Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Vi som står bak

Helsedirektoratet har som del av regjeringens handlingsplan mot spillproblemer gitt Komeptansesenter rus - region Øst (KoRus-Øst) i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer oppdrag med å utvikle og gjennomføre opplæringstiltak for ansatte i helse- og sosialsektoren innen pengespillavhengighet.

Høgskolen i Lillehammer er en høgskole med ca. 5000 studenter (hel- og deltid). HiL har fem ulike fagavdelinger: Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV), Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS), Avdeling for økonomi og organisasonsvitenskap, Avdeling for TV-fag, samt Den Norske filmskolen. I tillegg har Høgskolen en stor enhet for etter- og videreutdanning og oppdragsundervisning, Senter for livslang læring (SELL).
      
Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) driver en rekke utdanningstilbud innenfor sosialfag samt tilgrensende fagfelt, bestående av årsstudier, 3-årige bachelorstudier, masterstudier og etter- og videreutdanning. Avdelingen har et tverrfaglig sammensatt fagpersonale på over 50 stillinger. Forskingsproduksjonen ved avdelingen er høy i omfang og kvalitet, og det drives også eksternt finansierte forskningsprosjekter. Kombinasjonen av forskere og praktikere i miljøet ved avdelingen har gitt grunnlag for utvikling av forskingsbasert undervisning ved at ansatte med ulik kompetanse har arbeidet sammen i utvikling av FoU-prosjekter (Forskning og Utviklingsprosjekter).

Senter for livslang læring (SELL) er høgskolens enhet for etter- og videreutdanning og oppdragsundervisning. Senteret ble etablert i 1991 og har i underkant av 20 ansatte med bred erfaring og kompetanse. 
Senter for livslang læring er en sentral aktør innen høgere utdanning i forhold til å utvikle og å tilby godt tilrettelagte og fleksible utdanningstilbud for voksne, både på grunn-, etter- og videreutdanningsnivå. Vi utvikler skreddersydde opplæringstilbud i samarbeid med oppdragsgivere, men tilbyr også fleksible studier på det åpne markedet.
SeLL har basert sin virksomhet innenfor fire hovedområder:

  • Utvikling og drift av fleksible opplæringstiltak som kombinerer kvalitet i læringsprosessene med fleksibilitet i gjennomføringen.
  • Læremiddelproduksjoner; rene video- bilde- og lydprodukter, nettbaserte løsninger inklusive portaler, interaktive opplæringsprogram, brosjyrer og trykksaker
  • Kurs og konferanser og arrangementer

KoRus-Øst (Kompetansesenter rus – region øst) er en del av Norgesnettet innen russektoren, som består av fem regioner med i alt syv kompetansesentre. Kompetansesentrene har regionale ansvarsområder i tillegg til nasjonale faglige spesialområder. KoRus-Øst dekker fylkene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Til sammen 88 kommuner og 1,09 million innbyggere inngår i regionen.
Senteret er organisert som en egen enhet ved Sykehuset Innlandet HF Sanderud under Helse Sør-Øst RHF.

Kompetansesenterets skal stimulere til kompetanseutvikling og yte bistand om rus- og avhengighetsspørsmål overfor kommuner og spesialisthelsetjenesten (1. og 2. linjetjenesten). KoRus-Øst har et nasjonalt ansvar for spesialområdene ”rusmiddelproblematikk og psykiske lidelser” og ”spilleavhengighet”.

Sist oppdatert: Line Heitman Kristiansen 21.08.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L