Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Studieutvalgene

Studieutvalgene

Studieutvalget er et rådgivende organ for den enkelte studieleder, eller den som har det daglige ansvaret for studiekvaliteten på hvert studium. Studieutvalget skal være pådriver for videreutvikling av studiekvalitet.

Studieutvalgene på det enkelte studium møtes minst to ganger hvert semester.

Studieutvalgene skal bestå av

Studieutvalgene skal behandle følgende saker:

  • Planlegging og oppfølging av studentevalueringer både på studie- og emnenivå.
  • Revisjon av emne- og studieplaner.
  • Utvikling av nye emne- og studieplaner.
  • Undervisningsopplegg og veiledningsformer på studiet.
  • Sosialt miljø og sosiale tiltak på studiet.
  • Studieleders årlige kvalitetsrapport til dekan.
  • Andre saker som studenter og lærere anser som viktige i arbeidet med studiekvalitet.

Referat fra møtene skal godkjennes av de tilstedeværende, både studenttillitsvalgte og ansatte. Studieleder har ansvar for at referat

  • legges ut på studiets Fronter-rom
  • sendes til kontorsjef på avdelingen for arkivering

Den norske filmskolen har utdypet sine rutiner vedrørende studieutvalg på følgende måte: studiekvalitetsarbeid DNF

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 11.09.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L