Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Skikkethetsnemnda

Medlemmer 2015-2017:

Ansatte:

› Leder: Dekan Ingrid Guldvik, Avdeling for pedagogikk og sosialfag

› Faglig studieleder: Høgskolelektor Liv Randi Roland, Avdeling for pedagogikk og sosialfag

› Faglærer: Camilla Bennin, Avdeling for pedagogikk og sosialfag

› Faglærer: Kristin Gardli, Avdeling for pedagogikk og sosialfag

Praksisfeltet:

› Vernepleier Marit Sjørengen, Ringsaker kommune

› Barnevernspedagog Heidi Boldermo, Lillehammer kommune

 Ekstern representant med juridisk embetseksamen:

› Advokat Aslak Runde

Studentrepresentanter for studieåret 2016/17:

› Henrik Vangberg

› Celina Rinde Faaberg

 

Sekretærfunksjonen ivaretas av studieadministrasjonen ved rådgiver Torun Tøsse Løvseth

Forskrifter og gjeldende regelverk

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsvurdering

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10, sjette ledd. Ikrafttredelse 1. august 2006.

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Ordningen med skikkethetsvurdering gjelder alle studentene ved utdanninger i helse- og sosialfag og spesialpedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.

Les mer om skikkethetsvurdering her: Skikkethetsvurdering

Skikkethetsnemdas mandat

Skikkethetsnemdas oppgave er å behandle saker vedrørende tvil om studenters skikkethet som er fremmet av institusjonsansvarlig for skikkethet ved institusjonen.

Skikkethetsnemda skal gjøre en helhetlig vurdering av saken og om nødvendig utrede saken ytterligere. Nemda lager en innstilling til institusjonens klagenemd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Høgskolestyrets klagenemd er vedtaksorgan i skikkethetssaker. Det vil si at skikkethetsnemnda innstiller til høgskolens klagenemnd. Klagenemda kan på bakgrunn av innstillingen fatte vedtak om at en student ikke er skikket for yrket, og eventuelt vedtak om utestenging som følge av dette, etter reglene i lov om universiteter og høgskoler.

Oppnevning og funksjonsperiode

Høgskolen i Lillehammer har egen skikkethetsnemnd som er sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling er leder av nemda.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 01.07.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L