Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Ph.d.-utvalget

Ph.d.-utvalget

Ph.d.-utvalget er sammensatt av rektor eller en person som rektor bemyndiger, studiedirektør, de faglige lederne for de ulike doktorgradsprogrammene (ph.d.-studieledere) og en representant fra doktorgradskandidatene som har tale- og forslagsrett. Rektor, eller den person som rektor bemyndiger, er leder for utvalget og har tittel ph.d.-leder. For tiden er det viserektor for forskning som har oppgaven som ph.d.-leder.

Ph.d.-utvalgets oppgaver

 • Treffe overordnede beslutninger i henhold til regelverket som gjelder hele ph.d.-utdanningen.
 • Gi råd og koordinere på tvers av fagområder og programmer.
 • Overvåke, kvalitetssikre og rapportere.
 • Utarbeide og forvalte overordnet regelverk, felles retningslinjer og rutiner.
 • Ta initiativ til å koordinere utviklingen av faglige felleselementer i ph.d.-utdanningen
 • Vedta opptak av ph.d.-kandidater og sørge for at opptaksavtale mellom BUK/INTOP og kandidat inngås.
 • Godkjenne veiledere, prosjektplan og studieprogram/opplæringsdel
 • Følge framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på HiLs egne programmer.
 • Være orientert om framdriften til kandidater som er tatt opp ved annen gradsgivende institusjon.
 • Oppnevne bedømmelseskomité for ph.d.- avhandlinger etter innstilling fra ph.d.-studieleder

I tillegg er Ph.d.-utvalget tillagt oppgaver gjennom HiLs «Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av utdanningsvirksomhetens kvalitet»

 • Vedtar på vegne av høgskolestyret nye eller reviderte emneplaner
 • Beslutter evalueringsrutinene på utdanningene og hvordan evalueringene skal følges opp
 • Vedtar retningslinjer for studentevaluering av henholdsvis undervisning og veiledning
 • Behandler ph.d.-studentenes evalueringer av veiledningen og undervisningen
 • Vedtar hvilke forbedringstiltak som skal iverksettes for å forbedre studiekvaliteten på utdanningene.

Neste møte: september 2016

Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 08.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L