Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Mål for kvalitet

Mål for kvalitetsarbeidet ved HiL

Det overordnete målet for kvalitetsarbeidet ved HiL er at det skal føre til kontinuerlige forbedringer av studiekvaliteten i alle studier. Kvalitetsarbeidet er rettet mot forhold som er spesielt viktige for studentenes læring og læringsutbytte. HiL vektlegger derfor prosesser som har betydning for å utvikle

 • innholdet i studieprogrammene
 • undervisningen
 • læringsmiljøet

HiLs overordnete mål for studiekvaliteten går frem av høgskolens strategiske plan og gjeldende virksomhetsmål (2015). Avdelingenes handlingsplaner skal definere mål og tiltak for studiekvaliteten på det enkelte studium.

Kvalitetssystemet skal

 • sikre at innholdet i studieporteføljen er gjenstand for god planlegging, systematiske vurderinger, kontinuerlige forbedringer og målrettet utvikling
 • være et sentralt verktøy i ledelses- og styringssystemet
 • skape klarhet om roller og ansvar for kvalitetsarbeidet
 • sikre faglig og pedagogisk fornyelse og utvikling
 • rette oppmerksomheten mot prosesser som er særlig viktige for studentenes læring og læringsutbytte. Dette gjelder:
  • planlegging og utvikling av studieprogrammer
  • planlegging og gjennomføring av undervisning, praksisarbeid og studentveiledning
  • utvikling av læringsmiljøet
 • være intuitivt og enkelt i sin form slik at det inviterer til aktiv bruk av studenter, ansatte og ledelse
 • lette overføring av erfaringer med kvalitetsforberedende tiltak i og mellom studiemiljøene
 • sikre at det informeres om kvalitetsutviklende beslutninger til dem disse er relevante for
 • legge føringer for prioritering og ressurser, menneskelige så vel som økonomiske og fysiske
 • omfatte de administrative støtteprosesser som har direkte betydning for studiekvalitet og læringsmiljø
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 10.08.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L