Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Studiekvalitetsdagene > Studiekvalitetsdagene 2017 (24-25. april) Tema: Eksamen

Om eksamen

"Eksamen har en lang historie innenfor vårt utdanningssystem. Det samme har debatten om eksamen. Måler den det studentene har tilegnet seg av kunnskap og forståelse i faget - og i så fall, hvor godt?"

Fra boka 

Studentenes læringsmiljøpris

Læringsmiljøutvalget ved HINN Lillehammer har besluttet at Læringsmiljøprisen for 2017 skal tildeles et studiemiljø som har utmerket seg gjennom sine valg av eksamensformer

Statuttene for prisen

Studiekvalitetsdagene 24-25. april 2017 Valg av eksamensformer gjennom et studieprogram

Program

Mandag 24. april kl 12.15 - 15.00

Auditorium C

12.15 - 12.30 Velkommen ved prorektor Jens Uwe Korten

12.15 - 13.10 Professor Arild Raaheim - Om valg av eksamensformer gjennom et studieprogram

Pause  -  Enkel servering/mingling utenfor auditoriet

13.30  -13.50 En av våre studenter og en av våre fagansatte kommenterer på Arild Raaheims innlegg

13.50 - 14.00 Diskusjon/spørsmål fra salen til Arild Raaheims innlegg.

14.00 - 15.00 Erfaringer med digital eksamen - nye verktøy for å teste læringsutbytte. v/førsteamanuensis Erik Haugom, seniorrådgiver Esben Dybvik

Tirsdag 25. april kl 09.00-12.00

09.00 - 11.00 Studievise diskusjoner om temaet. Alle studier bør være innom følgende spørsmål:

  • Hvilke eksamensformer brukes på studiet i dag?
  • Fordeler og ulemper med de formene som er brukt?
  • Er de egnet til å oppnå/måle læringsutbytte på en bra måte?
  • Kunne en tenkt seg andre eksamensformer? Hva skal til for ev andre ble brukt?

11.15 - 12.00 Auditorium C

Oppsummering av de studievise diskusjonene.

Utdeling av Lillehammersstudentens læringsmiljøpris 2017

_______________________________________________

Om eksamen fra

"Sluttvurderingene betyr også mye for studentenes læring. Det er godt dokumentert at mange studenter tilpasser læringsstrategi etter det de tror vil bli testet på eksamen. Dersom studentene først og fremst vil bli prøvet i faktakunnskap og om de har lest pensum, vil mange studenter ha en overfladisk tilnærming til læring. Derfor er det viktig at fagmiljøene, i samråd med studentene, velger vurderingsformer som stimulerer til dybdelæring. Hele det fastsatte læringsutbyttet bør testes, inkludert det som gjelder generiske ferdigheter. Vurderingen bør blant annet kunne gi svar på om studentene har utviklet evne til analytisk vurdering. Tradisjonell skriftlig eksamen kan med fordel suppleres med andre vurderingsformer, for eksempel vurderingsformer som speiler situasjoner og problemstillinger studenten må forventes å møte etter endt utdanning.

Mens den teknologiske utviklingen har endret arbeidsprosesser i hele samfunnet, har det skjedd for lite med vurderingsformene i høyere utdanning. Det har vært en positiv utvikling de siste årene gjennom eCampusprogrammets satsing på digital eksamen, men det er et stykke igjen til alle eksamener er digitale. Det dreier seg ikke kun om å levere tidligere papireksamener på nett, men å bruke mulighetene som ligger i digitale vurderingsformer."

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 19.04.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L