieplanen skal eksplisitt uttrykke hvilke former for studentevalueringer som anvendes, hvordan de gjennomføres og hvordan resultatene av evalueringene følges opp.(2)

c) Avdelingene må angi hvilken type grad det enkelte studieprogram refererer til.

d) Det må redegjøres for FoU-arbeid og deltaking i relevante faglige nettverk.

Noter til godkjenningskriteriene:

  1. Lærerstyrt undervisning omfatter både forelesninger, seminar og veiledning. Planlegging, administrasjon og sensur kommer i tillegg. Med unntak av Filmskolen, fjernsynsstudiene, vernepleie og andre studier i annen finansieringskategori enn F, har alle studier ved HiL en veiledende totalramme på 22,5 lærertimer til rådighet pr. studiepoeng.
  2. Forventningene i kvalitetssysemet skal følges. Studiene står fritt til selv å velge hva slags evalueringspraksis man vil følge.

2 Godkjenningsprosedyrer

a) Mindre endringer i emneplaner, så som revisjon av litteraturlister eller lignende vedtas av avdelingsstyret. Vesentlige endringer i innhold, endringer i læringsutbytte og endringer i eksamensformer skal alltid legges fram for Studienemnda. I tvilstilfeller avgjør Studienemnda selv hva som er en vesentlig endring. Studienemnda tar stilling til spørsmålet om intern høring i det enkelte tilfelle. Studienemnda kan også søke bistand hos eksterne rådgivere. Det skal i søknaden om endringer av studieplanen fremgå hvorfor en ønsker endringer og om endringene gjøres på bakgrunn av resultatene fra studentevalueringer.

b) Alle nye programmer bør gjennom ekstern høring før behandling i avdelingsstyret.

c) Studiedirektør har ansvar for kvalitetssikring av programmer/emner i forhold til kvalitetskriteriene før behandling i Studienemnda.

d) Faglig godkjenning av program/emner skjer i Studienemnda. Dekanus for avdelingen har møte- og talerett ved behandling av avdelingens planer.

e) Vedtak om igangsetting (av egenfinansierte studier) skjer i høgskolens styre, etter at Studienemnda har foretatt faglig godkjenning

f) Disse rutinene må innpasses i årshjulet.

 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L