Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Studielederne

Studielederne

Studielederne har det daglige ansvaret for studiekvaliteten og for kvalitetsarbeidet på sine respektive studier:

 • årsstudier og / eller
  bachelorstudier og / eller
  masterstudier og / eller
  EVU-studier
 • Studieleder skal minst to ganger i semesteret innkalle til og lede studieutvalg. Studieleder har også ansvar for at det skrives referat fra møtene. Godkjente referater skal
  - offentliggjøres i studiets Fronter-rom
  - sendes til dekan
  - sendes til kontorsjef for arkivering.
 • Studieleder skal påse at evalueringene på studiet er hensiktsmessige og gjennomføres i tråd med dekans beslutning. Studieleder skal bruke diskusjonene i studieutvalgene til å foreslå for dekan hvordan evalueringsrutinene skal være på studiet.
 • Studieleder har ansvar for at valg av tillitsvalgte studenter  gjennomføres. Studieleder kan i forbindelse med studiestart peke ut emneansvarlige / studiekoordinatorer / lærere som sørger for at det velges tillitsvalgte med vara på alle nivåer på studiet. Valg av tillitsvalgte skal avholdes i løpet av to uker etter semesterstart.
 • Studieleder har ansvar for å iverksette forbedringstiltak som dekan har besluttet.
 • Studieleder har et ansvar for å legge til rette for og initiere videreutvikling av studietilbudene herunder ta initiativ til/legge tilrette for å utrede nye studier eller revidere eksisterende studier.
 • Studieleder skal en gang i året skrive kvalitetsrapport til dekan.
  For EVU-studier skal kopi av rapporten sendes til SeLL-leder.
Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 06.03.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L