Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Læringsmiljøutvalget

Innhold

Sentrale dokumenter og møteplan

Mandat
Høgskolestyret vedtok i oktober 2007 mandat for læringsmiljøutvalget.

Funksjonsbeskrivelse for LMU
Dokumentet beskriver utvalgets arbeidsmåter.

Møtereferater

Medlemmer AU Lillehammer 2016-2017

Studenter

 • Ibrar A. Manzoor, leder for AU vår 2017
 • Kristin Aldridge
 • Celina Rinde Faaberg
 • Charlotte K. Giddi (vararepresentant)
 • Synnøve Vindenes (vararepresentant)

 

Ansatte

 • Jens Uwe Korten, prorektor for utdanning
 • Hege Michelsen, dekan TVF (vararepresentant)
 • Jan Aasen, økonomi- og driftsdirektør
 • Iben Kardel, studiedirektør (vararepresentant)
 • Ingrid Tvete, høgskolelektor/studiekoordinator pedagogikk APS
 • Sveinung Berild, amanuensis organisasjon og ledelse ØKORG (vararepresentant)

Seniorrådgiver Torun Tøsse Løvseth er sekretær for utvalget.

Per 1.1.2017 fikk Høgskolen i Innlandet felles læringsmiljøutvalg.

Læringsmiljøutvalget ved tidligere Høgskolen i Lillehammer er nå døpt om til lokalt arbeidsutvalg, Arbeidsutvalg - Lillehammer, hvor alle  representantene inngår i det overordnede læringsmiljøutvalget for Høgskolen i Innlandet

Om læringsmiljø og utvalgets oppgaver

Læringsmiljøutvalget (LMU) arbeider for at studentene til enhver tid opplever et fullt ut forsvarlig og godt læringsmiljø ved Høgskolen i Lillehammer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til høgskolestyret og er et rådgivende organ. Universitets- og høyskoleloven gir nærmere bestemmelser om Læringsmiljøutvalgets arbeid og hva som ligger i begrepet læringsmiljø.

Læringsmiljøbegrepet gir lettere mening om man deler det i tre:

 • Fysisk læringsmiljø, som lokaler, inneklima, tilrettelegging for funksjonshemmede
 • Psykososialt læringsmiljø, som studenttrivsel, studentvelferd
 • Pedagogisk læringsmiljø, som bibliotek, tilrettelegging for studentenes IT-bruk, tilrettelegging for undervisning (Fronter, teknisk utstyr i auditoriene).

Høgskolen i Lillehammer forstår begrepet læringsmiljø som alle lærestedsrelaterte forhold som påvirker studentenes studiesituasjon. Denne definisjonen omfatter universitets- og høgskolelovens definisjon av læringsmiljøet.

Studiekvalitet, studiemiljø og studentvelferd er forhold som også er en del av læringsmiljøutvalgets ansvarsområde. Dette betyr at Læringsmiljøutvalget også skal arbeide for forhold som:

 • universell utforming
 • IT-tilbudet og IT-støttet læring
 • bibliotekstjenesten
 • eksamensavvikling
 • pensumtilgang
 • studentenes klagemuligheter
 • veiledningsordninger samt faglig og administrativ oppfølging i læringsprosessen
 • utdanningsplaner og retningslinjer knyttet til dem

Universell utforming

Høgskolestyret vedtok i møte 28. oktober 2008 Prinsippdokument for universell utforming. Dokumentet er revidert i 2012.

Lovverket og den generelle samfunnsutviklingen har satt fokus på at utdanningssektoren skal være tilgjengelig for alle som vil ta en utdanning. Regjeringen har som målsetting at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme muligheter til å ta en høyere utdanning som andre. Høgskolen i Lillehammer har tatt mål av seg til å være på høyde med denne utviklingen. Målene er nedfelt i prinsippdokumentet.

Læringsmiljøutvalget og kvalitetssikring

Læringsmiljøutvalget deltar i kvalitetssikring av prosesser som har betydning for utvikling av høgskolens læringsmiljø ved

 • at relevante undersøkelser og evalueringer legges frem for utvalget
 • at utvalget holdes orientert om klager og avvik som gjelder læringsmiljøet
 • at utvalget holdes orientert om søknader om spesiell tilrettelegging

Læringsmiljøutvalget skal behandle avdelingenes årlige kvalitetsrapporter. Læringsmiljøutvalget skal spesielt vurdere om innkomne avviksmeldinger er av en slik karakter og omfang at det bør gjennomføres mer omfattende forbedringstiltak. Læringsmiljøutvalgets vurderinger inngår i årsrapport om kvalitetsarbeid til høgskolestyret.

Studentenes læringsmiljøpris

Under studiekvalitetsdagene deler Læringsmiljøutvalget hvert år ut Studentenes Læringsmiljøpris. Det er studentene selv som hvert år nominerer kandidater til Læringsmiljøprisen. Bachelor i internasjonale studier med historie fikk prisen for 2015, som er diplom og 25 000 kroner som skal brukes til beste for nåværende og framtidige studenter. 

Statuttene for studentenes læringsmiljøpris

Evaluering av studentenes læringsmiljø

Læringsmiljøutvalget holder seg orientert om resultatene fra blant annet Rekrutterings- og studiestartundersøkelsen, Studieprogramundersøkelsen, Studiebarometerundersøkelsen og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen).

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 11.01.2017
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L