Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Studienemnda

Innhold

Medlemmer, møter

Møtetidspunkter våren 2017

Torsdag 12. januar kl 12.00-14.30 (Avlyst)

Fredag 24. februar kl 12.00-14.00

Tirsdag 21. mars kl 12.15-14.30 (Avlyst)

Fredag 21. april kl 12.00-14.00

Torsdag 18. mai kl 12.00-14.30

Torsdag 15. juni kl 09.00-11.30

Medlemmer

For studentene

 • Stephan Riis (Fast repr)
 • Emil Henningsmoen (vararepresentant)

Sekretærfunksjonen ivaretas av studieadministrasjonen ved studiedirektør Iben Kardel.

Studienemnda

Studienemnda er et viktig kvalitetssikrende og kvalitetsutviklende organ for studiene ved HiL. Mye av studienemndas arbeid går til behandling av studieplaner - både nye og revisjoner av eksisterende.

Studienemnda er av høgskolestyret gitt mandat og myndighet til å vedta nye studie- og emneplaner og revisjoner av eksisterende studie- og emneplaner.

Det er utviklet egne godkjenningskriterier og -prosedyrer for dette. Se studienemndas godkjenningsprosedyrer.

Studienemnda skal årlig kommentere avdelingenes handlingsplaner.

Studienemnda skal årlig behandle avdelingenes kvalitetsrapporter. Studienemndas vurderinger inngår i årsrapport om kvalitetsarbeid til høgskolestyret.

Studienemndas mandat

 • Fremme forslag til godkjenningskriterier og godkjenningsprosedyrer for studier for styret
 • Godkjenne studie- og fagplaner på grunnlag av disse kriteriene
 • Fastsette retningslinjer for eksamen og bruk av ekstern sensor
 • Fastsette retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring av høgskolens utdanningsvirksomhet
 • Vurdere ideer til nye studier og gi råd til styret om hvilke studier som bør utvikles og igangsettes
 • Vurdere og gi råd til styret i andre studiesaker, som for eksempel mulighet for koordinering av virksomheten mellom avdelinger/studier
 • Bidra med innspill til årlig rapport om kvaliteten av høgskolens utdanning og iverksette utviklings- og opplæringstiltak for å bedre høgskolens studiekvalitet

Funksjonsperioden for medlemmene er tre år for de ansattes representanter og det er ønskelig at det er to år for studentrepresentantene. Rektor utnevner leder. Utnevning av ansatte til utvalget skjer gjennom innstilling fra avdeling. Rektor oppnevner. Det tilstrebes at alle fagavdelinger er representert. Oppnevning av studentrepresentanter skjer etter urnevalg i regi av LIST.

Studienemnda består av:

 • leder
 • fem ansattrepresentanter
 • to studentrepresentanter.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Studieadministrasjonen

Dekan har møte- og talerett i saker som gjelder godkjenning av avdelingens studie- og studieplaner. Det avsettes årlig ressurser til iverksetting av opplærings- og utviklingstiltak. Den praktiske utformingen av dette arbeidet avklares nærmere i dialog mellom høgskolens ledelse og nemnda selv.

Studienemnda bidrar også til HiLs årlige studiekvalitetsdager

(Studienemnda er etablert ved Høgskolestyrets vedtak i i HS36/3 og mandatet er revidert i H-sak 67/08.)

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 29.06.2016
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L