Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Klagenemnda

Klagenemnda

Høgskolen i Innlandet fikk per 1.1.2017 ny klagenemd.

Du finner informasjon om den nye klagenemda på inn.no.

Om klagenemnda
Instruks og reglement for høgskolens klagenemnd er fastsatt av styret 10. desember 2002 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler, kapittel 5.

Klagenemndas saksområder

Klagenemnda behandler klager vedrørende enkeltvedtak slik disse er definert i Forvaltningsloven, samt klage over formelle feil ved eksamen og saker vedrørende mistanke om fusk ved eksamen eller prøve. I Retningslinjer for behandling av saker om dokumentfalsk, fusk/forsøk på fusk og andre disiplinærsaker finner du informasjon om saksbehandling og framgangsmåte i slike saker.

Nederst på denne siden finner du sammendrag av saker klagenemnda har hatt til behandling.

Unntatt fra klagenemndas saksområde er saker som gjelder:

  • tilsettingsforhold
  • karakterfastsetting
  • opptak gjennom Samordna opptak

Klagenemnda er vedtaksorgan for skikkethetssaker ved høgskolen. Det vil si at skikkethetsnemnda innstiller til høgskolens klagenemnd, som på bakgrunn av innstillingen kan fatte vedtak om at en student ikke er skikket for yrket, og eventuelt vedtak om utestenging som følge av dette.

For mer informasjon se Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Oppnevning og funksjonsperiode
Medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda oppnevnes for tre år om gangen, med unntak for studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år om gangen fra 1. oktober.

I styresak 63/03, 30. september 2003 vedtok styret å gi rektor myndigheten til å oppnevne medlemmer i klagenemnda.

Hvis et medlem fratrer i oppnevningsperioden, oppnevner rektor nytt medlem.

Sekretariatsfunksjon
Studiedirektøren har ansvar for sekretariatsfunksjonen for klagenemnda.

Felles klagenemnd
Vedtak fattet i klagenemnda kan ikke påklages av studenten. Unntaket er vedtak om annullering av eksamen og vedtak om utestenging og bortvisning grunnet fusk, straffbare forhold eller manglende skikkethet. Departementet har opprettet en felles klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak truffet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10.

Behandling av denne type klagesaker i en felles klagenemnd skal ivareta studentens rettssikkerhet gjennom likebehandling, ekspertise og redusert saksbehandlingstid.

 

Saker som styrets klagenemnd har behandlet 

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 01.07.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L